Xây dựng thí điểm 3 mô hình Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Trong năm 2019, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo.


Xây dựng thí điểm 3 mô hình Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp | Hoàn thiện Cổng khởi nghiệp http://www.congkhoinghiep.vn | Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019 diễn ra vào tháng 9

Một mục đích của Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm nay là đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của HSSV về khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường (Ảnh minh họa: Internet)


Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019 mới được Bộ GD&ĐT ban hành. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của HSSV về khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.


Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; chủ động tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; từng bước ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp.


Theo kế hoạch, bên cạnh việc tổ chức cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 2 – năm 2019 (SWIS-2019) bắt đầu từ tháng 3 này, dự kiến vào trong tháng 9/2019, ngành Giáo dục sẽ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ hai – năm 2019 (SV.STARTUP-2019) tại Đại học Bách khoa Hà Nội.


Cùng với đó, thời gian tới, Cổng khởi nghiệp http://www.congkhoinghiep.vn sẽ được hoàn thiện để liên kết với tất cả các cơ sở đào tạo, cung cấp tài liệu và các khóa đào tạo online cho HSSV, tạo kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia của Đề án 844 - “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.


Đặc biệt, theo Kế hoạch mới ban hành, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo.


Nội dung thí điểm sẽ tập trung vào 2 vấn đề gồm: Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp.


Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.


Cũng nhằm tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, ngành Giáo dục cũng dự định tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.


Với công tác hỗ trợ đào tạo, Kế hoạch nêu rõ, sẽ xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên các cơ sở đào tạo; xây dựng các tài liệu truyền cảm hứng và hướng dẫn kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cơ bản cho học sinh THPT; củng cố và tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp các kiến thức về quản trị doanh nghiệp...

Xay dung thi diem 3 mo hinh Trung tam ho tro hoc sinh, sinh vien khoi nghiep


Trong nam 2019, nganh Giao duc se phoi hop voi cac doanh nghiep xay dung thi diem 3 mo hinh Trung tam ho tro hoc sinh, sinh vien khoi nghiep tai 3 khu vuc, tao khong gian dung chung cho HSSV cac co so giao duc, dao tao.


Xay dung thi diem 3 mo hinh Trung tam ho tro hoc sinh, sinh vien khoi nghiep | Hoan thien Cong khoi nghiep http://www.congkhoinghiep.vn | Ngay hoi khoi nghiep quoc gia cua hoc sinh, sinh vien nam 2019 dien ra vao thang 9

Mot muc dich cua Ke hoach trien khai De an "Ho tro HSSV khoi nghiep den nam 2025" cua nganh Giao duc nam nay la day manh cong tac truyen thong, nang cao nhan thuc cua HSSV ve khoi nghiep va chu dong tiep can voi he thong ho tro khoi nghiep trong va ngoai nha truong (Anh minh hoa: Internet)


Ke hoach trien khai De an “Ho tro hoc sinh, sinh vien (HSSV) khoi nghiep den nam 2025” cua nganh Giao duc nam 2019 moi duoc Bo GD&DT ban hanh. Ke hoach nham day manh cong tac truyen thong, nang cao nhan thuc cua HSSV ve khoi nghiep va chu dong tiep can voi he thong ho tro khoi nghiep trong va ngoai nha truong.


Dong thoi, nang cao chat luong cong tac dao tao, tap huan nang cao nang luc cho doi ngu can bo tu van ho tro sinh vien khoi nghiep trong cac co so dao tao; chu dong tim kiem cac nguon von xa hoi hoa de ho tro cac hoat dong khoi nghiep tai cac co so dao tao; tung buoc ban hanh chinh sach ho tro khuyen khich giang vien, sinh vien tham gia cac hoat dong khoi nghiep.


Theo ke hoach, ben canh viec to chuc cuoc thi “HSSV voi y tuong khoi nghiep” lan thu 2 – nam 2019 (SWIS-2019) bat dau tu thang 3 nay, du kien vao trong thang 9/2019, nganh Giao duc se to chuc Ngay hoi khoi nghiep quoc gia cua HSSV lan thu hai – nam 2019 (SV.STARTUP-2019) tai Dai hoc Bach khoa Ha Noi.


Cung voi do, thoi gian toi, Cong khoi nghiep http://www.congkhoinghiep.vn se duoc hoan thien de lien ket voi tat ca cac co so dao tao, cung cap tai lieu va cac khoa dao tao online cho HSSV, tao ket noi voi Cong thong tin khoi nghiep quoc gia cua De an 844 - “Ho tro he sinh thai khoi nghiep doi moi sang tao quoc gia den nam 2025”.


Dac biet, theo Ke hoach moi ban hanh, nganh Giao duc se phoi hop voi cac doanh nghiep xay dung thi diem 3 mo hinh Trung tam ho tro HSSV khoi nghiep tai 3 khu vuc, tao khong gian dung chung cho HSSV cac co so giao duc, dao tao.


Noi dung thi diem se tap trung vao 2 van de gom: Doi moi noi dung, chuong trinh dao tao, theo huong long ghep noi dung, thoi luong cac mon hoc khoi nghiep, cac ky nang khoi nghiep vao chuong trinh chinh khoa hoac ngoai khoa mot cach phu hop. Dam bao sinh vien sau khi tot nghiep co day du kien thuc, ky nang dap ung duoc yeu cau cua cac doanh nghiep khoi nghiep hoac du nang luc van hanh cac du an khoi nghiep.


Xay dung chuong trinh ho tro khoi nghiep thong qua hoat dong trai nghiem tai doanh nghiep, xay dung du an khoi nghiep theo yeu cau, dat hang cua doanh nghiep nham tao moi truong, tao dong luc, thuc day tinh than, khuyen khich sinh vien khoi nghiep, khuyen khich giang vien tham gia ho tro sinh vien khoi nghiep.


Cung nham tao moi truong ho tro HSSV khoi nghiep, nganh Giao duc cung du dinh tang cuong ket noi voi cac doanh nghiep ho tro khong gian lam viec cho cac nhom HSSV da co y tuong, du an khoi nghiep de van hanh cac mo hinh kinh doanh, san xuat thu cac san pham mau.


Voi cong tac ho tro dao tao, Ke hoach neu ro, se xay dung cac tai lieu cung cap kien thuc, ky nang khoi nghiep cho doi ngu can bo tu van ho tro sinh vien khoi nghiep trong cac co so dao tao; tai lieu cung cap kien thuc ky nang khoi nghiep cho sinh vien cac co so dao tao; xay dung cac tai lieu truyen cam hung va huong dan kien thuc ky nang khoi nghiep co ban cho hoc sinh THPT; cung co va to chuc dao tao, tap huan doi ngu can bo tu van ho tro sinh vien khoi nghiep trong cac co so dao tao; to chuc cac khoa dao tao cho cac sinh vien, nhom sinh vien khoi nghiep cac kien thuc ve quan tri doanh nghiep...


Xây dựng thí điểm 3 mô hình Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Trong năm 2019, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: