Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay đơn giản

ICTnews - Mẫu Galaxy Note 3 của Samsung có thể được điều khiển bằng các thao tác bàn tay và cử chỉ đơn giản một cách… sành điệu mà không phải ai cũng biết hết.


Những thế hệ smartphone mới nhất của Samsung như Galaxy S4, Galaxy S5 hay nhất là Galaxy Note 3 ẩn chứa một “chân trời” khác lạ với các thao tác điều khiển độc đáo, trong đó có các thao tác bàn tay và cử chỉ mà không phải người dùng nào cũng biết hết. Nếu nắm được các thao tác điều khiển bằng cử chỉ tay này, bạn đương nhiên sẽ trở nên rất… sành điệu.


Trong bài viết này sẽ gom lại những thao tác điều khiển bằng cử chỉ tay cơ bản nhất với Galaxy Note 3, siêu phẩm vẫn đang được hâm mô nhất của Samsung với màn hình to 5,7 inch và cấu hình  mạnh mẽ.


Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay:


Thao tác điều khiển đơn giản


+ Khi xem một bức ảnh được phóng to quá màn hình, bạn có thể nhấn giữ một điểm trên màn hình cảm ứng rồi đưa chiếc Note 3 qua trái phải, lên xuống để xem những phần ảnh bị khuất.


A1-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Khi xem một bức ảnh được phóng to quá màn hình, bạn có thể giữ một điểm trên màn hình cảm ứng rồi đưa chiếc Note 3 qua trái phải, lên xuống để xem những phần ảnh bị khuất.


+ Bạn cũng có thể phóng to, thu nhỏ bức ảnh đang xem bằng cách dùng 2 ngón tay nhấn giữ 2 điểm trên màn hình rồi lật chiếc Note 3 ngả ra sau hoặc ngả lên trước.


A2-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Bạn cũng có thể phóng to, thu nhỏ bức ảnh đang xem bằng cách dùng 2 ngón tay nhấn giữ 2 điểm trên màn hình rồi lật chiếc Note 3 ngả ra sau hoặc ngả lên trước.


Thao tác bằng bàn tay


Dùng thao tác bằng bàn tay cũng khá tiện lợi nhưng bạn lưu ý rằng phải đảm bảo bàn tay của mình có tiếp xúc nhẹ với màn hình mới được. Trước khi sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo Palm motion được bật (kéo nút sang phải) trong mục Apps => Settings => Controls => Palm motion.


+ Trượt cả bàn tay của bạn qua màn hình để chụp màn hình (dù cách chụp màn hình này không có tác dụng khi đang sử dụng một số ứng dụng).


B1-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Trượt cả bàn tay của bạn qua màn hình như trong ảnh để chụp màn hình.


+ Ấp cả bàn tay vào màn hình để tạm dừng chơi video.


B2-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Ấp cả lòng bàn tay vào màn hình để tạm dừng chơi video.


Điều khiển bằng cử chỉ


Điều khiển bằng cử chỉ thì bạn không cần chạm tay vào màn hình nhưng phải đảm bảo không “múa may” quá xa cảm biến cử chỉ của máy hoặc không đeo găng tay màu tối. Trước khi thực hiện điều khiển bằng cử chỉ, bạn cũng cần bật Air gesture (kéo sang phải) trong mục Apps => Settings => Controls => Air gesture.


+ Khi màn hình đang tắt, bạn có thể đưa tay ra trước cảm biến để xem thông báo các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, hay ngày giờ…


C1-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Khi màn hình đang tắt, bạn có thể đưa tay ra trước cảm biến (mũi tên) để xem thông báo các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, hay ngày giờ…


+ Khi đang đọc e-mail hay một trang web nào đó, nếu bạn đưa tay lên xuống qua cảm biến thì cũng tương đương với kéo trang lên xuống.


C2-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Khi đang đọc e-mail hay một trang web nào đó, nếu bạn đưa tay lên xuống qua cảm biến thì cũng tương đương với kéo trang lên xuống.


+ Đưa tay qua trái qua phải cảm biến cũng tương đương với thao tác vuốt để duyệt ảnh hay duyệt ứng dụng thông thường.


C3-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Đưa tay qua trái qua phải cảm biến cũng tương đương với thao tác vuốt để duyệt ảnh hay duyệt ứng dụng thông thường.


+ Khi có cuộc gọi đến, để nhấc máy bằng cử chỉ, bạn có thể đưa bàn tay sang trái rồi đưa ngược lại về bên phải.


C5-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay: Khi có cuộc gọi đến, để nhấc máy bằng cử chỉ, bạn có thể đưa bàn tay sang trái rồi đưa ngược lại về bên phải.


Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay don giản


ICTnews - Mãu Galaxy Note 3 của Samsung có thẻ duọc dièu khiẻn bàng các thao tác bàn tay và củ chỉ don giản mọt cách… sành diẹu mà khong phải ai cũng biét hét.


Nhũng thé hẹ smartphone mói nhát của Samsung nhu Galaxy S4, Galaxy S5 hay nhát là Galaxy Note 3 ản chúa mọt “chan tròi” khác lạ vói các thao tác dièu khiẻn dọc dáo, trong dó có các thao tác bàn tay và củ chỉ mà khong phải nguòi dùng nào cũng biét hét. Néu nám duọc các thao tác dièu khiẻn bàng củ chỉ tay này, bạn duong nhien sẽ trỏ nen rát… sành diẹu.


Trong bài viét này sẽ gom lại nhũng thao tác dièu khiẻn bàng củ chỉ tay co bản nhát vói Galaxy Note 3, sieu phảm vãn dang duọc ham mo nhát của Samsung vói màn hình to 5,7 inch và cáu hình  mạnh mẽ.


Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay:


Thao tác dièu khiẻn don giản


+ Khi xem mọt búc ảnh duọc phóng to quá màn hình, bạn có thẻ nhán giũ mọt diẻm tren màn hình cảm úng ròi dua chiéc Note 3 qua trái phải, len xuóng dẻ xem nhũng phàn ảnh bị khuát.


A1-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Khi xem mọt búc ảnh duọc phóng to quá màn hình, bạn có thẻ giũ mọt diẻm tren màn hình cảm úng ròi dua chiéc Note 3 qua trái phải, len xuóng dẻ xem nhũng phàn ảnh bị khuát.


+ Bạn cũng có thẻ phóng to, thu nhỏ búc ảnh dang xem bàng cách dùng 2 ngón tay nhán giũ 2 diẻm tren màn hình ròi lạt chiéc Note 3 ngả ra sau hoạc ngả len truóc.


A2-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Bạn cũng có thẻ phóng to, thu nhỏ búc ảnh dang xem bàng cách dùng 2 ngón tay nhán giũ 2 diẻm tren màn hình ròi lạt chiéc Note 3 ngả ra sau hoạc ngả len truóc.


Thao tác bàng bàn tay


Dùng thao tác bàng bàn tay cũng khá tiẹn lọi nhung bạn luu ý ràng phải dảm bảo bàn tay của mình có tiép xúc nhẹ vói màn hình mói duọc. Truóc khi sủ dụng tính nang này, hãy dảm bảo Palm motion duọc bạt (kéo nút sang phải) trong mục Apps => Settings => Controls => Palm motion.


+ Truọt cả bàn tay của bạn qua màn hình dẻ chụp màn hình (dù cách chụp màn hình này khong có tác dụng khi dang sủ dụng mọt só úng dụng).


B1-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Truọt cả bàn tay của bạn qua màn hình nhu trong ảnh dẻ chụp màn hình.


+ Áp cả bàn tay vào màn hình dẻ tạm dùng choi video.


B2-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Áp cả lòng bàn tay vào màn hình dẻ tạm dùng choi video.


Dièu khiẻn bàng củ chỉ


Dièu khiẻn bàng củ chỉ thì bạn khong càn chạm tay vào màn hình nhung phải dảm bảo khong “múa may” quá xa cảm bién củ chỉ của máy hoạc khong deo gang tay màu tói. Truóc khi thục hiẹn dièu khiẻn bàng củ chỉ, bạn cũng càn bạt Air gesture (kéo sang phải) trong mục Apps => Settings => Controls => Air gesture.


+ Khi màn hình dang tát, bạn có thẻ dua tay ra truóc cảm bién dẻ xem thong báo các cuọc gọi nhõ, tin nhán, hay ngày giò…


C1-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Khi màn hình dang tát, bạn có thẻ dua tay ra truóc cảm bién (mũi ten) dẻ xem thong báo các cuọc gọi nhõ, tin nhán, hay ngày giò…


+ Khi dang dọc e-mail hay mọt trang web nào dó, néu bạn dua tay len xuóng qua cảm bién thì cũng tuong duong vói kéo trang len xuóng.


C2-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Khi dang dọc e-mail hay mọt trang web nào dó, néu bạn dua tay len xuóng qua cảm bién thì cũng tuong duong vói kéo trang len xuóng.


+ Dua tay qua trái qua phải cảm bién cũng tuong duong vói thao tác vuót dẻ duyẹt ảnh hay duyẹt úng dụng thong thuòng.


C3-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Dua tay qua trái qua phải cảm bién cũng tuong duong vói thao tác vuót dẻ duyẹt ảnh hay duyẹt úng dụng thong thuòng.


+ Khi có cuọc gọi dén, dẻ nhác máy bàng củ chỉ, bạn có thẻ dua bàn tay sang trái ròi dua nguọc lại vè ben phải.


C5-Huong-dan-su-dung-Note-3-Samsung-Galaxy-Palm-Motion-Air-Gesture-dieu-khien-bang--cu-chi-tay.jpg

Huóng dãn sủ dụng Note 3 vói củ chỉ tay: Khi có cuọc gọi dén, dẻ nhác máy bàng củ chỉ, bạn có thẻ dua bàn tay sang trái ròi dua nguọc lại vè ben phải.Hướng dẫn sử dụng Note 3 với cử chỉ tay đơn giản

ICTnews - Mẫu Galaxy Note 3 của Samsung có thể được điều khiển bằng các thao tác bàn tay và cử chỉ đơn giản một cách… sành điệu mà không phải ai cũng biết hết.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: