Cần Thơ đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng

Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ thuộc Sở TT&TT TP.Cần Thơ vừa đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng nhằm giám sát an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống của các Sở, ban ngành và Trung tâm Cơ sở dữ liệu TP.Cần Thơ.


Cần Thơ đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng

Ông Phan Văn Nam, Giám đốc Trung tâm CNTT -TT, Sở TT&TT TP.Cần Thơ (đứng bên phải) và ông Nguyễn Minh Đức, CEO CyRadar ký kết hợp tác triển khai, nâng cao ứng dụng an toàn thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ.


Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai, nâng cao ứng dụng an toàn thông tin trong tổ chức và doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ và lễ bàn giao Hệ thống Trung tâm Giám sát điều hành An toàn thông tin mạng (mini SOC) của Sở TT&TT TP Cần Thơ vừa diễn ra hôm qua, ngày 22/10/2019.


Theo thỏa thuận hợp tác mới ký kết, Công ty cổ phần An toàn thông tin CyRadar sẽ đồng hành cùng Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ để triển khai các biện pháp an toàn thông tin kỹ thuật cao, góp phần cải thiện hoạt động tổ chức, điều phối, ứng cứu, khắc phục sự cố mạng đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao năng lực phòng chống tấn công tinh vi cho cán bộ, công nhân viên của Sở và các doanh nghiệp, tổ chức trong địa bàn thành phố Cần Thơ.


Hợp tác được chia làm nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, CyRadar đảm trách việc hỗ trợ một số giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ xây dựng cơ bản Trung tâm điều hành an ninh mạng – mini SOC.


Cần Thơ đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng

Hệ thống mini SOC của Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ sẽ tiến liên tục giám sát và phân tích toàn bộ hoạt động của các hệ thống, phát hiện và ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.


Sau một thời gian triển khai thử nghiệm, hệ thống mini SOC do CyRadar thiết kế, xây dựng đã được bàn giao cho Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ thuộc Sở TT&TT TP Cần Thơ. Được thiết kế, xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hệ thống mini SOC của Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ thuộc Sở TT&TT TP.Cần Thơ sẽ giám sát an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống của các Sở, ban ngành và Trung tâm Cơ sở dữ liệu TP.Cần Thơ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự cố khi có tấn công mạng xảy ra.


Cùng ngày 22/10, với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia CyRadar, lãnh đạo các Sở, ban, ngành Cần Thơ và đại diện của nhiều tỉnh, thành khu vực lân cận đã tham gia diễn tập an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp, toàn diện nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Nhà nước.


Cần Thơ đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục Trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với các giải pháp an toàn thông tin của người Việt, cho người Việt.


Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, Cục An toàn thông tin đánh giá cao sản phẩm bảo mật của các doanh nghiệp trong nước, đồng thời đánh giá cao năng lực và các sản phẩm của CyRadar cũng như sự hợp tác giữa CyRadar và Cần Thơ trong việc xây dựng hệ thống SOC.


Theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Thanh Bình, với thực trạng cơ quan hành chính của thành phố đã nhiều lần bị tấn công, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với các sự cố an toàn thông tin là vô cùng cần thiết. “Việc hợp tác với một đơn vị có năng lực và kinh nghiệm như CyRadar sẽ giúp ích rất nhiều cho cán bộ, công nhân viên của các Sở, ban, ngành của Cần Thơ khỏi lúng túng trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi”, ông Bình nói.


M.T


Loading...Can Tho dua vao hoat dong Trung tam Giam sat an ninh mang do CyRadar xay dung


Trung tam CNTT-TT Can Tho thuoc So TT&TT TP.Can Tho vua dua vao su dung he thong Trung tam Giam sat an ninh mang do CyRadar xay dung nham giam sat an toan thong tin cho toan bo he thong cua cac So, ban nganh va Trung tam Co so du lieu TP.Can Tho.


Can Tho dua vao hoat dong Trung tam Giam sat an ninh mang do CyRadar xay dung

Ong Phan Van Nam, Giam doc Trung tam CNTT -TT, So TT&TT TP.Can Tho (dung ben phai) va ong Nguyen Minh Duc, CEO CyRadar ky ket hop tac trien khai, nang cao ung dung an toan thong tin trong to chuc, doanh nghiep tai thanh pho Can Tho.


Le ky ket thoa thuan hop tac trien khai, nang cao ung dung an toan thong tin trong to chuc va doanh nghiep tai TP.Can Tho va le ban giao He thong Trung tam Giam sat dieu hanh An toan thong tin mang (mini SOC) cua So TT&TT TP Can Tho vua dien ra hom qua, ngay 22/10/2019.


Theo thoa thuan hop tac moi ky ket, Cong ty co phan An toan thong tin CyRadar se dong hanh cung Trung tam CNTT-TT Can Tho de trien khai cac bien phap an toan thong tin ky thuat cao, gop phan cai thien hoat dong to chuc, dieu phoi, ung cuu, khac phuc su co mang dong thoi trang bi them kien thuc, ky nang va kinh nghiem thuc tien de nang cao nang luc phong chong tan cong tinh vi cho can bo, cong nhan vien cua So va cac doanh nghiep, to chuc trong dia ban thanh pho Can Tho.


Hop tac duoc chia lam nhieu giai doan. Trong giai doan dau, CyRadar dam trach viec ho tro mot so giai phap va ho tro ky thuat phuc vu xay dung co ban Trung tam dieu hanh an ninh mang – mini SOC.


Can Tho dua vao hoat dong Trung tam Giam sat an ninh mang do CyRadar xay dung

He thong mini SOC cua Trung tam CNTT-TT Can Tho se tien lien tuc giam sat va phan tich toan bo hoat dong cua cac he thong, phat hien va ung pho kip thoi khi co su co xay ra.


Sau mot thoi gian trien khai thu nghiem, he thong mini SOC do CyRadar thiet ke, xay dung da duoc ban giao cho Trung tam CNTT-TT Can Tho thuoc So TT&TT TP Can Tho. Duoc thiet ke, xay dung boi doi ngu chuyen gia giau kinh nghiem va ung dung cac cong nghe tien tien, he thong mini SOC cua Trung tam CNTT-TT Can Tho thuoc So TT&TT TP.Can Tho se giam sat an toan thong tin cho toan bo he thong cua cac So, ban nganh va Trung tam Co so du lieu TP.Can Tho, kip thoi phat hien va ngan chan su co khi co tan cong mang xay ra.


Cung ngay 22/10, voi su ho tro cua doi ngu chuyen gia CyRadar, lanh dao cac So, ban, nganh Can Tho va dai dien cua nhieu tinh, thanh khu vuc lan can da tham gia dien tap an toan thong tin mang trong co quan nha nuoc. Day la hinh thuc huan luyen cao nhat mang tinh tong hop, toan dien nham nang cao nhan thuc va trach nhiem bao ve an toan thong tin cua cac to chuc, doanh nghiep trong va ngoai Nha nuoc.


Can Tho dua vao hoat dong Trung tam Giam sat an ninh mang do CyRadar xay dung

Ong Nguyen Khac Lich, Pho Cuc Truong Cuc An toan thong tin, Bo TT&TT bay to quan diem ung ho doi voi cac giai phap an toan thong tin cua nguoi Viet, cho nguoi Viet.


Phat bieu tai buoi dien tap, ong Nguyen Khac Lich, Pho Cuc truong Cuc An toan thong tin, Bo TT&TT cho biet, Cuc An toan thong tin danh gia cao san pham bao mat cua cac doanh nghiep trong nuoc, dong thoi danh gia cao nang luc va cac san pham cua CyRadar cung nhu su hop tac giua CyRadar va Can Tho trong viec xay dung he thong SOC.


Theo chia se cua Pho Giam doc So TT&TT TP Can Tho Nguyen Huu Thanh Binh, voi thuc trang co quan hanh chinh cua thanh pho da nhieu lan bi tan cong, viec nang cao nhan thuc va ky nang ung pho voi cac su co an toan thong tin la vo cung can thiet. “Viec hop tac voi mot don vi co nang luc va kinh nghiem nhu CyRadar se giup ich rat nhieu cho can bo, cong nhan vien cua cac So, ban, nganh cua Can Tho khoi lung tung truoc cac cuoc tan cong mang ngay cang tinh vi”, ong Binh noi.


M.T


Loading...

Cần Thơ đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng

Trung tâm CNTT-TT Cần Thơ thuộc Sở TT&TT TP.Cần Thơ vừa đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm Giám sát an ninh mạng do CyRadar xây dựng nhằm giám sát an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống của các Sở, ban ngành và Trung tâm Cơ sở dữ liệu TP.Cần Thơ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: