Startup Telio lập quỹ trị giá 1 tỷ đồng hỗ trợ các khách hàng phòng chống Covid-19

Telio, nền tảng thương mại điện tử B2B, ngày 30/3 đã thông báo thành lập Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tổng trị giá 1 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các khách hàng của mình vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.


Startup Telio lập quỹ trị giá 1 tỷ đồng hỗ trợ các khách hàng phòng chống Covid-19

Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 của Telio sẽ hỗ trợ một lần trị giá 20 triệu đồng cho mỗi khách hàng của công ty, gồm các đại lý và các cửa hàng bán lẻ, trong trường hợp họ bị gián đoạn kinh doanh (Ảnh minh họa: Telio)


Theo nhận định của đại diện nền tảng thương mại điện tử B2B Telio, tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng lớn tới sự vận động của nền kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.


Do đó, Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 của Telio sẽ hỗ trợ một lần trị giá 20 triệu đồng cho mỗi khách hàng của công ty, gồm các đại lý và các cửa hàng bán lẻ, trong trường hợp họ bị gián đoạn kinh doanh vì bị cách ly bởi cơ sở y tế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền do nghi nhiễm, có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19, hoặc được chẩn đoán là dương tính với Covid-19, và không thể tiếp tục vận hành cửa hàng bán lẻ đã đăng ký với Telio.


Các khách hàng thuộc diện được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 của Telio sẽ phải có ít nhất từ mười đơn đặt hàng đã giao dịch và thanh toán thành công trên nền tảng Telio trước khi bị cách ly.


Ông Bùi Sỹ Phong, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty Telio Việt Nam chia sẻ: “Thông qua Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19, chúng tôi mong muốn tri ân và đồng hành cùng khách hàng của mình để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cũng như cuộc sống gia đình của họ, giúp hạn chế tối thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh”.


Được lập và trích từ nguồn tài chính hiện có của chính công ty, Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 với tổng giá trị 1 tỷ đồng sẽ có hiệu lực nhận yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng và giải ngân từ ngày 29/3/2020 đến hết năm 2020. Thông tin chi tiết về các điều kiện của chương trình hỗ trợ được đăng tải trên website của Telio tại địa chỉ: hn.telio.vn.


Telio được thành lập vào tháng 11/2018, là nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên của Việt Nam liên kết các đơn vị bán lẻ này với các nhãn hiệu, nhãn hàng và đơn vị bán buôn thông qua một nền tảng tập trung, giúp các cửa hàng bán lẻ có nhiều lựa chọn về hàng hoá hơn, giá cả tốt hơn và vận chuyển hiệu quả hơn. Telio là một trong 17 công ty nằm trong chương trình “Tăng tốc khởi nghiệp Surge”, một chương trình được Sequoia India khởi xướng hồi đầu năm 2019 dành cho các công ty khởi nghiệp tại Ấn Độ và Đông Nam Á và vừa thành công trong đợt gọi vốn 25 triệu USD lần 2 vào tháng 12/2019.

Startup Telio lap quy tri gia 1 ty dong ho tro cac khach hang phong chong Covid-19


Telio, nen tang thuong mai dien tu B2B, ngay 30/3 da thong bao thanh lap Quy ho tro phong chong Covid-19 tong tri gia 1 ty dong de ho tro hoat dong kinh doanh cho cac khach hang cua minh vuot qua giai doan kho khan do dich benh Covid-19.


Startup Telio lap quy tri gia 1 ty dong ho tro cac khach hang phong chong Covid-19

Quy ho tro phong chong Covid-19 cua Telio se ho tro mot lan tri gia 20 trieu dong cho moi khach hang cua cong ty, gom cac dai ly va cac cua hang ban le, trong truong hop ho bi gian doan kinh doanh (Anh minh hoa: Telio)


Theo nhan dinh cua dai dien nen tang thuong mai dien tu B2B Telio, tinh hinh dien bien phuc tap, kho luong cua dich benh Covid-19 dang gay anh huong lon toi su van dong cua nen kinh te cung nhu hoat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep.


Do do, Quy ho tro phong chong Covid-19 cua Telio se ho tro mot lan tri gia 20 trieu dong cho moi khach hang cua cong ty, gom cac dai ly va cac cua hang ban le, trong truong hop ho bi gian doan kinh doanh vi bi cach ly boi co so y te hoac co quan nha nuoc co tham quyen do nghi nhiem, co tiep xuc gan voi nguoi bi nhiem Covid-19, hoac duoc chan doan la duong tinh voi Covid-19, va khong the tiep tuc van hanh cua hang ban le da dang ky voi Telio.


Cac khach hang thuoc dien duoc ho tro tu Quy ho tro phong chong Covid-19 cua Telio se phai co it nhat tu muoi don dat hang da giao dich va thanh toan thanh cong tren nen tang Telio truoc khi bi cach ly.


Ong Bui Sy Phong, nha sang lap kiem Giam doc dieu hanh cong ty Telio Viet Nam chia se: “Thong qua Quy ho tro phong chong Covid-19, chung toi mong muon tri an va dong hanh cung khach hang cua minh de ho tro hoat dong kinh doanh cung nhu cuoc song gia dinh cua ho, giup han che toi thieu cac anh huong tieu cuc cua dich benh”.


Duoc lap va trich tu nguon tai chinh hien co cua chinh cong ty, Quy ho tro phong chong Covid-19 voi tong gia tri 1 ty dong se co hieu luc nhan yeu cau ho tro tu khach hang va giai ngan tu ngay 29/3/2020 den het nam 2020. Thong tin chi tiet ve cac dieu kien cua chuong trinh ho tro duoc dang tai tren website cua Telio tai dia chi: hn.telio.vn.


Telio duoc thanh lap vao thang 11/2018, la nen tang thuong mai dien tu B2B dau tien cua Viet Nam lien ket cac don vi ban le nay voi cac nhan hieu, nhan hang va don vi ban buon thong qua mot nen tang tap trung, giup cac cua hang ban le co nhieu lua chon ve hang hoa hon, gia ca tot hon va van chuyen hieu qua hon. Telio la mot trong 17 cong ty nam trong chuong trinh “Tang toc khoi nghiep Surge”, mot chuong trinh duoc Sequoia India khoi xuong hoi dau nam 2019 danh cho cac cong ty khoi nghiep tai An Do va Dong Nam A va vua thanh cong trong dot goi von 25 trieu USD lan 2 vao thang 12/2019.


Startup Telio lập quỹ trị giá 1 tỷ đồng hỗ trợ các khách hàng phòng chống Covid-19

Telio, nền tảng thương mại điện tử B2B, ngày 30/3 đã thông báo thành lập Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tổng trị giá 1 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các khách hàng của mình vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: