Microsoft hạn chế người dùng Windows 7 cập nhật IE11

Microsoft đã âm thầm ngừng cung cấp cập nhật bảo mật cho Internet Explorer 11 đối với người dùng máy tính Windows 7 cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, trừ khi khách hàng đã chạy thành công một bản cập nhật cho trình duyệt này hồi tháng 4/2014.


Động thái này được cho là cũng tương tự như việc Microsoft buộc người dùng Windows 8.1 phải chạy bản nâng cấp Windows 8.1 Update trước ngày 10/6/2014 nếu không muốn bị mất quyền lợi để nhận được các bản cập nhật khác sau này. Tuy nhiên, yêu cầu lần này của Microsoft chỉ ảnh hưởng đối với trình duyệt mới nhất Internet Explorer 11 (IE11) chứ không phải là hệ điều hành Windows 7.


Những người dùng không cài đặt bản cập nhật bảo mật IE phát hành ngày 8/4 (Microsoft đặt tên là MS14-018) trên Windows 7 và người dùng nào sử dụng tính năng Windows Update để tải về và cài đặt các bản sửa lỗi đều không nhận được bản cập nhật IE ngày 10/6. Đồng thời, IE11 cũng sẽ không nhận được các bản cập nhật trong tương lai, bao gồm các bản vá bảo mật hay các bản cập nhật khác, cho đến khi người dùng tự cài đặt bản MS14-018. Windows Update sẽ không hiển thị các bản vá lỗi IE11 thích hợp.


Windows Update là một công cụ thường được người dùng cá nhân và một số doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty nhỏ, sử dụng để giữ cho máy tính Windows của họ cập nhật các bản vá lỗi bảo mật mới nhất do Microsoft cung cấp.


Microsoft hạn chế người dùng Windows 7 cập nhật IE11
Sự phổ biến của IE11 cho Windows 7 bắt nguồn từ việc nâng cấp tự động từ phiên bản IE10 bắt đầu hồi cuối năm ngoái.
Theo Computerworld, đây là lần đầu tiên mà Microsoft lựa chọn ngừng cung cấp các bản vá lỗi cho trình duyệt IE trong khi vẫn cung cấp các bản cập nhật cho hệ điều hành. Không rõ lý do tại sao hãng đã làm điều này nhưng có thể là do tầm quan trọng của bản cập nhật IE11 hồi tháng 4. Trong một tài liệu hỗ trợ, Microsoft liệt kê rất nhiều thay đổi IE11 trên Windows 7.


Hầu hết người dùng đều thiết lập Windows Update để tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật mới. Đa số họ đều không cần quan tâm đến những yêu cầu và chỉ cần biết những bản cập nhật đã được cài đặt thành công. Tuy nhiên, các bản cập nhật cho Windows và IE lại không đơn giản, đôi khi chúng không tự động thực hiện. Trong trường hợp đó, người dùng IE11 trên Windows 7 có thể không biết rằng bây giờ họ không được bảo vệ, và sẽ vẫn như vậy cho đến khi bản cập nhật MS14-018 được triển khai bằng tay.


Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Net Applications, Windows 7 chiếm tỷ lệ 50% trong số tất cả các máy tính cá nhân đã trực tuyến trong tháng 5/2014, đồng thời chiếm 55% tất cả những máy tính đang chạy Windows.


Trong khi đó, IE11 là phiên bản trình duyệt thứ hai phổ biến nhất của Internet Explorer được sử dụng trong tháng 5/2014, chiếm 29,3% trong tất cả các trình duyệt của Microsoft. Hiện nay, IE8 là trình duyệt được nhiều người sử dụng nhất. Sự phổ biến của IE11 cho Windows 7 bắt nguồn từ việc nâng cấp tự động từ phiên bản IE10 bắt đầu hồi cuối năm ngoái. Phiên bản trình duyệt IE10 được phát hành cho hệ điều hành Windows 7 vào năm 2009.

Microsoft han che nguoi dung Windows 7 cap nhat IE11


Microsoft da am tham ngung cung cap cap nhat bao mat cho Internet Explorer 11 doi voi nguoi dung may tinh Windows 7 ca nhan va doanh nghiep nho, tru khi khach hang da chay thanh cong mot ban cap nhat cho trinh duyet nay hoi thang 4/2014.


Dong thái này duoc cho là cung tuong tu nhu viec Microsoft buoc nguoi dùng Windows 8.1 phai chay ban nâng cap Windows 8.1 Update truoc ngày 10/6/2014 neu không muon bi mat quyen loi de nhan duoc các ban cap nhat khác sau này. Tuy nhiên, yêu cau lan này cua Microsoft chi anh huong doi voi trình duyet moi nhat Internet Explorer 11 (IE11) chu không phai là he dieu hành Windows 7.


Nhung nguoi dùng không cài dat ban cap nhat bao mat IE phát hành ngày 8/4 (Microsoft dat tên là MS14-018) trên Windows 7 và nguoi dùng nào su dung tính nang Windows Update de tai ve và cài dat các ban sua loi deu không nhan duoc ban cap nhat IE ngày 10/6. Dong thoi, IE11 cung se không nhan duoc các ban cap nhat trong tuong lai, bao gom các ban vá bao mat hay các ban cap nhat khác, cho den khi nguoi dùng tu cài dat ban MS14-018. Windows Update se không hien thi các ban vá loi IE11 thích hop.


Windows Update là mot công cu thuong duoc nguoi dùng cá nhân và mot so doanh nghiep, bao gom ca các công ty nho, su dung de giu cho máy tính Windows cua ho cap nhat các ban vá loi bao mat moi nhat do Microsoft cung cap.


Microsoft han che nguoi dung Windows 7 cap nhat IE11
Su pho bien cua IE11 cho Windows 7 bat nguon tu viec nâng cap tu dong tu phiên ban IE10 bat dau hoi cuoi nam ngoái.
Theo Computerworld, dây là lan dau tiên mà Microsoft lua chon ngung cung cap các ban vá loi cho trình duyet IE trong khi van cung cap các ban cap nhat cho he dieu hành. Không rõ lý do tai sao hãng dã làm dieu này nhung có the là do tam quan trong cua ban cap nhat IE11 hoi tháng 4. Trong mot tài lieu ho tro, Microsoft liet kê rat nhieu thay doi IE11 trên Windows 7.


Hau het nguoi dùng deu thiet lap Windows Update de tu dong tai ve và cài dat các ban cap nhat moi. Da so ho deu không can quan tâm den nhung yêu cau và chi can biet nhung ban cap nhat dã duoc cài dat thành công. Tuy nhiên, các ban cap nhat cho Windows và IE lai không don gian, dôi khi chúng không tu dong thuc hien. Trong truong hop dó, nguoi dùng IE11 trên Windows 7 có the không biet rang bây gio ho không duoc bao ve, và se van nhu vay cho den khi ban cap nhat MS14-018 duoc trien khai bang tay.


Theo so lieu cua hãng nghiên cuu thi truong Net Applications, Windows 7 chiem ty le 50% trong so tat ca các máy tính cá nhân dã truc tuyen trong tháng 5/2014, dong thoi chiem 55% tat ca nhung máy tính dang chay Windows.


Trong khi dó, IE11 là phiên ban trình duyet thu hai pho bien nhat cua Internet Explorer duoc su dung trong tháng 5/2014, chiem 29,3% trong tat ca các trình duyet cua Microsoft. Hien nay, IE8 là trình duyet duoc nhieu nguoi su dung nhat. Su pho bien cua IE11 cho Windows 7 bat nguon tu viec nâng cap tu dong tu phiên ban IE10 bat dau hoi cuoi nam ngoái. Phiên ban trình duyet IE10 duoc phát hành cho he dieu hành Windows 7 vào nam 2009.


Microsoft hạn chế người dùng Windows 7 cập nhật IE11

Microsoft đã âm thầm ngừng cung cấp cập nhật bảo mật cho Internet Explorer 11 đối với người dùng máy tính Windows 7 cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, trừ khi khách hàng đã chạy thành công một bản cập nhật cho trình duyệt này hồi tháng 4/2014.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: