Việt Nam đã có 14 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Với việc Công ty TNHH L.C.S vừa được Bộ TT&TT cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đến nay tổng số nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam đã là 14 đơn vị.


Công ty L.C.S được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | Việt Nam đã có 14 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Lễ trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty TNHH L.C.S vừa được Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức tại Hà Nội.


Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT) vừa cho biết, ngày 29/11 vừa qua, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Trung tâm đã tổ chức lễ trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty TNHH L.C.S.


Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng mới được Bộ TT&TT cấp cho Công ty TNHH L.C.S có giá trị trong 10 năm, tính từ ngày 11/11/2019.


Theo giấy phép, với tên giao dịch LCS-CA, Công ty L.C.S được cung cấp các loại chứng thư số gồm: chứng thư số cho cá nhân, tổ chức; chứng thư số SSL cho máy chủ; chứng thư số cho phần mềm (CodeSigning). LCS-CA sẽ thực hiện lưu khóa bí mật của thuê bao trong USB Token đáp ứng tiêu chuẩn FIPS PUB 140-2 tối thiểu mức 2.


Trong phát biểu tại lễ trao giấy phép, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cho biết, Công ty L.C.S đã nộp hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ năm 2018. Sau thời gian hơn 1 năm thẩm tra kỹ lưỡng hồ sơ, ngày 12/11/2019, Bộ TT&TT chính thức cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.


Để có thể được cấp phép này, Công ty L.C.S đã phải chứng minh năng lực đạt được các tiêu chuẩn về tài chính, nhân lực, đồng thời đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hạ tầng kỹ thuật bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế như: chuẩn an ninh FIPS PUB 140-2 mức 3, PKCS #1 version 2.1…


“Trong thời gian tới, Công ty LCS cần chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn về cấp chứng thư số cho khách hàng và tuân thủ chặt chẽ các thủ tục, quy định của pháp luật”, ông Lã Hoàng Trung lưu ý.


Đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị đầu mối chủ trì liên quan hỗ trợ công tác thẩm định hồ sơ như Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), ông Lã Hoàng Trung nhấn mạnh, đây là những đơn vị có vai trò rất quan trọng trong công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của hồ sơ giúp Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Bộ trưởng ký Quyết định cấp giấy phép cho các CA.


“Hy vọng rằng thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trong quá trình thẩm định, cấp phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng”, ông Lã Hoàng Trung nói.


Công ty L.C.S được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | Việt Nam đã có 14 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Lã Hoàng Trung trao Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty TNHH L.C.S.


Thay mặt Công ty L.C.S, Giám đốc Công ty Hoàng Mạnh Toàn cam kết ông cùng tập thể Công ty L.C.S sẽ tuân thủ các quy định về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số theo đúng quy định của pháp luật.


Với việc Công ty L.C.S chính thức được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tính đến nay tổng số nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam là 14 đơn vị gồm: VNPT-CA, BKAV-CA, FPT-CA, Viettel-CA, Safe-CA, SmartSign (VinaCA), CA2 (Nacencom), Newtel-CA, EFY-CA, TrustCA, MISA-CA, CMC-CA, NC-CA và LCS-CA.


Theo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, đến nay đã có 10 doanh nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Cùng với LCS-CA, có 3 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nữa gồm MISA-CA, CMC-CA và HN-CA cũng đang trong quá trình hoàn thiện đầu tư hệ thống kỹ thuật  và tổ chức vận hành.


M.T


Loading...Viet Nam da co 14 nha cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong


Voi viec Cong ty TNHH L.C.S vua duoc Bo TT&TT cap phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong, den nay tong so nha cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong tai Viet Nam da la 14 don vi.


Cong ty L.C.S duoc cap phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong | Viet Nam da co 14 nha cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong

Le trao giay phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong cho Cong ty TNHH L.C.S vua duoc Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia to chuc tai Ha Noi.


Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia (Bo TT&TT) vua cho biet, ngay 29/11 vua qua, thua uy quyen cua Bo truong Bo TT&TT, Trung tam da to chuc le trao giay phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong cho Cong ty TNHH L.C.S.


Giay phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong moi duoc Bo TT&TT cap cho Cong ty TNHH L.C.S co gia tri trong 10 nam, tinh tu ngay 11/11/2019.


Theo giay phep, voi ten giao dich LCS-CA, Cong ty L.C.S duoc cung cap cac loai chung thu so gom: chung thu so cho ca nhan, to chuc; chung thu so SSL cho may chu; chung thu so cho phan mem (CodeSigning). LCS-CA se thuc hien luu khoa bi mat cua thue bao trong USB Token dap ung tieu chuan FIPS PUB 140-2 toi thieu muc 2.


Trong phat bieu tai le trao giay phep, ong La Hoang Trung, Giam doc Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia cho biet, Cong ty L.C.S da nop ho so xin cap phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong tu nam 2018. Sau thoi gian hon 1 nam tham tra ky luong ho so, ngay 12/11/2019, Bo TT&TT chinh thuc cap giay phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong.


De co the duoc cap phep nay, Cong ty L.C.S da phai chung minh nang luc dat duoc cac tieu chuan ve tai chinh, nhan luc, dong thoi dap ung cac yeu cau khat khe ve ha tang ky thuat bao mat theo tieu chuan quoc te nhu: chuan an ninh FIPS PUB 140-2 muc 3, PKCS #1 version 2.1…


“Trong thoi gian toi, Cong ty LCS can chuan bi tot cac dieu kien ve ha tang ky thuat de dap ung tieu chuan ve cap chung thu so cho khach hang va tuan thu chat che cac thu tuc, quy dinh cua phap luat”, ong La Hoang Trung luu y.


Danh gia cao su phoi hop, hop tac cua cac don vi dau moi chu tri lien quan ho tro cong tac tham dinh ho so nhu Cuc Vien thong va Co yeu, Cuc An ninh mang va phong chong toi pham su dung cong nghe cao (Bo Cong an), Cuc Quan ly mat ma dan su va kiem dinh san pham mat ma (Ban Co yeu Chinh phu), ong La Hoang Trung nhan manh, day la nhung don vi co vai tro rat quan trong trong cong tac kiem tra, danh gia dieu kien, tieu chuan cua ho so giup Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia hoan thien cac thu tuc phap ly can thiet de trinh Bo truong ky Quyet dinh cap giay phep cho cac CA.


“Hy vong rang thoi gian toi, cac don vi se tiep tuc phoi hop chat che voi Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia trong qua trinh tham dinh, cap phep dich vu chung thuc chu ky so cong cong”, ong La Hoang Trung noi.


Cong ty L.C.S duoc cap phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong | Viet Nam da co 14 nha cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong

Thua uy quyen cua Bo truong Bo TT&TT, Giam doc Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia La Hoang Trung trao Giay phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong cho Cong ty TNHH L.C.S.


Thay mat Cong ty L.C.S, Giam doc Cong ty Hoang Manh Toan cam ket ong cung tap the Cong ty L.C.S se tuan thu cac quy dinh ve chu ky so, dich vu chung thuc chu ky so theo dung quy dinh cua phap luat.


Voi viec Cong ty L.C.S chinh thuc duoc cap phep cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong, tinh den nay tong so nha cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong tai Viet Nam la 14 don vi gom: VNPT-CA, BKAV-CA, FPT-CA, Viettel-CA, Safe-CA, SmartSign (VinaCA), CA2 (Nacencom), Newtel-CA, EFY-CA, TrustCA, MISA-CA, CMC-CA, NC-CA va LCS-CA.


Theo Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia, den nay da co 10 doanh nghiep trien khai cung cap dich vu chung thuc chu ky so cong cong. Cung voi LCS-CA, co 3 nha cung cap dich vu chung thuc chu ky so nua gom MISA-CA, CMC-CA va HN-CA cung dang trong qua trinh hoan thien dau tu he thong ky thuat  va to chuc van hanh.


M.T


Loading...

Việt Nam đã có 14 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Với việc Công ty TNHH L.C.S vừa được Bộ TT&TT cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đến nay tổng số nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam đã là 14 đơn vị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: