Ngân hàng phải hướng dẫn khách hàng giao dịch trực tuyến an toàn

Các ngân hàng phải hướng dẫn cho khách hàng biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí...


Ngân hàng phải hướng dẫn khách hàng giao dịch trực tuyến an toàn

Người dùng dịch vụ ngân hàng cần được trang bị kỹ năng an toàn bảo mật


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh thanh toán điện tử trong lĩnh vực dịch vụ công.


Theo đó, tiếp tục chú trọng nghiên cứu và triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để cải tiến quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa quy trình xử lý nhằm cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán chất lượng, phù hợp với nhu cầu của các tổ chức, cá nhân với chi phí hợp lý để thanh toán thuận tiện, nhanh chóng, an toàn đối với các khoản phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí...


Nghiên cứu giải pháp về mô hình kết nối phù hợp, hiệu quả giữa các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống một cửa điện tử của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí... một cách nhanh chóng, an toàn.


Hướng dẫn và phổ biến đầy đủ, kịp thời cho khách hàng biết về quy trình thủ tục, thao tác thực hiện và các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán điện tử nói chung cũng như thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí...


Thiết lập bộ phận hỗ trợ tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc, tra soát, khiếu nại phát sinh nếu có trong qúa trình thực hiện.


Bên cạnh đó, chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, chương trình phần mềm phục vụ thanh toán điện tử, đảm bảo thực hiện các lệnh thanh toán nộp phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí,... của khách hàng một cách chính xác, kịp thời, thông suốt và an toàn theo đúng quy định.


Trường hợp có phát sinh sai sót hoặc tra soát, khiếu nại phải kiểm tra, xác định nguyên nhân và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phản hồi, giải thích rõ lý do cho khách hàng biết.

Ngan hang phai huong dan khach hang giao dich truc tuyen an toan


Cac ngan hang phai huong dan cho khach hang bien phap dam bao an toan khi thuc hien giao dich thanh toan truc tuyen doi voi cac khoan phi, le phi, thanh toan hoa don dien, nuoc, hoc phi, vien phi...


Ngan hang phai huong dan khach hang giao dich truc tuyen an toan

Nguoi dung dich vu ngan hang can duoc trang bi ky nang an toan bao mat


Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua ban hanh van ban ve viec day manh thanh toan dien tu trong linh vuc dich vu cong.


Theo do, tiep tuc chu trong nghien cuu va trien khai ap dung cac giai phap cong nghe tien tien de cai tien quy trinh nghiep vu, toi uu hoa quy trinh xu ly nham cung ung da dang cac san pham, dich vu thanh toan chat luong, phu hop voi nhu cau cua cac to chuc, ca nhan voi chi phi hop ly de thanh toan thuan tien, nhanh chong, an toan doi voi cac khoan phi, le phi, thanh toan hoa don dien, nuoc, hoc phi, vien phi...


Nghien cuu giai phap ve mo hinh ket noi phu hop, hieu qua giua cac ngan hang, to chuc cung ung dich vu trung gian thanh toan voi Cong dich vu cong quoc gia, He thong mot cua dien tu cua cac Bo, nganh, dia phuong, cac co quan, don vi lien quan nham don gian hoa thu tuc va tao dieu kien thanh toan dien tu doi voi cac khoan phi, le phi, thanh toan hoa don dien, nuoc, hoc phi, vien phi... mot cach nhanh chong, an toan.


Huong dan va pho bien day du, kip thoi cho khach hang biet ve quy trinh thu tuc, thao tac thuc hien va cac bien phap dam bao an toan khi thuc hien giao dich thanh toan dien tu noi chung cung nhu thanh toan truc tuyen doi voi cac khoan phi, le phi, thanh toan hoa don dien, nuoc, hoc phi, vien phi...


Thiet lap bo phan ho tro tiep nhan va xu ly kip thoi cac vuong mac, tra soat, khieu nai phat sinh neu co trong qua trinh thuc hien.


Ben canh do, chi dao cac chi nhanh, don vi truc thuoc thuong xuyen kiem tra cac dieu kien ve ha tang ky thuat, chuong trinh phan mem phuc vu thanh toan dien tu, dam bao thuc hien cac lenh thanh toan nop phi, le phi, thanh toan hoa don dien, nuoc, hoc phi, vien phi,... cua khach hang mot cach chinh xac, kip thoi, thong suot va an toan theo dung quy dinh.


Truong hop co phat sinh sai sot hoac tra soat, khieu nai phai kiem tra, xac dinh nguyen nhan va phoi hop chat che voi cac don vi lien quan de phan hoi, giai thich ro ly do cho khach hang biet.


Ngân hàng phải hướng dẫn khách hàng giao dịch trực tuyến an toàn

Các ngân hàng phải hướng dẫn cho khách hàng biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí, lệ phí, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí...
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: