VietnamPost dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ chuyển vật tư y tế đến vùng dịch Covid-19

Vietnam Post sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đối với hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế tới các tuyến đầu chống dịch, các vùng đang có số lượng người mắc Covid-19 cao.


VietnamPost dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ chuyển vật tư y tế đến vùng dịch Covid-19

Việc vận chuyển hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế cho cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ được VietnamPost thực hiện với trọng lượng khoảng nửa tấn hàng cho mỗi lần gửi (Ảnh minh họa)


Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết, doanh nghiệp bưu chính này vừa ký kết với Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam về việc tiếp nhận hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế đến các vùng dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ngày càng ảnh hưởng nặng nề tới đời sống xã hội.


Theo nội dung ký kết, VietnamPost sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đối với hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế như: máy thở cấp cứu can thiệp, phòng áp lực âm, khẩu trang N95 và đồ bảo hộ… tới các tuyến đầu chống dịch, các vùng đang có số lượng người mắc Covid-19 cao, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh miền Trung.


Việc vận chuyển hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế cho cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ được VietnamPost thực hiện với trọng lượng khoảng nửa tấn hàng cho mỗi lần gửi. Thời gian chuyển phát được ưu tiên vận chuyển theo phương thức nhanh nhất, kịp thời, đảm bảo tiến độ đến với địa bàn cần được hỗ trợ.


Ngoài ra, Vietnam Post cũng vận dụng lợi thế công nghệ 4.0 trong bối cảnh dịch Covid-19 thông qua việc tạo và theo dõi đơn hàng trên ứng dụng My VNPost để góp phần hạn chế đi lại, giao tiếp trực tiếp giữa người gửi và bưu cục phục vụ.


Điểm tập kết nhận hàng cứu trợ là trụ sở Trung ương Đoàn tại 62-64 Bà Triệu, Hà Nội; và nơi nhận tại 63 tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Thời gian hỗ trợ bắt đầu hỗ trợ từ ngày 1/4/2020.


Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa chương trình "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai trên khắp cả nước.


Với VietnamPost, đây cũng là một hoạt động chung tay trong hàng loạt các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ý nghĩa đã được Tổng Công ty triển khai, tiêu biểu như: phát động toàn thể 52.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động hưởng ứng chương trình vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” qua Cổng thông tin 1407; xây dựng bản đồ vùng dịch tại ứng dụng NCOVI để cung cấp cho người dùng các thông tin về dịch bệnh…


Cùng với đó, VietnamPost đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc không tập trung nơi đông người; giảm cước chuyển phát từ 20 - 30%, tùy theo từng loại hồ sơ, đối với các dịch vụ hành chính công.


Các điểm giao dịch cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…


Mới đây nhất, VietnamPost đã cải tiến, nâng cấp ứng dụng My VNPost, cung cấp thêm chức năng hỗ trợ tra cứu bưu cục gần nhất giúp khách hàng không bị gián đoạn trong thực hiện chuyển phát bưu gửi trong mùa dịch Covid-19.


Bộ TT&TT ngày 31/3 đã có chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19. Trong đó, các doanh nghiệp bưu chính, đặc biệt là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (VietnamPost - PV) được yêu cầu phải nhanh chóng thích ứng trước tình huống khó khăn và có trách nhiệm xã hội trong duy trì cung ứng các dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và của các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi tình huống.

VietnamPost danh nhieu uu dai, ho tro chuyen vat tu y te den vung dich Covid-19


Vietnam Post se ho tro chi phi van chuyen cho Hoi Thay thuoc tre Viet Nam doi voi hang cuu tro va trang thiet bi y te toi cac tuyen dau chong dich, cac vung dang co so luong nguoi mac Covid-19 cao.


VietnamPost danh nhieu uu dai, ho tro chuyen vat tu y te den vung dich Covid-19

Viec van chuyen hang cuu tro va trang thiet bi y te cho cho Hoi Thay thuoc tre Viet Nam se duoc VietnamPost thuc hien voi trong luong khoang nua tan hang cho moi lan gui (Anh minh hoa)


Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost) cho biet, doanh nghiep buu chinh nay vua ky ket voi Hoi thay thuoc tre Viet Nam ve viec tiep nhan hang cuu tro va trang thiet bi y te den cac vung dich trong boi canh dich Covid-19 dang ngay cang anh huong nang ne toi doi song xa hoi.


Theo noi dung ky ket, VietnamPost se ho tro chi phi van chuyen cho Hoi Thay thuoc tre Viet Nam doi voi hang cuu tro va trang thiet bi y te nhu: may tho cap cuu can thiep, phong ap luc am, khau trang N95 va do bao ho… toi cac tuyen dau chong dich, cac vung dang co so luong nguoi mac Covid-19 cao, dac biet la tai Ha Noi, TP.HCM, cac tinh mien Trung.


Viec van chuyen hang cuu tro va trang thiet bi y te cho cho Hoi Thay thuoc tre Viet Nam se duoc VietnamPost thuc hien voi trong luong khoang nua tan hang cho moi lan gui. Thoi gian chuyen phat duoc uu tien van chuyen theo phuong thuc nhanh nhat, kip thoi, dam bao tien do den voi dia ban can duoc ho tro.


Ngoai ra, Vietnam Post cung van dung loi the cong nghe 4.0 trong boi canh dich Covid-19 thong qua viec tao va theo doi don hang tren ung dung My VNPost de gop phan han che di lai, giao tiep truc tiep giua nguoi gui va buu cuc phuc vu.


Diem tap ket nhan hang cuu tro la tru so Trung uong Doan tai 62-64 Ba Trieu, Ha Noi; va noi nhan tai 63 tinh thanh tren pham vi toan quoc. Thoi gian ho tro bat dau ho tro tu ngay 1/4/2020.


Day la mot trong nhung hoat dong cu the hoa chuong trinh "Chung tay phong, chong dich Covid-19 - Vi mot Viet Nam khoe manh" cua Trung uong Hoi Thay thuoc tre Viet Nam trien khai tren khap ca nuoc.


Voi VietnamPost, day cung la mot hoat dong chung tay trong hang loat cac hoat dong phong, chong dich Covid-19 y nghia da duoc Tong Cong ty trien khai, tieu bieu nhu: phat dong toan the 52.000 can bo, cong nhan vien va nguoi lao dong huong ung chuong trinh van dong “Toan dan ung ho phong, chong dich benh Covid-19” qua Cong thong tin 1407; xay dung ban do vung dich tai ung dung NCOVI de cung cap cho nguoi dung cac thong tin ve dich benh…


Cung voi do, VietnamPost dang phoi hop voi cac bo, nganh, dia phuong day manh tiep nhan ho so va tra ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh qua Buu dien nham thuc hien cac bien phap phong chong dich, trong do co viec khong tap trung noi dong nguoi; giam cuoc chuyen phat tu 20 - 30%, tuy theo tung loai ho so, doi voi cac dich vu hanh chinh cong.


Cac diem giao dich cung to chuc tuyen truyen, huong dan nguoi dan nop ho so truc tuyen hoac nop ho so va nhan ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh qua dich vu buu chinh cong ich…


Moi day nhat, VietnamPost da cai tien, nang cap ung dung My VNPost, cung cap them chuc nang ho tro tra cuu buu cuc gan nhat giup khach hang khong bi gian doan trong thuc hien chuyen phat buu gui trong mua dich Covid-19.


Bo TT&TT ngay 31/3 da co chi dao cac doanh nghiep cung ung dich vu buu chinh bao dam cung ung dich vu buu chinh trong thoi ky dich Covid-19. Trong do, cac doanh nghiep buu chinh, dac biet la doanh nghiep duoc Nha nuoc chi dinh duy tri, quan ly mang buu chinh cong cong, cung ung dich vu buu chinh cong ich (VietnamPost - PV) duoc yeu cau phai nhanh chong thich ung truoc tinh huong kho khan va co trach nhiem xa hoi trong duy tri cung ung cac dich vu buu chinh phuc vu nhu cau thiet yeu cua nguoi dan va cua cac co quan Dang, Nha nuoc dam bao lien tuc, khong gian doan, nhanh chong, chinh xac, an toan trong moi tinh huong.


VietnamPost dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ chuyển vật tư y tế đến vùng dịch Covid-19

Vietnam Post sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đối với hàng cứu trợ và trang thiết bị y tế tới các tuyến đầu chống dịch, các vùng đang có số lượng người mắc Covid-19 cao.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: