Khách hàng MobiFone nhận voucher vui chơi giải trí tại SunWorld với mConnect

Mùa hè này, các khách hàng của MobiFone sẽ có thêm nhiều đặt quyền ưu đãi khi MobiFone trao tặng nhiều voucher của Sun World – Thương hiệu vui chơi giải trí của tập đoàn Sun Group với hệ thống các công viên và tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam.


Khách hàng MobiFone nhận voucher vui chơi giải trí tại SunWorld với mConnect

Từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 09/09/2019, MobiFone tặng 400 mã ưu đãi trên mConnect tại Sun World Hạ Long Complex.


Từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 09/09/2019, MobiFone tặng 400 mã ưu đãi trên mConnect tại Sun World Da Nang Wonder.


Từ ngày 24/8/2019 đến hết ngày 09/09/2019, MobiFone tặng 350 mã ưu đãi trên mConnect tại Sun World Hòn Thơm Nature Park Phú Quốc.


Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu số lượng mã ưu đãi trên được sử dụng hết.


Thời gian áp dụng: Từ 09:00 ngày 16/8/2019 đến 23:59 ngày 09/9/2019.


Nội dung ưu đãi:  Mỗi khách hàng MobiFone tải, đăng nhập ứng dụng mConnect, lấy mã và xác thực ưu đãi sẽ được nhận 1 voucher trị giá từ 200.000 đồng tại Sun World Hạ Long Complex, Sun World Đà Nẵng Wonders, Sun World Hòn Thơm Nature Park.


Điều kiện áp dụng ưu đãi: Ưu đãi dành cho khách hàng MobiFone tải, đăng nhập ứng dụng mConnect, lấy mã và xác thực trên ứng dụng.


 • Khách hàng xuất trình mã ưu đãi đã lấy trên ứng dụng mConnect để xác thực tại Sun World theo quy định. Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách xuất trình mã ưu đãi đúng thời gian quy định, mỗi lần sử dụng là 01 mã.
 • Sun World Ha Long Complex: Khách hàng có mã ưu đãi chỉ có thể dùng trong 02 trường hợp:

Cách 1: Chỉ dùng để thanh toán mua vé vào cổng các công viên (có thể mua nhiều vé). Nếu tổng tiền hóa đơn ít hơn giá trị ưu đãi thì không được trả lại tiền thừa. Nếu nhiều hơn thì phải thanh toán thêm tiền cho đủ số tiền tổng hóa đơn.


Cách 2: Nếu khách đã có vé vào cổng thì chỉ được dùng mã ưu đãi cho 01 lần tại một điểm bán dịch vụ của Sun World trong các công viên tại Hạ Long (Không bao gồm Thế giới lộn ngược, Phim 12D tại đảo Ba Đèo). Nếu tổng tiền hóa đơn ít hơn giá trị ưu đãi thì không được trả lại tiền thừa. Nếu nhiều hơn thì phải thanh toán thêm tiền cho đủ số tiền tổng hóa đơn.


 • Sun World Da Nang Wonder: Ưu đãi bao gồm Combo Vé vào cổng và Buffet tối (80 món + Soft drinks). Khách đã có vé vào cửa công viên sẽ được ăn buffet.
 • Sun World Hon Thom Nature Park: Ưu đãi bao gồm 150.000 đồng vé cáp treo và 100.000 đồng sử dụng cho các dịch vụ F&B (Dịch vụ F&B chỉ được dùng 01 lần tại một điểm bán dịch vụ của Sun World trong công viên tại Hòn Thơm). Khoản tiền này không quy đổi sang tiền mặt, không trả lại tiền thừa và khách có thể trả thêm tiền để mua dịch vụ giá cao hơn.
 • Giá vé áp dụng cho cả khách trong nước và ngoài nước. Ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất.
 • Ưu đãi này không được hoàn, hủy dưới mọi hình thức.
 • Ưu đãi không áp dụng cùng bất cứ chương trình khuyến mại nào khác.
 • Ưu đãi không được đổi sang tiền mặt.
 • Số lượng mã ưu đãi được xác thực trong chương trình: 01 mã ưu đãi/1 khách hàng.

Quỳnh Anh

Khach hang MobiFone nhan voucher vui choi giai tri tai SunWorld voi mConnect


Mua he nay, cac khach hang cua MobiFone se co them nhieu dat quyen uu dai khi MobiFone trao tang nhieu voucher cua Sun World – Thuong hieu vui choi giai tri cua tap doan Sun Group voi he thong cac cong vien va to hop vui choi giai tri hang dau Viet Nam.


Khach hang MobiFone nhan voucher vui choi giai tri tai SunWorld voi mConnect

Tu ngay 16/8/2019 den het ngay 09/09/2019, MobiFone tang 400 ma uu dai tren mConnect tai Sun World Ha Long Complex.


Tu ngay 21/8/2019 den het ngay 09/09/2019, MobiFone tang 400 ma uu dai tren mConnect tai Sun World Da Nang Wonder.


Tu ngay 24/8/2019 den het ngay 09/09/2019, MobiFone tang 350 ma uu dai tren mConnect tai Sun World Hon Thom Nature Park Phu Quoc.


Chuong trinh co the ket thuc truoc thoi han neu so luong ma uu dai tren duoc su dung het.


Thoi gian ap dung: Tu 09:00 ngay 16/8/2019 den 23:59 ngay 09/9/2019.


Noi dung uu dai:  Moi khach hang MobiFone tai, dang nhap ung dung mConnect, lay ma va xac thuc uu dai se duoc nhan 1 voucher tri gia tu 200.000 dong tai Sun World Ha Long Complex, Sun World Da Nang Wonders, Sun World Hon Thom Nature Park.


Dieu kien ap dung uu dai: Uu dai danh cho khach hang MobiFone tai, dang nhap ung dung mConnect, lay ma va xac thuc tren ung dung.


 • Khach hang xuat trinh ma uu dai da lay tren ung dung mConnect de xac thuc tai Sun World theo quy dinh. Uu dai chi ap dung cho khach xuat trinh ma uu dai dung thoi gian quy dinh, moi lan su dung la 01 ma.
 • Sun World Ha Long Complex: Khach hang co ma uu dai chi co the dung trong 02 truong hop:

Cach 1: Chi dung de thanh toan mua ve vao cong cac cong vien (co the mua nhieu ve). Neu tong tien hoa don it hon gia tri uu dai thi khong duoc tra lai tien thua. Neu nhieu hon thi phai thanh toan them tien cho du so tien tong hoa don.


Cach 2: Neu khach da co ve vao cong thi chi duoc dung ma uu dai cho 01 lan tai mot diem ban dich vu cua Sun World trong cac cong vien tai Ha Long (Khong bao gom The gioi lon nguoc, Phim 12D tai dao Ba Deo). Neu tong tien hoa don it hon gia tri uu dai thi khong duoc tra lai tien thua. Neu nhieu hon thi phai thanh toan them tien cho du so tien tong hoa don.


 • Sun World Da Nang Wonder: Uu dai bao gom Combo Ve vao cong va Buffet toi (80 mon + Soft drinks). Khach da co ve vao cua cong vien se duoc an buffet.
 • Sun World Hon Thom Nature Park: Uu dai bao gom 150.000 dong ve cap treo va 100.000 dong su dung cho cac dich vu F&B (Dich vu F&B chi duoc dung 01 lan tai mot diem ban dich vu cua Sun World trong cong vien tai Hon Thom). Khoan tien nay khong quy doi sang tien mat, khong tra lai tien thua va khach co the tra them tien de mua dich vu gia cao hon.
 • Gia ve ap dung cho ca khach trong nuoc va ngoai nuoc. Uu dai chi co gia tri su dung 1 lan duy nhat.
 • Uu dai nay khong duoc hoan, huy duoi moi hinh thuc.
 • Uu dai khong ap dung cung bat cu chuong trinh khuyen mai nao khac.
 • Uu dai khong duoc doi sang tien mat.
 • So luong ma uu dai duoc xac thuc trong chuong trinh: 01 ma uu dai/1 khach hang.

Quynh Anh


Khách hàng MobiFone nhận voucher vui chơi giải trí tại SunWorld với mConnect

Mùa hè này, các khách hàng của MobiFone sẽ có thêm nhiều đặt quyền ưu đãi khi MobiFone trao tặng nhiều voucher của Sun World – Thương hiệu vui chơi giải trí của tập đoàn Sun Group với hệ thống các công viên và tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: