CMC TSSG chính thức ra mắt dịch vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin - IT Managed Services

Ngày 04/10/2019, Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn (CMC TSSG) đã chính thức ra mắt Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT (IT Managed Services), nhằm cung cấp nguồn lực quản trị, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật một phần hoặc toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của khách hàng.


Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT (IT Managed Services) là mô hình dịch vụ mà CMC TSSG sẽ cung cấp nguồn lực kỹ thuật chuyên viên trong từng lĩnh vực công nghệ, thực hiện hoạt động vận hành các hệ thống hạ tầng CNTT của khách hàng, bao gồm hệ thống mạng, kết nối viễn thông, internet, hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu nhằm bảo đảm toàn bộ hệ thống hoạt động xuyên suốt, phục vụ nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.


CMC TSSG chính thức ra mắt dịch vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin - IT Managed Services - Ảnh 1.

Lễ ra mắt đánh dấu cho sự sẵn sàng của CMC TSSG trong việc cung cấp Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT cho các doanh nghiệp


Để phục vụ việc bảo đảm hệ thống CNTT của khách hàng ở mức khả dụng 99,99%, bên cạnh việc đầu tư nguồn lực, đào tạo các quy trình nghiệp vụ và kỹ năng quản trị hệ thống, CMC TSSG còn đầu tư các hệ thống hạ tầng công nghệ để bảo đảm chất lượng dịch vụ và duy trì hệ thống của khách hàng hoạt động liên tục theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hệ thống Monitoring giúp giám sát trạng thái hệ thống hạ tầng và đưa ra các cảnh báo cho đội ngũ vận hành và người chịu trách nhiệm ở các mức phù hợp. Giúp cho đội ngũ vận hành luôn luôn cập nhật được tình trạng hệ thống, nhận diện sớm các rủi ro, cập nhật thông tin đến các đầu mối liên hệ phù hợp, đồng thời theo dõi được xu hướng của hệ thống để có những hành động ngăn chặn kịp thời các nguy cơ xảy ra gián đoạn hệ thống và dịch vụ.


Để bảo đảm an toàn bảo mật thông tin cho hệ thống của khách hàng, CMC TSSG trang bị hệ thống ghi nhận lại toàn bộ thao tác của kỹ thuật viên trong quá trình vận hành và xử lý sự cố, đầu tư hệ thống quản trị mật mã truy cập để chỉ những người có trách nhiệm mới có thể truy cập vào các hệ thống theo phạm vi quyền hạn. Ngoài ra CMC TSSG còn trang bị các hệ thống phụ trợ và phục vụ các yêu cầu mở rộng như hệ thống lưu trữ dữ liệu (backup), hệ thống giám sát dùng riêng, trang thiết bị dự phòng và ứng cứu cho các trường hợp khẩn cấp.


Khách hàng sử dụng dịch vụ quản lý hệ thống CNTT của CMC TSSG sẽ được trải nghiệm dịch vụ ổn định, tối ưu và an toàn. Không cần quan tâm đến thủ tục và các chính sách nhân viên, cũng không phải tốn chi phí đầu tư hệ thống giám sát mà vẫn có được báo cáo tình trạng hệ thống định kỳ. Doanh nghiệp được sử dụng cơ sở kiến thức của đơn vị cùng ngành, từ đó có thể áp dụng một số phương án tối ưu trong đầu tư phát triển hệ thống, đồng thời được tư vấn giải pháp nâng cấp mở rộng khi có yêu cầu và được sử dụng lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ khác của CMC TSSG cung cấp.


CMC TSSG chính thức ra mắt dịch vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin - IT Managed Services - Ảnh 2.

Ký kết hợp đồng Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT giữa CMC TSSG và Marico SEA, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của việc ra mắt dịch vụ.


Tại buổi lễ ra mắt, CMC TSSG đã giới thiệu đến khách hàng Phòng Vận hành Hệ thống nhằm giám sát được toàn bộ các thành phần trong phạm vi dịch vụ, bảo đảm hoạt động liên tục và tính bảo mật thông tin cho hệ thống và dữ liệu của khách hàng.


CMC TSSG chính thức ra mắt dịch vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin - IT Managed Services - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Trung - Phó TGĐ Kỹ thuật kiêm Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ Quản lý hệ thống


CNTT, CMC TSSG.


Ông Phạm Văn Trung – Phó TGĐ Kỹ thuật, CMC TSSG cho biết: "Với kinh nghiệm hơn 26 năm trong lĩnh vực dịch vụ CNTT, CMC TSSG luôn nỗ lực đầu tư và mạnh dạn chuyển dịch theo xu hướng dịch vụ mới. Việc ra mắt Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT không chỉ đánh dấu cho sự khởi đầu tốt đẹp mà còn là lời khẳng định về sự sẵn sàng của CMC TSSG đối với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, các gói dịch vụ, năng lực vận hành và xử lý sự cố cũng như quy trình quản lý chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế…nhằm đem lại giá trị hữu ích cho khách hàng, hướng đến là Nhà cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, tin tưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt Dẫn đầu về Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT tại Việt Nam vào năm 2019 – 2023."

CMC TSSG chinh thuc ra mat dich vu quan ly he thong cong nghe thong tin - IT Managed Services


Ngay 04/10/2019, Cong ty TNHH Cong nghe va Giai phap CMC Sai Gon (CMC TSSG) da chinh thuc ra mat Dich vu Quan ly he thong CNTT (IT Managed Services), nham cung cap nguon luc quan tri, van hanh va ho tro ky thuat mot phan hoac toan bo he thong ha tang CNTT cua khach hang.


Dich vu Quan ly he thong CNTT (IT Managed Services) la mo hinh dich vu ma CMC TSSG se cung cap nguon luc ky thuat chuyen vien trong tung linh vuc cong nghe, thuc hien hoat dong van hanh cac he thong ha tang CNTT cua khach hang, bao gom he thong mang, ket noi vien thong, internet, he thong may chu, he thong luu tru, he thong sao luu va khoi phuc du lieu nham bao dam toan bo he thong hoat dong xuyen suot, phuc vu nhu cau su dung cua doanh nghiep.


CMC TSSG chinh thuc ra mat dich vu quan ly he thong cong nghe thong tin - IT Managed Services - Anh 1.

Le ra mat danh dau cho su san sang cua CMC TSSG trong viec cung cap Dich vu Quan ly he thong CNTT cho cac doanh nghiep


De phuc vu viec bao dam he thong CNTT cua khach hang o muc kha dung 99,99%, ben canh viec dau tu nguon luc, dao tao cac quy trinh nghiep vu va ky nang quan tri he thong, CMC TSSG con dau tu cac he thong ha tang cong nghe de bao dam chat luong dich vu va duy tri he thong cua khach hang hoat dong lien tuc theo nhu cau cua doanh nghiep. He thong Monitoring giup giam sat trang thai he thong ha tang va dua ra cac canh bao cho doi ngu van hanh va nguoi chiu trach nhiem o cac muc phu hop. Giup cho doi ngu van hanh luon luon cap nhat duoc tinh trang he thong, nhan dien som cac rui ro, cap nhat thong tin den cac dau moi lien he phu hop, dong thoi theo doi duoc xu huong cua he thong de co nhung hanh dong ngan chan kip thoi cac nguy co xay ra gian doan he thong va dich vu.


De bao dam an toan bao mat thong tin cho he thong cua khach hang, CMC TSSG trang bi he thong ghi nhan lai toan bo thao tac cua ky thuat vien trong qua trinh van hanh va xu ly su co, dau tu he thong quan tri mat ma truy cap de chi nhung nguoi co trach nhiem moi co the truy cap vao cac he thong theo pham vi quyen han. Ngoai ra CMC TSSG con trang bi cac he thong phu tro va phuc vu cac yeu cau mo rong nhu he thong luu tru du lieu (backup), he thong giam sat dung rieng, trang thiet bi du phong va ung cuu cho cac truong hop khan cap.


Khach hang su dung dich vu quan ly he thong CNTT cua CMC TSSG se duoc trai nghiem dich vu on dinh, toi uu va an toan. Khong can quan tam den thu tuc va cac chinh sach nhan vien, cung khong phai ton chi phi dau tu he thong giam sat ma van co duoc bao cao tinh trang he thong dinh ky. Doanh nghiep duoc su dung co so kien thuc cua don vi cung nganh, tu do co the ap dung mot so phuong an toi uu trong dau tu phat trien he thong, dong thoi duoc tu van giai phap nang cap mo rong khi co yeu cau va duoc su dung loi ich cua cac san pham va dich vu khac cua CMC TSSG cung cap.


CMC TSSG chinh thuc ra mat dich vu quan ly he thong cong nghe thong tin - IT Managed Services - Anh 2.

Ky ket hop dong Dich vu Quan ly he thong CNTT giua CMC TSSG va Marico SEA, danh dau su khoi dau tot dep cua viec ra mat dich vu.


Tai buoi le ra mat, CMC TSSG da gioi thieu den khach hang Phong Van hanh He thong nham giam sat duoc toan bo cac thanh phan trong pham vi dich vu, bao dam hoat dong lien tuc va tinh bao mat thong tin cho he thong va du lieu cua khach hang.


CMC TSSG chinh thuc ra mat dich vu quan ly he thong cong nghe thong tin - IT Managed Services - Anh 3.

Ong Pham Van Trung - Pho TGD Ky thuat kiem Giam Doc Trung tam Dich vu Quan ly he thong


CNTT, CMC TSSG.


Ong Pham Van Trung – Pho TGD Ky thuat, CMC TSSG cho biet: "Voi kinh nghiem hon 26 nam trong linh vuc dich vu CNTT, CMC TSSG luon no luc dau tu va manh dan chuyen dich theo xu huong dich vu moi. Viec ra mat Dich vu Quan ly he thong CNTT khong chi danh dau cho su khoi dau tot dep ma con la loi khang dinh ve su san sang cua CMC TSSG doi voi doi ngu chuyen gia ky thuat, cac goi dich vu, nang luc van hanh va xu ly su co cung nhu quy trinh quan ly chat luong dich vu theo chuan quoc te…nham dem lai gia tri huu ich cho khach hang, huong den la Nha cung cap dich vu CNTT chuyen nghiep, tin tuong cho cac to chuc, doanh nghiep, dac biet Dan dau ve Dich vu Quan ly he thong CNTT tai Viet Nam vao nam 2019 – 2023."


CMC TSSG chính thức ra mắt dịch vụ quản lý hệ thống công nghệ thông tin - IT Managed Services

Ngày 04/10/2019, Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn (CMC TSSG) đã chính thức ra mắt Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT (IT Managed Services), nhằm cung cấp nguồn lực quản trị, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật một phần hoặc toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: