Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: Các vụ lây nhiễm mã độc và tấn công mạng đã giảm rõ rệt

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan đến lây nhiễm mã độc và tấn công mạng đã giảm rõ rệt.


Ý kiến nhận định nêu trên vừa được Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2019 của ngành TT&TT, theo thông tin từ mic.gov.vn.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết, nhờ những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT trong thời gian qua, chỉ số xếp hạng về lĩnh vực an toàn thông tin mạng của chúng ta được nâng lên đáng kể.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: Các vụ lây nhiễm mã độc và tấn công mạng đã giảm rõ rệt

Trong quý I/2019, số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam cũng như số địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng máy tính ma đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh minh họa: Internet) 


Số liệu thống kê từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT cho thấy, từ giữa năm 2018 cho đến hết quý I/2019, khi các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng được quyết liệt triển khai, số lượng các cuộc tấn công mạng dẫn đến sự cố đã giảm so với giai đoạn trước.


Cụ thể, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ghi nhận 10.220 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong cả năm 2018, giảm 1.023 cuộc so với năm 2017 (tương đương 10%). Trong đó có 5.932 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing); 3.198 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 1.090 cuộc tấn công cài cắm mã độc (Malware).


Cũng trong năm 2018, Trung tâm này ghi nhận 4.181.773 địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma (botnet), giảm 296.024 địa chỉ IP so với năm 2017 (tương đương 6%), sau khi Bộ TT&TT phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xử lý bóc gỡ vào dịp cuối năm.


Đáng chú ý, thông tin mới nhất từ Cục An toàn thông tin cũng chỉ ra rằng, số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam và số địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma đã tiếp tục giảm mạnh trong quý I/2019.


Trong đó, 3 tháng đầu năm nay, tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 1.534 cuộc của cả 3 hình thức Phishing, Deface và Malware, giảm 21,17% so với quý IV/2018, giảm 49,82% so với cùng kỳ quý I/2018. Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma tính đến cuối tháng 3/2019 là 1.845.133 địa chỉ, giảm 17,42% so với quý IV/2018 và giảm 56,19% so với cùng kỳ năm ngoái.


Lý giải về những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam kể trên, Cục An toàn thông tin cho rằng, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và TP.HCM do Bộ TT&TT (Cục An toàn thông tin) phối hợp với 2 thành phố triển khai thời gian vừa qua đã đạt được hiệu quả nhất định.


Về đánh giá, xếp hạng Chỉ số an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin cho biết, trong năm 2018, Bộ TT&TT và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã tổ chức khảo sát đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương. Nội dung và phương thức đánh giá được xây dựng mới, tương ứng với các chỉ tiêu đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU) trong cuộc khảo sát đánh giá Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu - GCI và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.


Kết quả, chỉ số An toàn thông tin mạng Việt Nam năm 2018 được quy đổi tương ứng với chỉ số của ITU (trong báo cáo GCI 2017) là 0,476 điểm so với kết quả đánh giá 0,245 điểm do ITU đánh giá năm 2017.


Trước đó, trong 2 kỳ ITU công bố báo cáo GCI vào tháng 4/2015 và tháng 7/2017, Việt Nam lần lượt xếp hạng 76/196 và 100/193 về an toàn thông tin mạng. Bộ TT&TT đặt mục tiêu sẽ cải thiện xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam theo đánh giá của ITU năm 2019 tăng 20 bậc so với đánh giá của tổ chức này công bố hồi tháng 7/2017.


Trong kế hoạch công tác tháng 4/2019, với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT là hoàn thành xây dựng Chiến lược an toàn, an ninh mạng Việt Nam đến năm 2021, định hướng đến năm 2025 và Đề án xây dựng Trung tâm an toàn, an ninh mạng ASEAN.


Cũng trong tháng 4/2019, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu của Việt Nam theo xếp hạng của ITU và báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng năm 2018.


Năm 2019, với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ TT&TT đã xác định rõ mục tiêu là tạo ra được thị trường an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Việt Nam trở thành trung tâm an ninh mạng của ASEAN.

Thu truong Nguyen Thanh Hung: Cac vu lay nhiem ma doc va tan cong mang da giam ro ret


Thu truong Bo TT&TT Nguyen Thanh Hung cho biet, thoi gian qua cong tac dam bao an toan thong tin mang cua Bo TT&TT co nhieu chuyen bien tich cuc, cac vu viec lien quan den lay nhiem ma doc va tan cong mang da giam ro ret.


Y kien nhan dinh neu tren vua duoc Thu truong Bo TT&TT Nguyen Thanh Hung cho biet tai hoi nghi giao ban quan ly nha nuoc quy I/2019 cua nganh TT&TT, theo thong tin tu mic.gov.vn.


Thu truong Nguyen Thanh Hung cung cho biet, nho nhung chuyen bien tich cuc trong cong tac dam bao an toan thong tin mang cua Bo TT&TT trong thoi gian qua, chi so xep hang ve linh vuc an toan thong tin mang cua chung ta duoc nang len dang ke.


Thu truong Nguyen Thanh Hung: Cac vu lay nhiem ma doc va tan cong mang da giam ro ret

Trong quy I/2019, so cuoc tan cong mang nham vao cac he thong thong tin tai Viet Nam cung nhu so dia chi IP Viet Nam nam trong mang may tinh ma da giam manh so voi cung ky nam ngoai (Anh minh hoa: Internet) 


So lieu thong ke tu Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia thuoc Cuc An toan thong tin - Bo TT&TT cho thay, tu giua nam 2018 cho den het quy I/2019, khi cac giai phap dam bao an toan, an ninh mang duoc quyet liet trien khai, so luong cac cuoc tan cong mang dan den su co da giam so voi giai doan truoc.


Cu the, Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia da ghi nhan 10.220 cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam trong ca nam 2018, giam 1.023 cuoc so voi nam 2017 (tuong duong 10%). Trong do co 5.932 cuoc tan cong lua dao (Phishing); 3.198 cuoc tan cong thay doi giao dien (Deface) va 1.090 cuoc tan cong cai cam ma doc (Malware).


Cung trong nam 2018, Trung tam nay ghi nhan 4.181.773 dia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma (botnet), giam 296.024 dia chi IP so voi nam 2017 (tuong duong 6%), sau khi Bo TT&TT phoi hop voi mot so Bo, nganh, dia phuong va cac doanh nghiep xu ly boc go vao dip cuoi nam.


Dang chu y, thong tin moi nhat tu Cuc An toan thong tin cung chi ra rang, so cuoc tan cong mang nham vao cac he thong thong tin tai Viet Nam va so dia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma da tiep tuc giam manh trong quy I/2019.


Trong do, 3 thang dau nam nay, tong so cuoc tan cong mang nham vao cac he thong thong tin o Viet Nam la 1.534 cuoc cua ca 3 hinh thuc Phishing, Deface va Malware, giam 21,17% so voi quy IV/2018, giam 49,82% so voi cung ky quy I/2018. So luong dia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma tinh den cuoi thang 3/2019 la 1.845.133 dia chi, giam 17,42% so voi quy IV/2018 va giam 56,19% so voi cung ky nam ngoai.


Ly giai ve nhung chuyen bien tich cuc trong cong tac dam bao an toan, an ninh mang tai Viet Nam ke tren, Cuc An toan thong tin cho rang, cac chien dich xu ly ma doc o Ha Noi va TP.HCM do Bo TT&TT (Cuc An toan thong tin) phoi hop voi 2 thanh pho trien khai thoi gian vua qua da dat duoc hieu qua nhat dinh.


Ve danh gia, xep hang Chi so an toan thong tin mang, Cuc An toan thong tin cho biet, trong nam 2018, Bo TT&TT va Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) da to chuc khao sat danh gia muc do bao dam an toan thong tin mang cua cac bo, nganh, dia phuong. Noi dung va phuong thuc danh gia duoc xay dung moi, tuong ung voi cac chi tieu danh gia cua Lien minh Vien thong quoc te - ITU) trong cuoc khao sat danh gia Chi so an toan thong tin mang toan cau - GCI va phu hop voi thuc tien cua Viet Nam.


Ket qua, chi so An toan thong tin mang Viet Nam nam 2018 duoc quy doi tuong ung voi chi so cua ITU (trong bao cao GCI 2017) la 0,476 diem so voi ket qua danh gia 0,245 diem do ITU danh gia nam 2017.


Truoc do, trong 2 ky ITU cong bo bao cao GCI vao thang 4/2015 va thang 7/2017, Viet Nam lan luot xep hang 76/196 va 100/193 ve an toan thong tin mang. Bo TT&TT dat muc tieu se cai thien xep hang ve an toan, an ninh mang cua Viet Nam theo danh gia cua ITU nam 2019 tang 20 bac so voi danh gia cua to chuc nay cong bo hoi thang 7/2017.


Trong ke hoach cong tac thang 4/2019, voi linh vuc an toan, an ninh mang, mot trong nhung nhiem vu trong tam cua Bo TT&TT la hoan thanh xay dung Chien luoc an toan, an ninh mang Viet Nam den nam 2021, dinh huong den nam 2025 va De an xay dung Trung tam an toan, an ninh mang ASEAN.


Cung trong thang 4/2019, Bo se trinh Thu tuong Chinh phu du thao Chi thi ve viec tang cuong bao dam an toan, an ninh mang nham cai thien chi so an toan, an ninh thong tin toan cau cua Viet Nam theo xep hang cua ITU va bao cao Thu tuong Chinh phu cong tac quan ly nha nuoc ve an toan thong tin mang nam 2018.


Nam 2019, voi linh vuc an toan, an ninh mang, Bo TT&TT da xac dinh ro muc tieu la tao ra duoc thi truong an toan, an ninh mang; phat trien cac doanh nghiep an ninh mang Viet Nam dam bao an toan he thong thong tin cua cac co quan Dang, Nha nuoc. Viet Nam tro thanh trung tam an ninh mang cua ASEAN.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: Các vụ lây nhiễm mã độc và tấn công mạng đã giảm rõ rệt

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan đến lây nhiễm mã độc và tấn công mạng đã giảm rõ rệt.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: