Đà Nẵng: Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối nhà đầu tư cho các Startup

Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối các thành phần đầu tư, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần cho các startup.


Chiều 1/8, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tổ chức “Tọa đàm kết nối nhà đầu tư và giải pháp hỗ trợ cho Startup”.


Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng: Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ phát triển hơn 60 dự án khởi nghiệp và hơn 30 startup hoạt động tập trung ở các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thực phẩm, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, môi trường.


Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả; một số dự án khởi nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm và kêu gọi được vốn đầu tư như công ty EM AND AI nhận khoảng đầu tư chiến lược 500.000 USD từ nhà đầu tư Tây Ban Nha, GOnJOY - sản phẩm chatbot về ẩm thực đã nâng giá trị công ty khởi nghiệp lên đến hơn 6,7 triệu USD chỉ sau chưa đầy một năm đưa ra thị trường. Thành phố Đà Nẵng cũng đã kết nối với hơn 300 tổ chức nước ngoài, 1.000 lượt nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore đến khảo sát môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.


Tuy nhiên, ông Thái Bá Cảnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, hiện số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố còn rất hạn chế, mối liên kết giữa các startup và nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, thành phố cần có giải pháp kết nối nhà đầu tư với các Startup, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.


Đà Nẵng: Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối nhà đầu tư cho các Startup

Tọa đàm kết nối nhà đầu tư và giải pháp hỗ trợ cho startup Đà nẵng


Để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, tập trung vào các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới... nhằm đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp của vùng.


“Đồng thời, phối hợp với các sở ngành, đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư, đối tác, quỹ chuyên gia... Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối các thành phần đầu tư; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần cho startup Đà Nẵng,” Ông Lê Trung Chính nhấn mạnh.


Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt sự kiện Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp tại Đà Nẵng lần thứ 4 - SURF 2019, chủ đề "Phát huy nguồn lực địa phương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo" dự kiến tổ chức từ 29/10-1/11 với sự tham dự của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Silicon Vaylley, Đại sứ quán các nước có nhiều hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp như Israel, Ireland, Phần Lan, Thụy Sỹ, Australia, Anh... nhằm chia sẻ về phát triển nguồn lực khởi nghiệp địa phương, tài chính, nhân sự, công nghệ... cũng như tìm kiếm các dự án tiềm năng kết nối cộng đồng, tập trung các lĩnh vực công nghệ, du lịch, nông nghiệp và thực phẩm.


Đoàn Hạnh

Da Nang: Xay dung Cong thong tin khoi nghiep doi moi sang tao de ket noi nha dau tu cho cac Startup


Thanh pho Da Nang se ban hanh cac chinh sach ho tro hoat dong khoi nghiep, doi moi sang tao, xay dung Cong thong tin khoi nghiep doi moi sang tao de ket noi cac thanh phan dau tu, mang luoi nha dau tu thien than cho cac startup.


Chieu 1/8, So Khoa hoc va Cong nghe thanh pho Da Nang phoi hop Cuc Phat trien Thi truong va Doanh nghiep Khoa hoc Cong nghe to chuc “Toa dam ket noi nha dau tu va giai phap ho tro cho Startup”.


Theo So Khoa hoc va Cong nghe Da Nang: Thoi gian qua, thanh pho Da Nang da ho tro phat trien hon 60 du an khoi nghiep va hon 30 startup hoat dong tap trung o cac linh vuc du lich, nong nghiep, cham soc suc khoe, giao duc, thuc pham, cong nghe thong tin, giao thong van tai, moi truong.


Cac to chuc ho tro khoi nghiep ra doi va hoat dong hieu qua; mot so du an khoi nghiep duoc nhieu nha dau tu quan tam va keu goi duoc von dau tu nhu cong ty EM AND AI nhan khoang dau tu chien luoc 500.000 USD tu nha dau tu Tay Ban Nha, GOnJOY - san pham chatbot ve am thuc da nang gia tri cong ty khoi nghiep len den hon 6,7 trieu USD chi sau chua day mot nam dua ra thi truong. Thanh pho Da Nang cung da ket noi voi hon 300 to chuc nuoc ngoai, 1.000 luot nha dau tu tu Nhat Ban, Han Quoc, Australia, Singapore den khao sat moi truong dau tu tai Da Nang.


Tuy nhien, ong Thai Ba Canh - Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe cho rang, hien so luong doanh nghiep khoi nghiep doi moi sang tao tren dia ban thanh pho con rat han che, moi lien ket giua cac startup va nha dau tu con gap nhieu kho khan. Do do, thanh pho can co giai phap ket noi nha dau tu voi cac Startup, thuc day su phat trien cua he sinh thai khoi nghiep, dac biet la cac doanh nghiep doi moi sang tao tren dia ban.


Da Nang: Xay dung Cong thong tin khoi nghiep doi moi sang tao de ket noi nha dau tu cho cac Startup

Toa dam ket noi nha dau tu va giai phap ho tro cho startup Da nang


De phat trien he sinh thai khoi nghiep tren dia ban thanh pho, ong Le Trung Chinh, Pho Chu tich UBND thanh pho Da Nang de nghi So Khoa hoc va Cong nghe chu tri, tham muu thanh pho ban hanh cac chinh sach ho tro hoat dong khoi nghiep, tap trung vao cac nhom khoi nghiep doi moi sang tao, doi moi cong nghe, nghien cuu che tao san pham moi... nham dua Da Nang tro thanh trung tam khoi nghiep cua vung.


“Dong thoi, phoi hop voi cac so nganh, don vi xay dung co so du lieu va phan mem quan ly co so du lieu thong tin dau tu nuoc ngoai, nha dau tu, doi tac, quy chuyen gia... Cong thong tin khoi nghiep doi moi sang tao ket noi cac thanh phan dau tu; thanh lap Quy dau tu mao hiem, mang luoi nha dau tu thien than cho startup Da Nang,” Ong Le Trung Chinh nhan manh.


Pho Chu tich UBND TP Da Nang giao So Khoa hoc va Cong nghe phoi hop voi cac don vi to chuc tot su kien Hoi nghi va Trien lam khoi nghiep tai Da Nang lan thu 4 - SURF 2019, chu de "Phat huy nguon luc dia phuong phat trien he sinh thai khoi nghiep sang tao" du kien to chuc tu 29/10-1/11 voi su tham du cua cac nha dau tu, quy dau tu Singapore, Dai Loan, Han Quoc, Silicon Vaylley, Dai su quan cac nuoc co nhieu ho tro cho cong dong khoi nghiep nhu Israel, Ireland, Phan Lan, Thuy Sy, Australia, Anh... nham chia se ve phat trien nguon luc khoi nghiep dia phuong, tai chinh, nhan su, cong nghe... cung nhu tim kiem cac du an tiem nang ket noi cong dong, tap trung cac linh vuc cong nghe, du lich, nong nghiep va thuc pham.


Doan Hanh


Đà Nẵng: Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối nhà đầu tư cho các Startup

Thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối các thành phần đầu tư, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần cho các startup.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: