Công ty của bạn có cần Giám đốc dữ liệu?

Hiếm có doanh nghiệp nào hiện nay không phụ thuộc vào dữ liệu, và điều đó có nghĩa là công ty nào cũng cần giám đốc dữ liệu - CDO?


 • Tin tặc đánh cắp dữ liệu khách hàng của McDonald
 • Giám đốc dữ liệu - Vị trí lãnh đạo mới thời Big Data
 • Bản lĩnh CSO
 • CSO - Vệ sĩ thông tin
 • Đề cao vai trò CSO

Trong thời buổi dữ liệu lớn - Big Data, đặc biệt là tại các công ty phân tích, họ đặc biệt về vai trò giám đốc dữ liệu (CDO - chief data officer). Ví dụ, Gartner gần đây dự báo trong 4 năm tới thì 90% các tổ chức lớn sẽ có giám đốc dữ liệu.


Còn theo khảo sát của Forrester hồi tháng 8 năm ngoái, 45% các công ty đa quốc gia đã có chức danh này, và 16% công ty có dự định bổ nhiệm trong năm 2016. Khảo sát của Experian cũng cho thấy xu hướng tương tự.


CDO không phải là chức danh mới, điển như như Yahoo đã có chức danh này từ năm 2004. Tuy nhiên, mãi đến gần đây thì vai trò của CDO mới bắt đầu được chú ý.


CIO, CSO, CDO, Giám đốc dữ liệu, dữ liệu lớn, Big Data
Ảnh minh họa.


Nói chung, CDO chịu trách nhiệm về các sáng kiến quản lý dữ liệu của công ty, "tất cả mọi thứ liên quan đến chất lượng thông tin, quản lý thông tin, chiến lược thông tin …", theo Mario Faria là Giám đốc nghiên cứu của Gartner, và trước đây từng là CDO.


Công việc này ngược với giám đốc kỹ thuật số (có cùng chữ viết tắt là CDO) mà trọng tâm công việc thiên về chuyển đổi kỹ thuật số, và giám đốc phân tích thường tập trung vào việc áp dụng mô hình toán học để phân tích dữ liệu.


Tuy nhiên Gartner dự báo vai trò giám đốc dữ liệu sẽ phát triển và chịu trách nhiệm cho cả 3 mảng trên, còn CIO (giám đốc CNTT) vẫn giữ quyền kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan đến cơ sở hạ tầng CNTT. CDO và CIO cần hợp tác chặt chẽ với nhau, CDO sẽ xác định những gì cần phải thực hiện và CIO sẽ quyết định cách thức thực hiện, theo Faria.


Eugene Kolker - Giám đốc dữ liệu của Bệnh viện Trẻ em Seattle từ năm 2007, cũng có nhận định tương tự. Có bằng tiến sĩ về lĩnh vực sinh học cấu trúc và bằng thạc sĩ toán học ứng dụng và khoa học máy tính, Kolker làm việc trực tiếp với Phó chủ tịch cao cấp và giám đốc y vụ (bác sĩ trưởng) của bệnh viện.


Với vai trò CDO, “nhiệm vụ tối hậu” của Kolker là cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. "Những vấn đề hiện nay vô cùng phức tạp và đa chiều, nên chúng ta có càng nhiều hỗ trợ càng tốt", ông nói.


Kolker và nhóm của ông khuyến khích việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và cung cấp cho ban lãnh đạo cùng với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện dữ liệu và số liệu cần thiết để thực hiện những thay đổi hiệu quả. Dữ liệu và các số liệu phân tích bổ sung cho kinh nghiệm, chuyên môn, trực giác và cảm xúc, có thể "hướng dẫn tốt hơn cho các quyết định", theo Kolker.


Kolker cho rằng mọi tổ chức đều cần có giám đốc dữ liệu.


"Dữ liệu chính là khách hàng của bạn, doanh nghiệp của bạn, là chính bạn", ông nói. "Khách hàng xuất hiện trước, sau đó bạn cần phải sắp xếp doanh nghiệp của mình đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng".


Xét về nhiều mặt, CDO tương đương với vai trò phó chủ tịch phụ trách về dữ liệu phổ biến hơn chục năm trước đây, theo Shawn Banerji, giám đốc điều hành của Russell Reynolds Associates. "Thời đó, công việc tập trung chủ yếu lưu giữ dữ liệu, chứ ít biến thành hành động".


Hiện nay, CDO thường báo cáo cho CIO hoặc giám đốc tiếp thị (CMO), những người thường có kiến thức về khoa học dữ liệu, bao gồm cả phân tích thống kê và toán học.


Faria của Gartner dự đoán sẽ ngày càng có nhiều công ty lớn và nhỏ có chức danh CDO, chủ yếu bởi 1 trong 3 động cơ sau:


1. Công ty cần thực hiện theo các quy định hoặc quản lý rủi ro tốt hơn;
2. Kỳ vọng dữ liệu có thể giúp cải thiệu hiệu quả công việc;
3. Mong muốn phân tích dữ liệu giúp tăng lợi nhuận.


Theo Banerji, để xác định công ty của bạn có cần có CDO hay không, đầu tiên và trước hết, hãy ngồi xuống và tiến hành đánh giá nội bộ và phân tích khách hàng để xác định mục tiêu mong muốn của công ty là gì.


Tiếp theo, suy nghĩ về vai trò của dữ liệu trong việc đạt được những mục tiêu đó. Nếu dữ liệu có vai trò trung tâm, thì CDO là cần thiết. Nếu không, cần phải suy nghĩ thêm.


"Điều tệ nhất là chạy theo trào lưu lập ra chức danh này chỉ để cho có", theo Banerji.


Ông cũng nhận định rằng sắp tới vai trò của CDO sẽ ngày càng quan trọng, do ngày càng có nhiều tổ chức hoạt động theo định hướng dữ liệu.


Faria của Gartner cũng đồng ý như vậy, nhưng ông hy vọng dần dà CDO sẽ bớt tập trung vào dữ liệu mà chú trọng hơn đến các thuật toán sử dụng nó.


"Có dữ liệu mà không có thuật toán giống như có ô tô mà không có xăng", Faria nói, "Kết hợp chúng lại sẽ giúp bạn tiến lên phía trước".

Cong ty cua ban co can Giam doc du lieu?


Hiem co doanh nghiep nao hien nay khong phu thuoc vao du lieu, va dieu do co nghia la cong ty nao cung can giam doc du lieu - CDO?


 • Tin tac dánh cap du lieu khách hàng cua McDonald
 • Giám doc du lieu - Vi trí lãnh dao moi thoi Big Data
 • Ban linh CSO
 • CSO - Ve si thông tin
 • De cao vai trò CSO

Trong thoi buoi du lieu lon - Big Data, dac biet là tai các công ty phân tích, ho dac biet ve vai trò giám doc du lieu (CDO - chief data officer). Ví du, Gartner gan dây du báo trong 4 nam toi thì 90% các to chuc lon se có giám doc du lieu.


Còn theo khao sát cua Forrester hoi tháng 8 nam ngoái, 45% các công ty da quoc gia dã có chuc danh này, và 16% công ty có du dinh bo nhiem trong nam 2016. Khao sát cua Experian cung cho thay xu huong tuong tu.


CDO không phai là chuc danh moi, dien nhu nhu Yahoo dã có chuc danh này tu nam 2004. Tuy nhiên, mãi den gan dây thì vai trò cua CDO moi bat dau duoc chú ý.


CIO, CSO, CDO, Giám doc du lieu, du lieu lon, Big Data
Anh minh hoa.


Nói chung, CDO chiu trách nhiem ve các sáng kien quan lý du lieu cua công ty, "tat ca moi thu liên quan den chat luong thông tin, quan lý thông tin, chien luoc thông tin …", theo Mario Faria là Giám doc nghiên cuu cua Gartner, và truoc dây tung là CDO.


Công viec này nguoc voi giám doc ky thuat so (có cùng chu viet tat là CDO) mà trong tâm công viec thiên ve chuyen doi ky thuat so, và giám doc phân tích thuong tap trung vào viec áp dung mô hình toán hoc de phân tích du lieu.


Tuy nhiên Gartner du báo vai trò giám doc du lieu se phát trien và chiu trách nhiem cho ca 3 mang trên, còn CIO (giám doc CNTT) van giu quyen kiem soát tat ca moi thu liên quan den co so ha tang CNTT. CDO và CIO can hop tác chat che voi nhau, CDO se xác dinh nhung gì can phai thuc hien và CIO se quyet dinh cách thuc thuc hien, theo Faria.


Eugene Kolker - Giám doc du lieu cua Benh vien Tre em Seattle tu nam 2007, cung có nhan dinh tuong tu. Có bang tien si ve linh vuc sinh hoc cau trúc và bang thac si toán hoc ung dung và khoa hoc máy tính, Kolker làm viec truc tiep voi Phó chu tich cao cap và giám doc y vu (bác si truong) cua benh vien.


Voi vai trò CDO, “nhiem vu toi hau” cua Kolker là cai thien ket qua dieu tri cho benh nhân. "Nhung van de hien nay vô cùng phuc tap và da chieu, nên chúng ta có càng nhieu ho tro càng tot", ông nói.


Kolker và nhóm cua ông khuyen khích viec ra quyet dinh dua trên du lieu và cung cap cho ban lãnh dao cùng voi doi ngu y bác si cua benh vien du lieu và so lieu can thiet de thuc hien nhung thay doi hieu qua. Du lieu và các so lieu phân tích bo sung cho kinh nghiem, chuyên môn, truc giác và cam xúc, có the "huong dan tot hon cho các quyet dinh", theo Kolker.


Kolker cho rang moi to chuc deu can có giám doc du lieu.


"Du lieu chính là khách hàng cua ban, doanh nghiep cua ban, là chính ban", ông nói. "Khách hàng xuat hien truoc, sau dó ban can phai sap xep doanh nghiep cua mình dáp ung nhu cau và nguyen vong cua khách hàng".


Xét ve nhieu mat, CDO tuong duong voi vai trò phó chu tich phu trách ve du lieu pho bien hon chuc nam truoc dây, theo Shawn Banerji, giám doc dieu hành cua Russell Reynolds Associates. "Thoi dó, công viec tap trung chu yeu luu giu du lieu, chu ít bien thành hành dong".


Hien nay, CDO thuong báo cáo cho CIO hoac giám doc tiep thi (CMO), nhung nguoi thuong có kien thuc ve khoa hoc du lieu, bao gom ca phân tích thong kê và toán hoc.


Faria cua Gartner du doán se ngày càng có nhieu công ty lon và nho có chuc danh CDO, chu yeu boi 1 trong 3 dong co sau:


1. Công ty can thuc hien theo các quy dinh hoac quan lý rui ro tot hon;
2. Ky vong du lieu có the giúp cai thieu hieu qua công viec;
3. Mong muon phân tích du lieu giúp tang loi nhuan.


Theo Banerji, de xác dinh công ty cua ban có can có CDO hay không, dau tiên và truoc het, hãy ngoi xuong và tien hành dánh giá noi bo và phân tích khách hàng de xác dinh muc tiêu mong muon cua công ty là gì.


Tiep theo, suy nghi ve vai trò cua du lieu trong viec dat duoc nhung muc tiêu dó. Neu du lieu có vai trò trung tâm, thì CDO là can thiet. Neu không, can phai suy nghi thêm.


"Dieu te nhat là chay theo trào luu lap ra chuc danh này chi de cho có", theo Banerji.


Ông cung nhan dinh rang sap toi vai trò cua CDO se ngày càng quan trong, do ngày càng có nhieu to chuc hoat dong theo dinh huong du lieu.


Faria cua Gartner cung dong ý nhu vay, nhung ông hy vong dan dà CDO se bot tap trung vào du lieu mà chú trong hon den các thuat toán su dung nó.


"Có du lieu mà không có thuat toán giong nhu có ô tô mà không có xang", Faria nói, "Ket hop chúng lai se giúp ban tien lên phía truoc".


Công ty của bạn có cần Giám đốc dữ liệu?

Hiếm có doanh nghiệp nào hiện nay không phụ thuộc vào dữ liệu, và điều đó có nghĩa là công ty nào cũng cần giám đốc dữ liệu - CDO?
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá