Xem xét thí điểm dạy môn khởi nghiệp cho học sinh sinh viên

Nhằm tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, ngành giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp thí điểm đưa các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa.


Xem xét thí điểm dạy môn khởi nghiệp cho học sinh sinh viên

Khởi nghiệp sẽ được đưa vào giảng dạy nhằm trang bị kỹ năng cho học sinh sinh viên


Theo kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019, nhằm tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, ngành giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo.


Nội dung thí điểm tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp.


Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp.


Ngoài ra, xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.


Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm học sinh sinh viên đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

Xem xét thi diem day mon khoi nghiep cho hoc sinh sinh vien


Nham tao moi truong ho tro sinh vien khoi nghiep, nganh giao duc se phoi hop voi cac doanh nghiep thi diem dua cac mon hoc khoi nghiep, cac ky nang khoi nghiep vao chuong trinh chinh khoa.


Xem xét thi diem day mon khoi nghiep cho hoc sinh sinh vien

Khoi nghiep se duoc dua vao giang day nham trang bi ky nang cho hoc sinh sinh vien


Theo ke hoach trien khai De an “Ho tro hoc sinh, sinh vien khoi nghiep den nam 2025” nam 2019, nham tao moi truong ho tro sinh vien khoi nghiep, nganh giao duc se phoi hop voi cac doanh nghiep xay dung thi diem 3 mo hinh trung tam ho tro hoc sinh, sinh vien khoi nghiep tai 3 khu vuc, tao khong gian dung chung cho hoc sinh sinh vien cac co so giao duc, dao tao.


Noi dung thi diem tap trung vao doi moi noi dung, chuong trinh dao tao, theo huong long ghep noi dung, thoi luong cac mon hoc khoi nghiep, cac ky nang khoi nghiep vao chuong trinh chinh khoa hoac ngoai khoa mot cach phu hop.


Dam bao sinh vien sau khi tot nghiep co day du kien thuc, ky nang dap ung duoc yeu cau cua cac doanh nghiep khoi nghiep hoac du nang luc van hanh cac du an khoi nghiep.


Ngoai ra, xay dung chuong trinh ho tro khoi nghiep thong qua hoat dong trai nghiem tai doanh nghiep, xay dung du an khoi nghiep theo yeu cau, dat hang cua doanh nghiep nham tao moi truong, tao dong luc, thuc day tinh than, khuyen khich sinh vien khoi nghiep, khuyen khich giang vien tham gia ho tro sinh vien khoi nghiep.


Tang cuong ket noi voi cac doanh nghiep ho tro khong gian lam viec cho cac nhom hoc sinh sinh vien da co y tuong, du an khoi nghiep de van hanh cac mo hinh kinh doanh, san xuat thu cac san pham mau.


Xem xét thí điểm dạy môn khởi nghiệp cho học sinh sinh viên

Nhằm tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, ngành giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp thí điểm đưa các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: