Hơn 1,8 triệu địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma

Theo số liệu thống kê của Cục An toàn thông tin, trong quý I/2019, tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 620 cuộc, giảm 21,17% so với Quý IV/2018 và giảm tới 49,82% so với cùng kỳ năm ngoái.


620 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam trong quý I/2019 | Hơn 1,8 triệu ịa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma | Số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã giảm gần 50%

Trong quý I/2019, số lượng các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố đã giảm đáng kể, giảm tới 49,82% so với quý I/2018 (Ảnh minh họa: Internet)


Số liệu được ghi nhận từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT cũng cho thấy, không chỉ số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm, mà số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng máy tính ma (mạng Botnet) cũng đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Cụ thể, theo thống kê, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma hiện nay là 1.845.133 địa chỉ, giảm 17,42% so với quý IV/2018, giảm 56,19% so với cùng kỳ quý I/2018.


Các số liệu thống kê kể trên cho thấy tình hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các chiến dịch xử lý mã độc ở Hà Nội và TP.HCM do Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục An toàn thông tin phối hợp với 2 thành phố triển khai trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả nhất định.


Trước đó, đánh giá về tình hình an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam trong năm 2018, khối các đơn vị trong lĩnh vực An toàn thông tin của Bộ TT&TT đã cho biết, tấn công mạng vào Việt Nam trong năm 2018 giảm về số lượng các cuộc tấn công mạng dẫn đến sự cố.


“Theo xu hướng chung trên thế giới, các cuộc tấn công mạng tăng về số lượng cũng như tính chất tinh vi, phức tạp. Theo các số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2018, các cuộc tấn công mạng vẫn tăng cao so với năm 2017. Trước tình hình đó, một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin được đẩy mạnh triển khai quyết liệt trong giai đoạn 6 tháng cuối năm. Điều này dẫn đến kết quả số lượng các cuộc tấn công mạng gây ra sự cố trong cả năm 2018 đã giảm so với năm 2017 khoảng 10% tính trên tổng thể”, báo cáo của khối các đơn vị trong lĩnh vực an toàn thông tin của Bộ TT&TT nêu.


Cụ thể, thống kê của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia chỉ ra rằng, trong năm 2018, Trung tâm đã ghi nhận 10.220 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 1.023 cuộc so với năm 2017 (tương đương 10%). Trong đó có 5.932 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing); 3.198 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 1.090 cuộc tấn công cài cắm mã độc (Malware).


Năm 2018, Trung tâm này cũng ghi nhận 4.181.773 địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma (botnet), giảm 296.024 địa chỉ IP so với năm 2017 (tương đương 6%), sau khi Bộ TT&TT phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xử lý bóc gỡ vào dịp cuối năm. Cùng với đó, năm 2018, hệ thống đã ghi nhận 2.166 trang web thu thập thông tin cá nhân của người Việt Nam được đặt tại các nước khác nhau trên thế giới. “Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phối hợp với các tổ chức quốc tế để ngăn chặn, xử lý”, Cục An toàn thông tin cho biết.


Cũng theo thông tin được Cục An toàn thông tin chia sẻ tại thời điểm đầu năm 2019, Cục này và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đảm trách việc hỗ trợ giám sát và cảnh báo sớm các nguy cơ, tấn công mạng cho 24 bộ, ngành và 52 địa phương với tổng số 10.717 hệ thống thông tin, 5.699 tên miền của cơ quan, tổ chức nhà nước. Bên cạnh đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin cũng thường xuyên, liên tục giám sát tình hình an toàn thông tin trên không gian mạng và hạ tầng Internet công cộng.


Ngoài ra, thời điểm đầu năm nay, Cục An toàn thông tin đã đưa dự báo 5 xu hướng chính về an toàn, an ninh mạng trong năm 2019 trên không gian mạng Việt Nam, đó là: Tấn công mạng, đặc biệt là tấn công lây nhiễm mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Tấn công mạng vào các hệ thống thương mại điện tử, tài chính - ngân hàng... với mục tiêu đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân của người dùng; Tấn công vào hạ tầng, thiết bị IoT, đô thị thông minh; đồng thời lợi dụng các hạ tầng, thiết bị này để thực hiện tấn công mạng; Tấn công mạng có chủ đích vào các cơ quan, tổ chức nhà nước nhằm lấy cắp thông tin, dữ liệu; Giả mạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bôi nhọ, nói xấu và phát tán thông tin độc hại trên mạng.

Hon 1,8 trieu dia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma


Theo so lieu thong ke cua Cuc An toan thong tin, trong quy I/2019, tong so cuoc tan cong mang nham vao cac he thong thong tin o Viet Nam la 620 cuoc, giam 21,17% so voi Quy IV/2018 va giam toi 49,82% so voi cung ky nam ngoai.


620 cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin o Viet Nam trong quy I/2019 | Hon 1,8 trieu ia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma | So cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam da giam gan 50%

Trong quy I/2019, so luong cac cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam dan den su co da giam dang ke, giam toi 49,82% so voi quy I/2018 (Anh minh hoa: Internet)


So lieu duoc ghi nhan tu Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia thuoc Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT cung cho thay, khong chi so cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam giam, ma so luong dia chi IP Viet Nam nam trong mang may tinh ma (mang Botnet) cung da giam dang ke so voi giai doan truoc. Cu the, theo thong ke, so luong dia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma hien nay la 1.845.133 dia chi, giam 17,42% so voi quy IV/2018, giam 56,19% so voi cung ky quy I/2018.


Cac so lieu thong ke ke tren cho thay tinh hinh bao dam an toan, an ninh mang tai Viet Nam da co chuyen bien tich cuc. Dac biet, cac chien dich xu ly ma doc o Ha Noi va TP.HCM do Bo TT&TT, truc tiep la Cuc An toan thong tin phoi hop voi 2 thanh pho trien khai trong thoi gian vua qua da dat duoc nhung ket qua nhat dinh.


Truoc do, danh gia ve tinh hinh an toan, an ninh mang tai Viet Nam trong nam 2018, khoi cac don vi trong linh vuc An toan thong tin cua Bo TT&TT da cho biet, tan cong mang vao Viet Nam trong nam 2018 giam ve so luong cac cuoc tan cong mang dan den su co.


“Theo xu huong chung tren the gioi, cac cuoc tan cong mang tang ve so luong cung nhu tinh chat tinh vi, phuc tap. Theo cac so lieu thong ke 6 thang dau nam 2018, cac cuoc tan cong mang van tang cao so voi nam 2017. Truoc tinh hinh do, mot so giai phap bao dam an toan thong tin duoc day manh trien khai quyet liet trong giai doan 6 thang cuoi nam. Dieu nay dan den ket qua so luong cac cuoc tan cong mang gay ra su co trong ca nam 2018 da giam so voi nam 2017 khoang 10% tinh tren tong the”, bao cao cua khoi cac don vi trong linh vuc an toan thong tin cua Bo TT&TT neu.


Cu the, thong ke cua Trung tam Giam sat An toan khong gian mang quoc gia chi ra rang, trong nam 2018, Trung tam da ghi nhan 10.220 cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam, giam 1.023 cuoc so voi nam 2017 (tuong duong 10%). Trong do co 5.932 cuoc tan cong lua dao (Phishing); 3.198 cuoc tan cong thay doi giao dien (Deface) va 1.090 cuoc tan cong cai cam ma doc (Malware).


Nam 2018, Trung tam nay cung ghi nhan 4.181.773 dia chi IP Viet Nam nam trong cac mang may tinh ma (botnet), giam 296.024 dia chi IP so voi nam 2017 (tuong duong 6%), sau khi Bo TT&TT phoi hop voi mot so Bo, nganh, dia phuong va cac doanh nghiep xu ly boc go vao dip cuoi nam. Cung voi do, nam 2018, he thong da ghi nhan 2.166 trang web thu thap thong tin ca nhan cua nguoi Viet Nam duoc dat tai cac nuoc khac nhau tren the gioi. “Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia da phoi hop voi cac to chuc quoc te de ngan chan, xu ly”, Cuc An toan thong tin cho biet.


Cung theo thong tin duoc Cuc An toan thong tin chia se tai thoi diem dau nam 2019, Cuc nay va Trung tam Ung cuu khan cap may tinh Viet Nam (VNCERT) dam trach viec ho tro giam sat va canh bao som cac nguy co, tan cong mang cho 24 bo, nganh va 52 dia phuong voi tong so 10.717 he thong thong tin, 5.699 ten mien cua co quan, to chuc nha nuoc. Ben canh do, Trung tam Giam sat an toan khong gian mang quoc gia truc thuoc Cuc An toan thong tin cung thuong xuyen, lien tuc giam sat tinh hinh an toan thong tin tren khong gian mang va ha tang Internet cong cong.


Ngoai ra, thoi diem dau nam nay, Cuc An toan thong tin da dua du bao 5 xu huong chinh ve an toan, an ninh mang trong nam 2019 tren khong gian mang Viet Nam, do la: Tan cong mang, dac biet la tan cong lay nhiem ma doc su dung tri tue nhan tao (AI); Tan cong mang vao cac he thong thuong mai dien tu, tai chinh - ngan hang... voi muc tieu danh cap thong tin, du lieu ca nhan cua nguoi dung; Tan cong vao ha tang, thiet bi IoT, do thi thong minh; dong thoi loi dung cac ha tang, thiet bi nay de thuc hien tan cong mang; Tan cong mang co chu dich vao cac co quan, to chuc nha nuoc nham lay cap thong tin, du lieu; Gia mao cac co quan, to chuc, ca nhan de boi nho, noi xau va phat tan thong tin doc hai tren mang.


Hơn 1,8 triệu địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma

Theo số liệu thống kê của Cục An toàn thông tin, trong quý I/2019, tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 620 cuộc, giảm 21,17% so với Quý IV/2018 và giảm tới 49,82% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: