Sẽ chọn sản phẩm của doanh nghiệp Việt tham gia thiết lập Trung tâm SOC cho Lào, Campuchia

Cục An toàn thông tin cho biết, cơ quan này dự kiến sẽ lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam để cùng tham gia thiết lập mô hình tổng thể Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) quy mô quốc gia cho các nước bạn Lào, Campuchia.


Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý I/2019 của Bộ TT&TT, đánh giá về lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của của khối an toàn thông tin Bộ TT&TT trong thời gian qua, có tiến triển giúp đưa chỉ số xếp hạng về an toàn thông tin mạng của Việt Nam gia tăng đáng kể. Bộ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị phải cung cấp số liệu chính xác cho các tổ chức quốc tế để phản ánh một cách chuẩn xác tình hình phát triển của lĩnh vực an toàn thông tin.


Đáng chú ý, đề cập đến việc khai thác, vận hành Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và Hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các doanh nghiệp trong ngành hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Cục An toàn thông tin đưa các công nghệ mới nhất, hiện đại nhất để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin một cách hiệu quả; đồng thời trở thành địa chỉ tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm cho các nước ASEAN.


Bộ trưởng cũng cho biết thêm, hiện nay Bộ TT&TT đang hỗ trợ các nước bạn Lào và Campuchia xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quy mô quốc gia.


Sẽ chọn sản phẩm của doanh nghiệp Việt tham gia thiết lập Trung tâm SOC cho Lào, Campuchia

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các doanh nghiệp trong ngành hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Cục An toàn thông tin đưa các công nghệ mới nhất, hiện đại nhất vào Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin một cách hiệu quả.


Năm 2018, Bộ TT&TT đã kiện toàn tổ chức, xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật tập trung quy mô quốc gia - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, để thực hiện chức năng theo dõi, giám sát an toàn thông tin, cảnh báo sớm và xử lý các cuộc tấn công mạng nhằm vào Việt Nam; kịp thời điều phối ứng cứu nhiều sự cố tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị cho các cơ quan, tổ chức về các nguy cơ gây mất an toàn thông tin như: các điểm yếu, lỗ hổng nghiêm trọng; các cuộc tấn công mạng có chủ đích; lây nhiễm phần mềm độc hại trên diện rộng; lừa đảo trực tuyến; lộ, lọt thông tin cá nhân; nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị IoT…


Được biết, trong năm ngoái, Cục An toàn thông tin và Trung tâm VNCERT thuộc Bộ TT&TT đã hỗ trợ giám sát và cảnh báo sớm các nguy cơ, tấn công mạng cho 24 Bộ, ngành và 52 địa phương với tổng số 10.717 hệ thống thông tin, 5.699 tên miền của cơ quan, tổ chức nhà nước. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng thường xuyên, liên tục giám sát tình hình an toàn thông tin trên không gian mạng và hạ tầng Internet công cộng.


Một nhiệm vụ trọng tâm của khối an toàn thông tin Bộ TT&TT trong năm nay là phát triển Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm này triển khai giám sát an toàn trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam.


Liên quan đến việc triển khai hỗ trợ các nước bạn Lào, Campuchia xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) quy mô quốc gia, trong chia sẻ tại cuộc gặp mặt đầu năm 2019 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA diễn ra trung tuần tháng 3/2019 vừa qua, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Nguyễn Huy Dũng cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ lựa chọn các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam để cùng tham gia thành mô hình tổng thể SOC cung cấp cho phía các nước bạn. Việc này sẽ có ý nghĩa lớn, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được niềm tin ngay từ đầu. Bởi lẽ, khi sản phẩm đã được cơ quan Chính phủ sử dụng thì các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty của nước bạn cũng sẽ có xu hướng sử dụng theo”.


Cũng tại buổi gặp mặt này, đại diện Cục An toàn thông tin khẳng định, để phát triển lĩnh vực an toàn thông tin mạng, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng, các doanh nghiệp, Hiệp hội và cơ quan nhà nước cần có sự gắn kết, chung tay trong việc nâng cao nhận thức và xây dựng niềm tin, đặc biệt là phải làm sao để xây dựng được một lực lượng dân sự mạnh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.


Chia sẻ quan điểm về sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo điều kiện phát triển những doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam mạnh, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết: quan điểm của Cục An toàn thông tin là không hỗ trợ các yếu tố đầu vào, mà chỉ hỗ trợ các yếu tố đầu ra, tức là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường.


“Sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện thông qua việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất đưa ra những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tốt, phù hợp có thể phát triển thị trường”, đại diện Cục An toàn thông tin cho hay.

Se chon san pham cua doanh nghiep Viet tham gia thiet lap Trung tam SOC cho Lao, Campuchia


Cuc An toan thong tin cho biet, co quan nay du kien se lua chon san pham cua cac doanh nghiep Viet Nam de cung tham gia thiet lap mo hinh tong the Trung tam giam sat an toan thong tin mang (SOC) quy mo quoc gia cho cac nuoc ban Lao, Campuchia.


Trong phat bieu chi dao tai hoi nghi giao ban cong tac quan ly nha nuoc quy I/2019 cua Bo TT&TT, danh gia ve linh vuc an toan, an ninh mang, Bo truong Nguyen Manh Hung ghi nhan nhung co gang, no luc cua cua khoi an toan thong tin Bo TT&TT trong thoi gian qua, co tien trien giup dua chi so xep hang ve an toan thong tin mang cua Viet Nam gia tang dang ke. Bo truong cung yeu cau trong thoi gian toi, cac don vi phai cung cap so lieu chinh xac cho cac to chuc quoc te de phan anh mot cach chuan xac tinh hinh phat trien cua linh vuc an toan thong tin.


Dang chu y, de cap den viec khai thac, van hanh Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia va He thong giam sat an toan mang quoc gia, Bo truong Nguyen Manh Hung de nghi cac doanh nghiep trong nganh hop tac chat che va ho tro Cuc An toan thong tin dua cac cong nghe moi nhat, hien dai nhat de thuc hien nhiem vu dam bao an toan thong tin mot cach hieu qua; dong thoi tro thanh dia chi tham khao, chia se kinh nghiem cho cac nuoc ASEAN.


Bo truong cung cho biet them, hien nay Bo TT&TT dang ho tro cac nuoc ban Lao va Campuchia xay dung Trung tam giam sat an toan thong tin mang quy mo quoc gia.


Se chon san pham cua doanh nghiep Viet tham gia thiet lap Trung tam SOC cho Lao, Campuchia

Bo truong Nguyen Manh Hung de nghi cac doanh nghiep trong nganh hop tac chat che va ho tro Cuc An toan thong tin dua cac cong nghe moi nhat, hien dai nhat vao Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia nham thuc hien nhiem vu dam bao an toan thong tin mot cach hieu qua.


Nam 2018, Bo TT&TT da kien toan to chuc, xay dung va van hanh he thong ky thuat tap trung quy mo quoc gia - Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia truc thuoc Cuc An toan thong tin, de thuc hien chuc nang theo doi, giam sat an toan thong tin, canh bao som va xu ly cac cuoc tan cong mang nham vao Viet Nam; kip thoi dieu phoi ung cuu nhieu su co tan cong mang vao cac co quan, to chuc, doanh nghiep; dua ra cac canh bao, khuyen nghi cho cac co quan, to chuc ve cac nguy co gay mat an toan thong tin nhu: cac diem yeu, lo hong nghiem trong; cac cuoc tan cong mang co chu dich; lay nhiem phan mem doc hai tren dien rong; lua dao truc tuyen; lo, lot thong tin ca nhan; nguy co mat an toan thong tin tren cac thiet bi IoT…


Duoc biet, trong nam ngoai, Cuc An toan thong tin va Trung tam VNCERT thuoc Bo TT&TT da ho tro giam sat va canh bao som cac nguy co, tan cong mang cho 24 Bo, nganh va 52 dia phuong voi tong so 10.717 he thong thong tin, 5.699 ten mien cua co quan, to chuc nha nuoc. Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia cung thuong xuyen, lien tuc giam sat tinh hinh an toan thong tin tren khong gian mang va ha tang Internet cong cong.


Mot nhiem vu trong tam cua khoi an toan thong tin Bo TT&TT trong nam nay la phat trien Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia; day manh hoat dong cua Trung tam nay trien khai giam sat an toan tren toan bo khong gian mang Viet Nam.


Lien quan den viec trien khai ho tro cac nuoc ban Lao, Campuchia xay dung Trung tam giam sat an toan thong tin mang (SOC) quy mo quoc gia, trong chia se tai cuoc gap mat dau nam 2019 cua Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam – VNISA dien ra trung tuan thang 3/2019 vua qua, Pho Cuc truong phu trach Cuc An toan thong tin Nguyen Huy Dung cho biet: “Chung toi du kien se lua chon cac san pham cua cac doanh nghiep Viet Nam de cung tham gia thanh mo hinh tong the SOC cung cap cho phia cac nuoc ban. Viec nay se co y nghia lon, giup cho cac doanh nghiep Viet Nam xay dung duoc niem tin ngay tu dau. Boi le, khi san pham da duoc co quan Chinh phu su dung thi cac bo, nganh, dia phuong, tap doan, tong cong ty cua nuoc ban cung se co xu huong su dung theo”.


Cung tai buoi gap mat nay, dai dien Cuc An toan thong tin khang dinh, de phat trien linh vuc an toan thong tin mang, hien thuc hoa khat vong dua Viet Nam tro thanh cuong quoc ve an ninh mang, cac doanh nghiep, Hiep hoi va co quan nha nuoc can co su gan ket, chung tay trong viec nang cao nhan thuc va xay dung niem tin, dac biet la phai lam sao de xay dung duoc mot luc luong dan su manh trong linh vuc an toan thong tin mang.


Chia se quan diem ve su ho tro cua co quan quan ly nha nuoc trong viec tao dieu kien phat trien nhung doanh nghiep an toan, an ninh mang Viet Nam manh, dai dien Cuc An toan thong tin cho biet: quan diem cua Cuc An toan thong tin la khong ho tro cac yeu to dau vao, ma chi ho tro cac yeu to dau ra, tuc la ho tro doanh nghiep phat trien, mo rong thi truong.


“Su ho tro cua co quan nha nuoc se duoc thuc hien thong qua viec tham muu xay dung van ban quy pham phap luat, de xuat dua ra nhung chi dao cua Thu tuong Chinh phu nham tao dieu kien cho cac doanh nghiep co san pham, dich vu tot, phu hop co the phat trien thi truong”, dai dien Cuc An toan thong tin cho hay.


Sẽ chọn sản phẩm của doanh nghiệp Việt tham gia thiết lập Trung tâm SOC cho Lào, Campuchia

Cục An toàn thông tin cho biết, cơ quan này dự kiến sẽ lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam để cùng tham gia thiết lập mô hình tổng thể Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) quy mô quốc gia cho các nước bạn Lào, Campuchia.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: