Tài xế GoViet có thể tự tra cứu doanh thu hàng ngày và mức thuế thu nhập cá nhân trên điện thoại

Từ 7/11, tài xế GoViet có thể tự tra cứu doanh thu và các khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên Cổng thông tin trực tuyến do GoViet triển khai.


Tài xế GoViet có thể tự tra cứu doanh thu hàng ngày và mức thuế thu nhập cá nhân trên điện thoại

Tài xế GoViet có thể trực tiếp tra cứu thuế thu nhập cá nhân.


Từ 7/11, GoViet chính thức triển khai Cổng thông tin điện tử tra cứu thu nhập dành cho các đối tác tài xế. GoViet là hãng gọi xe công nghệ đầu tiên và duy nhất hiện nay có công cụ kiểm tra thu nhập trực tuyến để các đối tác tài xế có thể chủ động tra cứu những khoản thu nhập của mình từ đầu năm 2019 cũng như nghĩa vụ thuế cần thực hiện trong năm.


Cổng thông tin điện tử tra cứu thu nhập của GoViet cho phép các đối tác tài xế theo dõi thu nhập với độ trễ một ngày so với thời gian thực.


Các tài xế có thể xem được chi tiết bảng kê thu nhập, bao gồm doanh thu từ cước phí chuyến đi, thu nhập từ tiền thưởng, thuế phải thu trên từng hạng mục, tổng nghĩa vụ thuế và số tiền thuế đã đóng, thu nhập còn lại sau khi nộp thuế...


Ông Nguyễn Kiên, Giám đốc phụ trách cộng đồng đối tác tài xế GoViet chia sẻ: "Với cổng thông tin điện tử mới này, chúng tôi hy vọng tạo ra một kênh thông tin minh bạch, tiện lợi dành cho đối tác tài xế của GoViet. Điều này giúp cho các tài xế cảm thấy yên tâm, phấn khởi hơn khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, cũng như giúp cho tài xế chủ động tính toán mức thu nhập khi tham gia hợp tác cùng GoViet”.


Theo đó, khi truy cập vào địa chỉ, https://www.go-viet.vn/tra-cuu-thu-nhap và nhập email đăng ký làm đối tác tài xế và qua các bước xác thực tài khoản, tài xế GoViet có thể Xem bảng kê chi tiết thu nhập, tính từ ngày 1/1/2019 đến trước ngày tra cứu một ngày (chẳng hạn, tra cứu ngày 7/11/2019 sẽ xem được thu nhập đến ngày 6/11/2019).


Nhằm đảm bảo an toàn thông tin thu nhập cá nhân của đối tác, mỗi tài xế có 5 phút duy trì trên hệ thống, sau đó tài khoản sẽ tự động thoát ra ngoài. Tài xế muốn xem lại cần thực hiện quy trình đăng nhập như trên.


Trước đó, GoViet đã thông báo đến các tài xế doanh nghiệp bắt đầu thu thuế từ những cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh vận tải với GoViet có thu nhập từ nền tảng này từ 100 triệu đồng trở lên trong một năm. GoViet sẽ thay mặt các đối tác tài xế thực hiện việc khai thuế và đóng thuế cho cơ quan thuế. Cơ sở của việc tính thuế, thu thuế, kê khai cũng như thanh toán thuế theo đúng các quy định từ Bộ Tài chính.


Bà Doãn Thu Thuỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thực hiện chính sách thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân và doanh nghiệp. Ngoài việc thực hiện chính sách thuế đối với một doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ hỗ trợ các đối tác kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của họ. Chúng tôi đánh giá cao động thái này của GoViet trong việc hỗ trợ các tài xế hoàn thành nghĩa vụ thuế, góp phần ổn định ngân sách quốc gia và phục vụ lợi ích của công dân, lợi ích cộng đồng”.


Theo ông Phùng Tuấn Đức, Giám đốc Vận hành của GoViet: "Bên cạnh những nỗ lực nhằm mang lại cơ hội thu nhập ổn định cho các đối tác tài xế, GoViet luôn cam kết tuân thủ quy định của pháp luật cũng như các nguyên tắc đạo đức kinh doanh. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hỗ trợ các đối tác tài xế, giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế được diễn ra thuận tiện hơn, cũng như đảm bảo tính minh bạch của tất cả các giao dịch".


D.V


Loading...Tai xe GoViet co the tu tra cuu doanh thu hang ngay va muc thue thu nhap ca nhan tren dien thoai


Tu 7/11, tai xe GoViet co the tu tra cuu doanh thu va cac khoan thue thu nhap ca nhan phai nop tren Cong thong tin truc tuyen do GoViet trien khai.


Tai xe GoViet co the tu tra cuu doanh thu hang ngay va muc thue thu nhap ca nhan tren dien thoai

Tai xe GoViet co the truc tiep tra cuu thue thu nhap ca nhan.


Tu 7/11, GoViet chinh thuc trien khai Cong thong tin dien tu tra cuu thu nhap danh cho cac doi tac tai xe. GoViet la hang goi xe cong nghe dau tien va duy nhat hien nay co cong cu kiem tra thu nhap truc tuyen de cac doi tac tai xe co the chu dong tra cuu nhung khoan thu nhap cua minh tu dau nam 2019 cung nhu nghia vu thue can thuc hien trong nam.


Cong thong tin dien tu tra cuu thu nhap cua GoViet cho phep cac doi tac tai xe theo doi thu nhap voi do tre mot ngay so voi thoi gian thuc.


Cac tai xe co the xem duoc chi tiet bang ke thu nhap, bao gom doanh thu tu cuoc phi chuyen di, thu nhap tu tien thuong, thue phai thu tren tung hang muc, tong nghia vu thue va so tien thue da dong, thu nhap con lai sau khi nop thue...


Ong Nguyen Kien, Giam doc phu trach cong dong doi tac tai xe GoViet chia se: "Voi cong thong tin dien tu moi nay, chung toi hy vong tao ra mot kenh thong tin minh bach, tien loi danh cho doi tac tai xe cua GoViet. Dieu nay giup cho cac tai xe cam thay yen tam, phan khoi hon khi thuc hien nghia vu nop thue, cung nhu giup cho tai xe chu dong tinh toan muc thu nhap khi tham gia hop tac cung GoViet”.


Theo do, khi truy cap vao dia chi, https://www.go-viet.vn/tra-cuu-thu-nhap va nhap email dang ky lam doi tac tai xe va qua cac buoc xac thuc tai khoan, tai xe GoViet co the Xem bang ke chi tiet thu nhap, tinh tu ngay 1/1/2019 den truoc ngay tra cuu mot ngay (chang han, tra cuu ngay 7/11/2019 se xem duoc thu nhap den ngay 6/11/2019).


Nham dam bao an toan thong tin thu nhap ca nhan cua doi tac, moi tai xe co 5 phut duy tri tren he thong, sau do tai khoan se tu dong thoat ra ngoai. Tai xe muon xem lai can thuc hien quy trinh dang nhap nhu tren.


Truoc do, GoViet da thong bao den cac tai xe doanh nghiep bat dau thu thue tu nhung ca nhan kinh doanh theo hinh thuc hop tac kinh doanh van tai voi GoViet co thu nhap tu nen tang nay tu 100 trieu dong tro len trong mot nam. GoViet se thay mat cac doi tac tai xe thuc hien viec khai thue va dong thue cho co quan thue. Co so cua viec tinh thue, thu thue, ke khai cung nhu thanh toan thue theo dung cac quy dinh tu Bo Tai chinh.


Ba Doan Thu Thuy, Pho Chi cuc truong Chi cuc Thue Quan 3, TP Ho Chi Minh cho biet: “Thuc hien chinh sach thue la quyen va nghia vu cua moi cong dan va doanh nghiep. Ngoai viec thuc hien chinh sach thue doi voi mot doanh nghiep, doanh nghiep co nghia vu ho tro cac doi tac kinh doanh thuc hien tot nghia vu thue cua ho. Chung toi danh gia cao dong thai nay cua GoViet trong viec ho tro cac tai xe hoan thanh nghia vu thue, gop phan on dinh ngan sach quoc gia va phuc vu loi ich cua cong dan, loi ich cong dong”.


Theo ong Phung Tuan Duc, Giam doc Van hanh cua GoViet: "Ben canh nhung no luc nham mang lai co hoi thu nhap on dinh cho cac doi tac tai xe, GoViet luon cam ket tuan thu quy dinh cua phap luat cung nhu cac nguyen tac dao duc kinh doanh. Chung toi dang lam viec chat che voi cac co quan huu quan de ho tro cac doi tac tai xe, giup cho viec thuc hien nghia vu thue duoc dien ra thuan tien hon, cung nhu dam bao tinh minh bach cua tat ca cac giao dich".


D.V


Loading...

Tài xế GoViet có thể tự tra cứu doanh thu hàng ngày và mức thuế thu nhập cá nhân trên điện thoại

Từ 7/11, tài xế GoViet có thể tự tra cứu doanh thu và các khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên Cổng thông tin trực tuyến do GoViet triển khai.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: