Ngày mai, ra mắt Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng”

Ngày mai, 17/4/2019, lễ ký kết, ra mắt Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng” giữa Cục An toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Viettel, VNPT, BKAV, FPT, CMC sẽ được tổ chức tại Hà Nội.


Lễ ký kết, ra mắt Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng” giữa Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), VNISA, Viettel, VNPT, BKAV, FPT, CMC là một  hoạt động trong chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 - Vietnam Security Summit 2019 với chủ đề: “An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số”.


Ngày mai, ra mắt Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng”

Chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 diễn ra ngày 17/4 tại Hà Nội có chủ đề: “An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số”.


Chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 do Cục An toàn thông tin phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Tập đoàn IEC tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT. Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định 632 ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lĩnh vực quan trọng ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.


Cục An toàn thông tin cho biết, chuyển đổi số là xu hướng quan trọng mang tính sống còn đối với mỗi quốc gia để hình thành và thúc đẩy nền kinh tế số - xã hội số. Muốn chuyển đổi số thành công, phải tập trung đầu tư cho hạ tầng kinh tế số - xã hội số. Do đó, quốc gia cần tái cấu trúc đầu tư, đặc biệt là đầu tư công, để thay đổi cơ cấu và tăng tỉ trọng đầu tư cho hạ tầng này. Trong đó, đầu tư cho an toàn, an ninh mạng là điều kiện cần thiết để chuyển đổi số nhanh, bền vững.


Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến nhận thức và trách nhiệm về an toàn, an ninh mạng, thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam đồng thời để cho các cơ quan, tổ chức nhận thức được tầm quan trọng của hạ tầng kinh tế số - xã hội số và an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử, Chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế được tổ chức với nhiều sự kiện đặc sắc với sự tham gia trình bày, triển lãm của những chuyên gia, doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế về an toàn, an ninh mạng.


Trọng tâm của Chương trình là Hội nghị “An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số” diễn ra vào buổi sáng ngày 17/4/2019 với 3 phiên: Tình hình thực tiễn Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế; và Tọa đàm về giải pháp nâng cao mức độ bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tại Hội nghị, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT sẽ công bố Báo cáo đánh giá mức độ an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018.


Buổi chiều ngày 17/4/2019 sẽ diễn ra 2 Phiên Hội thảo chuyên đề kỹ thuật về “Giám sát an toàn, an ninh mạng và bảo vệ trung tâm dữ liệu” và “Phòng ngừa mã độc, cửa hậu và lộ lọt thông tin” dưới sự điều hành của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an). Nhiều chủ đề hướng dẫn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết thập hệ thống kỹ thuật, triển khai phương án giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phòng ngừa mã độc, lộ lọt thông tin, dữ liệu.


Bên cạnh Hội nghị và các Hội thảo chuyên đề sẽ là Chương trình Triển lãm các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực an toàn, an ninh mạng với sự tham gia của 26 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như (Viettel, BKAV, FPT, Netnam, Vnetwork, VSEC, RSA, Fortinet, Checkpoint, HPE, Samsung, NIPA, One Identify, Huawei, Parasoft, Ahnlap, Keysight, Bizsecure, Techdata,...) và Chương trình Trình diễn trực tiếp công nghệ bảo mật - Security Live Demo về các tình huống an toàn, an ninh mạng diễn ra cả ngày 17/4/2019.


Chương trình Triển lãm và Chương trình trình diễn sẽ được mở cửa tự do để tất cả mọi người quan tâm tham dự.

Ngay mai, ra mat Lien minh “Xu ly ma doc va phong, chong tan cong mang”


Ngay mai, 17/4/2019, le ky ket, ra mat Lien minh “Xu ly ma doc va phong, chong tan cong mang” giua Cuc An toan thong tin, Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA), Viettel, VNPT, BKAV, FPT, CMC se duoc to chuc tai Ha Noi.


Le ky ket, ra mat Lien minh “Xu ly ma doc va phong, chong tan cong mang” giua Cuc An toan thong tin (Bo TT&TT), VNISA, Viettel, VNPT, BKAV, FPT, CMC la mot  hoat dong trong chuong trinh Hoi thao va Trien lam quoc te ve an toan, an ninh mang Viet Nam 2019 - Vietnam Security Summit 2019 voi chu de: “An toan, an ninh mang trong hanh trinh chuyen doi so”.


Ngay mai, ra mat Lien minh “Xu ly ma doc va phong, chong tan cong mang”

Chuong trinh Hoi thao va Trien lam quoc te ve an toan, an ninh mang Viet Nam 2019 dien ra ngay 17/4 tai Ha Noi co chu de: “An toan, an ninh mang trong hanh trinh chuyen doi so”.


Chuong trinh Hoi thao va Trien lam quoc te ve an toan, an ninh mang Viet Nam 2019 do Cuc An toan thong tin phoi hop cung Cuc An ninh mang va phong, chong toi pham su dung cong nghe cao, Hiep hoi Internet Viet Nam (VIA) va Tap doan IEC to chuc, duoi su bao tro cua Bo TT&TT. Day la hoat dong nham trien khai Quyet dinh 632 ngay 10/5/2017 cua Thu tuong Chinh phu ve Danh muc linh vuc quan trong uu tien bao dam an toan thong tin mang va He thong thong tin quan trong quoc gia.


Cuc An toan thong tin cho biet, chuyen doi so la xu huong quan trong mang tinh song con doi voi moi quoc gia de hinh thanh va thuc day nen kinh te so - xa hoi so. Muon chuyen doi so thanh cong, phai tap trung dau tu cho ha tang kinh te so - xa hoi so. Do do, quoc gia can tai cau truc dau tu, dac biet la dau tu cong, de thay doi co cau va tang ti trong dau tu cho ha tang nay. Trong do, dau tu cho an toan, an ninh mang la dieu kien can thiet de chuyen doi so nhanh, ben vung.


Voi muc tieu tuyen truyen, pho bien nhan thuc va trach nhiem ve an toan, an ninh mang, thuc day su phat trien cua nen cong nghiep an toan, an ninh mang Viet Nam dong thoi de cho cac co quan, to chuc nhan thuc duoc tam quan trong cua ha tang kinh te so - xa hoi so va an toan, an ninh mang trong qua trinh chuyen doi so, ung dung CNTT va phat trien Chinh phu dien tu, Chuong trinh Hoi thao va Trien lam quoc te duoc to chuc voi nhieu su kien dac sac voi su tham gia trinh bay, trien lam cua nhung chuyen gia, doanh nghiep uy tin trong nuoc va quoc te ve an toan, an ninh mang.


Trong tam cua Chuong trinh la Hoi nghi “An toan, an ninh mang trong hanh trinh chuyen doi so” dien ra vao buoi sang ngay 17/4/2019 voi 3 phien: Tinh hinh thuc tien Viet Nam; Kinh nghiem quoc te; va Toa dam ve giai phap nang cao muc do bao dam an toan, an ninh mang. Tai Hoi nghi, Cuc An toan thong tin, Bo TT&TT se cong bo Bao cao danh gia muc do an toan thong tin mang cua cac co quan, to chuc nha nuoc nam 2018.


Buoi chieu ngay 17/4/2019 se dien ra 2 Phien Hoi thao chuyen de ky thuat ve “Giam sat an toan, an ninh mang va bao ve trung tam du lieu” va “Phong ngua ma doc, cua hau va lo lot thong tin” duoi su dieu hanh cua Cuc An toan thong tin (Bo TT&TT) va Cuc An ninh mang va phong, chong toi pham cong nghe cao (Bo Cong an). Nhieu chu de huong dan cho co quan, to chuc, doanh nghiep thiet thap he thong ky thuat, trien khai phuong an giam sat, bao dam an toan, an ninh mang va phong ngua ma doc, lo lot thong tin, du lieu.


Ben canh Hoi nghi va cac Hoi thao chuyen de se la Chuong trinh Trien lam cac cong nghe, san pham, dich vu linh vuc an toan, an ninh mang voi su tham gia cua 26 doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai nhu (Viettel, BKAV, FPT, Netnam, Vnetwork, VSEC, RSA, Fortinet, Checkpoint, HPE, Samsung, NIPA, One Identify, Huawei, Parasoft, Ahnlap, Keysight, Bizsecure, Techdata,...) va Chuong trinh Trinh dien truc tiep cong nghe bao mat - Security Live Demo ve cac tinh huong an toan, an ninh mang dien ra ca ngay 17/4/2019.


Chuong trinh Trien lam va Chuong trinh trinh dien se duoc mo cua tu do de tat ca moi nguoi quan tam tham du.


Ngày mai, ra mắt Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng”

Ngày mai, 17/4/2019, lễ ký kết, ra mắt Liên minh “Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng” giữa Cục An toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Viettel, VNPT, BKAV, FPT, CMC sẽ được tổ chức tại Hà Nội.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: