Cục Viễn thông: “Cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 có thể cung cấp dịch vụ Mobile Money cho khách hàng”

Ông Trần Duy Hải, Phó cục trưởng Cục Viễn thông Bộ TT&TT cho biết, 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, vì vậy Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch nhanh chóng và thuận tiện.


Cục Viễn thông: “Cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 có thể cung cấp dịch vụ Mobile Money cho khách hàng”

Cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 có thể cung cấp dịch vụ Mobile Money cho khách hàng.


Ông Trần Duy Hải cho biết, sau khi Chính phủ chỉ đạo về việc nghiên cứu triển khai đề án thí điểm Mobile Money, Bộ TT&TT đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thực hiện. Đề án đã được Ngân hàng Nhà nước xây dựng và xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ/Ngành có liên quan. Hiện nay về cơ bản các bộ, ngành đã có ý kiến ý kiến đóng góp để Ngân hàng Nhà nước tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ.


"Chúng tôi hy vọng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, Thủ tướng sẽ phê duyệt chủ trương đồng ý cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai thử nghiệm Mobile Money. Sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với Bộ TT&TT hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông nộp hồ sơ để Ngân hàng Nhà nước xét duyệt cấp phép thí điểm cung cấp dịch vụ này cho khách hàng. Với tiến độ như hiện nay, chúng tôi hy vọng đến cuối năm 2019 và đầu năm 2020 các doanh nghiệp viễn thông có thể ra mắt dịch vụ cung cấp cho khách hàng" ông Trần Duy Hải nói.


Theo thống kê hiện nay hơn 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, vì vậy Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng và thuận tiện thay vì phải trực tiếp đến các cơ sở của ngân hàng thực hiện giao dịch  từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Khách hàng chỉ cần thao tác trên điện thoại di động hoặc đến các đại lý, điểm giao dịch gần nhất và không bị giới hạn về thời gian, địa điểm giao dịch. Dịch vụ Mobile Money khi được cung cấp sẽ góp phần thay đổi dần thói quen thanh toán bằng tiền mặt của người dân vẫn còn khá phổ biến hiện nay. Ngay sau khi được Ngân hàng nhà nước cấp phép cho các, doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Mobile Money thì chỉ sau một đêm, 100% các thuê bao di động của Việt Nam có thể tham gia thanh toán điện tử một cách thuận lợi theo phương thức mới. 


Ông Trần Duy Hải cho rằng, Mobile Money sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển tài chính toàn diện đến những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực mà hệ thống tài chính, ngân hàng chưa phát triển, người dân chưa hoặc không có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng; tận dụng hạ tầng viễn thông, do đó, giúp giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng các dịch vụ ngân hàng truyền thống, qua đó góp phần nâng mức sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với các doanh nghiệp viễn thông sẽ tận dụng được mạng lưới viễn thông, các điểm giao dịch rộng khắp cả nước để phát triển và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, dịch vụ và đối tượng khách hàng ngoài các dịch vụ viễn thông truyền thống). Do vậy, doanh nghiệp viễn thông có thể mở rộng dư địa để tăng doanh thu và nâng cao khả năng cạnh tranh.


"Một điểm rất quan trọng trong dự thảo cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money là cho phép các thuê bao không cần có tài khoản ngân hàng mà vẫn sử dụng được dịch vụ này. Các thuê bao có thể nạp tiền vào tài khoản Mobile Money ở các ngân hàng và các điểm đại lý của doanh nghiệp viễn thông để sử dụng dịch vụ cho mình. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ quản lý tài khoản tổng của các doanh nghiệp viễn thông để tránh rủi ro trong thanh toán", ông Hải nói.


Vẫn theo ông Trần Duy Hải, những thuê bao muốn được cung cấp dịch vụ này sẽ phải có thông tin thuê bao chính xác để định danh được. Bộ TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nếu không có thông tin thuê bao chính xác sẽ không được cung cấp dịch vụ này. Vì vậy, các nhà mạng phải nhanh chóng hoàn thiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao của khách hàng.


Cho đến thời điểm này, cả nhà nhà mạng lớn là Viettel, VNPT và MobiFone đều đã chính thức đề xuất Chính phủ sớm có chính sách cho doanh nghiệp viễn thông tham gia vào thanh toán điện tử Mobile Money. Mobile Money - hình thức sử dụng tài khoản di động để thanh toán là hết sức khả thi trong giai đoạn hiện nay với tỉ lệ ngườii dân đều sở hữu điện thoại di động cao đến hơn 90%. Phát triển thanh toán qua di động có thể sẽ là một cú huých cho sự phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam. Mobile Money là một giải pháp mới để hỗ trợ chuyển đổi số và là một trong những phần quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0.


Theo đại diện của Viettel Telecom, việc sử dụng tài khoản thuê bao di động để tiêu dùng giá trị nhỏ được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước như Nhật Bản, Singapore và các nước thuộc liên minh châu Âu. Trong đó, việc ứng dụng tập trung ở các loại giao dịch như: Thanh toán trên các trang thương mại điện tử, nạp tiền vào ví điện tử, thanh toán phí dịch vụ giao thông công cộng, phí đỗ xe tại nhiều nước châu Âu, nhiều loại hình giao dịch có giá trị nhỏ như dịch vụ truyền hình, thẻ quà tặng, thanh toán tại các cửa hàng bán lẻ, thanh toán các dịch vụ nội dung số như Game, chợ ứng dụng. Tại các nước giao dịch sử dụng tài khoản thuê bao di động cao gấp 5 lần sử dụng tài khoản ngân hàng.PV


Loading...Cuc Vien thong: “Cuoi nam 2019 hoac dau nam 2020 co the cung cap dich vu Mobile Money cho khach hang”


Ong Tran Duy Hai, Pho cuc truong Cuc Vien thong Bo TT&TT cho biet, 50% dan so Viet Nam chua co tai khoan thanh toan tai ngan hang, vi vay Mobile Money gop phan cung ung cho nhom khach hang khong co tai khoan ngan hang mot kenh giao dich nhanh chong va thuan tien.


Cuc Vien thong: “Cuoi nam 2019 hoac dau nam 2020 co the cung cap dich vu Mobile Money cho khach hang”

Cuoi nam 2019 hoac dau nam 2020 co the cung cap dich vu Mobile Money cho khach hang.


Ong Tran Duy Hai cho biet, sau khi Chinh phu chi dao ve viec nghien cuu trien khai de an thi diem Mobile Money, Bo TT&TT da khan truong phoi hop voi Ngan hang Nha nuoc de thuc hien. De an da duoc Ngan hang Nha nuoc xay dung va xin y kien cua Bo Thong tin va Truyen thong va cac Bo/Nganh co lien quan. Hien nay ve co ban cac bo, nganh da co y kien y kien dong gop de Ngan hang Nha nuoc tong hop va trinh Thu tuong Chinh phu.


"Chung toi hy vong vao cuoi thang 10 hoac dau thang 11, Thu tuong se phe duyet chu truong dong y cho cac doanh nghiep vien thong trien khai thu nghiem Mobile Money. Sau khi co y kien dong y cua Thu tuong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc se cung voi Bo TT&TT huong dan cac doanh nghiep vien thong nop ho so de Ngan hang Nha nuoc xet duyet cap phep thi diem cung cap dich vu nay cho khach hang. Voi tien do nhu hien nay, chung toi hy vong den cuoi nam 2019 va dau nam 2020 cac doanh nghiep vien thong co the ra mat dich vu cung cap cho khach hang" ong Tran Duy Hai noi.


Theo thong ke hien nay hon 50% dan so Viet Nam chua co tai khoan thanh toan tai ngan hang, vi vay Mobile Money gop phan cung ung cho nhom khach hang khong co tai khoan ngan hang mot kenh giao dich, phuong tien thanh toan khong dung tien mat nhanh chong va thuan tien thay vi phai truc tiep den cac co so cua ngan hang thuc hien giao dich  tu do gop phan lam tang ty le thanh toan khong dung tien mat theo chu truong cua Chinh phu. Khach hang chi can thao tac tren dien thoai di dong hoac den cac dai ly, diem giao dich gan nhat va khong bi gioi han ve thoi gian, dia diem giao dich. Dich vu Mobile Money khi duoc cung cap se gop phan thay doi dan thoi quen thanh toan bang tien mat cua nguoi dan van con kha pho bien hien nay. Ngay sau khi duoc Ngan hang nha nuoc cap phep cho cac, doanh nghiep vien thong cung cap dich vu Mobile Money thi chi sau mot dem, 100% cac thue bao di dong cua Viet Nam co the tham gia thanh toan dien tu mot cach thuan loi theo phuong thuc moi. 


Ong Tran Duy Hai cho rang, Mobile Money se giup thuc day hoat dong thanh toan khong dung tien mat, phat trien tai chinh toan dien den nhung khu vuc nong thon, vung sau, vung xa, dac biet la nhung khu vuc ma he thong tai chinh, ngan hang chua phat trien, nguoi dan chua hoac khong co kha nang tiep can dich vu ngan hang; tan dung ha tang vien thong, do do, giup giam cac chi phi xa hoi de phat trien, mo rong cac dich vu ngan hang truyen thong, qua do gop phan nang muc song nguoi dan, thuc day tang truong kinh te. Doi voi cac doanh nghiep vien thong se tan dung duoc mang luoi vien thong, cac diem giao dich rong khap ca nuoc de phat trien va da dang hoa co cau san pham, dich vu va doi tuong khach hang ngoai cac dich vu vien thong truyen thong). Do vay, doanh nghiep vien thong co the mo rong du dia de tang doanh thu va nang cao kha nang canh tranh.


"Mot diem rat quan trong trong du thao cung cap thi diem dich vu Mobile Money la cho phep cac thue bao khong can co tai khoan ngan hang ma van su dung duoc dich vu nay. Cac thue bao co the nap tien vao tai khoan Mobile Money o cac ngan hang va cac diem dai ly cua doanh nghiep vien thong de su dung dich vu cho minh. Ngan hang Nha nuoc se chi quan ly tai khoan tong cua cac doanh nghiep vien thong de tranh rui ro trong thanh toan", ong Hai noi.


Van theo ong Tran Duy Hai, nhung thue bao muon duoc cung cap dich vu nay se phai co thong tin thue bao chinh xac de dinh danh duoc. Bo TT&TT cung yeu cau cac doanh nghiep vien thong neu khong co thong tin thue bao chinh xac se khong duoc cung cap dich vu nay. Vi vay, cac nha mang phai nhanh chong hoan thien viec chuan hoa thong tin thue bao cua khach hang.


Cho den thoi diem nay, ca nha nha mang lon la Viettel, VNPT va MobiFone deu da chinh thuc de xuat Chinh phu som co chinh sach cho doanh nghiep vien thong tham gia vao thanh toan dien tu Mobile Money. Mobile Money - hinh thuc su dung tai khoan di dong de thanh toan la het suc kha thi trong giai doan hien nay voi ti le nguoii dan deu so huu dien thoai di dong cao den hon 90%. Phat trien thanh toan qua di dong co the se la mot cu huych cho su phat trien thanh toan dien tu tai Viet Nam. Mobile Money la mot giai phap moi de ho tro chuyen doi so va la mot trong nhung phan quan trong cua Cach mang cong nghiep 4.0.


Theo dai dien cua Viettel Telecom, viec su dung tai khoan thue bao di dong de tieu dung gia tri nho duoc ap dung rong rai tai nhieu nuoc nhu Nhat Ban, Singapore va cac nuoc thuoc lien minh chau Au. Trong do, viec ung dung tap trung o cac loai giao dich nhu: Thanh toan tren cac trang thuong mai dien tu, nap tien vao vi dien tu, thanh toan phi dich vu giao thong cong cong, phi do xe tai nhieu nuoc chau Au, nhieu loai hinh giao dich co gia tri nho nhu dich vu truyen hinh, the qua tang, thanh toan tai cac cua hang ban le, thanh toan cac dich vu noi dung so nhu Game, cho ung dung. Tai cac nuoc giao dich su dung tai khoan thue bao di dong cao gap 5 lan su dung tai khoan ngan hang.PV


Loading...

Cục Viễn thông: “Cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 có thể cung cấp dịch vụ Mobile Money cho khách hàng”

Ông Trần Duy Hải, Phó cục trưởng Cục Viễn thông Bộ TT&TT cho biết, 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, vì vậy Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch nhanh chóng và thuận tiện.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: