Hơn 3,1 triệu người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 qua ATM, tại nhà

Để  tránh tập trung đông người, trong kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4, 5/2020, Vietnam Post sẽ tổ chức phục vụ hơn 3,1 triệu người hưởng lĩnh lương, trợ cấp qua ATM và tại nhà.


Hơn 3,1 triệu người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 qua ATM, tại nhà

Đối với người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại Bưu điện, trong kỳ chi trả gộp tháng 4, 5/2020, Vietnam Post sẽ tổ chức chi trả tại nhà người hưởng (Ảnh minh họa: Internet)


Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) vừa cho biết, được sự đồng ý của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, VietnamPost sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng thụ hưởng theo phương án chi trả gộp một lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020, áp dụng với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện.


Việc này nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho hơn 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chủ yếu là người cao tuổi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khuyến cáo ở nhà và hạn chế tiếp xúc đông người.


Trong khi những người hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ATM không bị ảnh hưởng, việc chi trả cho các đối tượng đăng ký nhận tiền mặt tại Bưu điện có sự điều chỉnh so với các kỳ chi trả trước.


Cụ thể, với đối tượng người hưởng đăng ký nhận lương tại Bưu điện, để tránh tập trung đông người, Vietnam Post sẽ tổ chức phục vụ việc lĩnh tiền lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội tháng 4, 5/2020 tại nhà người hưởng.


Lịch chi trả cụ thể tại từng địa phương sẽ được thông tin trên hệ thống thông tin xã/phường và và đăng trên tờ thông tin gửi các tổ dân phố. Tuy nhiên, thời gian chi trả trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 16/4/2020. Chậm nhất đến ngày 31/5/2020 việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của 2 kì tháng 4, 5/2020 sẽ phải hoàn thành.


Người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội có thể đăng ký thông tin nhận tại nhà theo 3 phương thức: đăng ký trên website http://ansinhxahoi.vnpost.vn; gọi điện đến số hotline 1900.545481 của VietnamPost để các tổng đài viên tiếp nhận thông tin; gọi điện đến số điện thoại của nhân viên chi trả hoặc Bưu điện huyện (được thông tin trên hệ thống thông tin xã phường, tổ dân phố).


Để đăng ký thông tin, người hưởng cần chuẩn bị sẵn Thẻ/Sổ lĩnh lương hưu hoặc hoặc Thẻ Bảo hiểm y tế, số điện thoại liên hệ. Việc đăng ký thông tin được thực hiện từ ngày 5/4 đến 14/4/2020.


Theo hướng dẫn của VietnamPost, trường hợp người hưởng không có nhu cầu nhận tiền tại nhà, hoặc nhân viên chi trả phát nhiều lần không gặp được, người hưởng chủ động mang Thẻ chi trả và giấy tờ tùy thân ra Bưu điện để lĩnh tiền. Trước khi ra, người hưởng cần liên hệ với Bưu điện (theo số điện thoại cụ thể đã thông tin tại xã phường, tổ dân phố) hoặc điện thoại các Bưu điện huyện để được tư vấn về thời gian và địa điểm nhận tiền phù hợp.


Riêng với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đang ở các khu vực cách ly, VietnamPost sẽ thực hiện chi trả sau khi thời gian cách ly kết thúc.


“Do số lượng người hưởng đông, địa bàn chi trả trên toàn quốc, nhất là tại các vùng đô thị đông người và các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa các địa chỉ người nhận rải rác, cách xa nhau nên việc chi trả tiền tại nhà sẽ kéo dài hơn thời gian chi trả tại các điểm Bưu điện như trước đây”, đại diện VietnamPost chia sẻ.


Để đảm bảo an toàn cho nhân viên chi trả và cộng đồng, đối với việc chi trả tại nhà, VietnamPost yêu cầu, trước mỗi ca chi trả, nhân viên Bưu điện sẽ đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe, đồng thời đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ người hưởng cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.


Đối với việc chi trả tại các điểm của Bưu điện, các điểm này đều phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Nhân viên chi trả và người hưởng đều phải áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m trong giao tiếp, xếp hàng....

Hon 3,1 trieu nguoi se nhan luong huu, tro cap BHXH thang 4, 5/2020 qua ATM, tai nha


De  tranh tap trung dong nguoi, trong ky chi tra luong huu va tro cap bao hiem xa hoi (BHXH) thang 4, 5/2020, Vietnam Post se to chuc phuc vu hon 3,1 trieu nguoi huong linh luong, tro cap qua ATM va tai nha.


Hon 3,1 trieu nguoi se nhan luong huu, tro cap BHXH thang 4, 5/2020 qua ATM, tai nha

Doi voi nguoi huong dang ky nhan tien mat tai Buu dien, trong ky chi tra gop thang 4, 5/2020, Vietnam Post se to chuc chi tra tai nha nguoi huong (Anh minh hoa: Internet)


Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost) vua cho biet, duoc su dong y cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam, VietnamPost se thuc hien chi tra luong huu va tro cap bao hiem xa hoi cho cac doi tuong thu huong theo phuong an chi tra gop mot lan tien che do cua ca thang 4 va thang 5/2020, ap dung voi ca 2 hinh thuc nhan tien qua the ATM va nhan tien mat tai Buu dien.


Viec nay nham gop phan dam bao an toan cho hon 3,1 trieu nguoi huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi, chu yeu la nguoi cao tuoi duoc Chinh phu, Thu tuong Chinh phu khuyen cao o nha va han che tiep xuc dong nguoi.


Trong khi nhung nguoi huong linh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi qua ATM khong bi anh huong, viec chi tra cho cac doi tuong dang ky nhan tien mat tai Buu dien co su dieu chinh so voi cac ky chi tra truoc.


Cu the, voi doi tuong nguoi huong dang ky nhan luong tai Buu dien, de tranh tap trung dong nguoi, Vietnam Post se to chuc phuc vu viec linh tien luong huu va cac che do bao hiem xa hoi thang 4, 5/2020 tai nha nguoi huong.


Lich chi tra cu the tai tung dia phuong se duoc thong tin tren he thong thong tin xa/phuong va va dang tren to thong tin gui cac to dan pho. Tuy nhien, thoi gian chi tra tren toan quoc se bat dau tu ngay 16/4/2020. Cham nhat den ngay 31/5/2020 viec chi tra luong huu, tro cap bao hiem xa hoi cua 2 ki thang 4, 5/2020 se phai hoan thanh.


Nguoi huong luong huu va tro cap bao hiem xa hoi co the dang ky thong tin nhan tai nha theo 3 phuong thuc: dang ky tren website http://ansinhxahoi.vnpost.vn; goi dien den so hotline 1900.545481 cua VietnamPost de cac tong dai vien tiep nhan thong tin; goi dien den so dien thoai cua nhan vien chi tra hoac Buu dien huyen (duoc thong tin tren he thong thong tin xa phuong, to dan pho).


De dang ky thong tin, nguoi huong can chuan bi san The/So linh luong huu hoac hoac The Bao hiem y te, so dien thoai lien he. Viec dang ky thong tin duoc thuc hien tu ngay 5/4 den 14/4/2020.


Theo huong dan cua VietnamPost, truong hop nguoi huong khong co nhu cau nhan tien tai nha, hoac nhan vien chi tra phat nhieu lan khong gap duoc, nguoi huong chu dong mang The chi tra va giay to tuy than ra Buu dien de linh tien. Truoc khi ra, nguoi huong can lien he voi Buu dien (theo so dien thoai cu the da thong tin tai xa phuong, to dan pho) hoac dien thoai cac Buu dien huyen de duoc tu van ve thoi gian va dia diem nhan tien phu hop.


Rieng voi nguoi huong luong huu va tro cap bao hiem xa hoi dang o cac khu vuc cach ly, VietnamPost se thuc hien chi tra sau khi thoi gian cach ly ket thuc.


“Do so luong nguoi huong dong, dia ban chi tra tren toan quoc, nhat la tai cac vung do thi dong nguoi va cac khu vuc mien nui, vung sau, vung xa cac dia chi nguoi nhan rai rac, cach xa nhau nen viec chi tra tien tai nha se keo dai hon thoi gian chi tra tai cac diem Buu dien nhu truoc day”, dai dien VietnamPost chia se.


De dam bao an toan cho nhan vien chi tra va cong dong, doi voi viec chi tra tai nha, VietnamPost yeu cau, truoc moi ca chi tra, nhan vien Buu dien se do than nhiet de theo doi suc khoe, dong thoi deo khau trang trong suot qua trinh phuc vu nguoi huong cung nhu thuc hien cac bien phap phong dich theo quy dinh.


Doi voi viec chi tra tai cac diem cua Buu dien, cac diem nay deu phai dam bao cac yeu cau ve sinh, co trang bi nuoc rua tay sat khuan. Nhan vien chi tra va nguoi huong deu phai ap dung cac bien phap phong dich theo quy dinh nhu deo khau trang, sat khuan, dam bao khoang cach toi thieu 2m trong giao tiep, xep hang....


Hơn 3,1 triệu người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 qua ATM, tại nhà

Để  tránh tập trung đông người, trong kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4, 5/2020, Vietnam Post sẽ tổ chức phục vụ hơn 3,1 triệu người hưởng lĩnh lương, trợ cấp qua ATM và tại nhà.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: