Tin sốc: Ít nhất 11 ứng dụng di động bí mật chia sẻ thông tin cho Facebook

Tờ Wall Street Journal vừa cho hay, Facebook có thể thu được những thông tin cá nhân của người dùng smartphone kể cả khi họ không phải là thành viên của mạng xã hội này nhờ một công cụ hỗ trợ các ứng dụng quảng cáo của hãng nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.


Dựa trên những nguồn tin đã được kiểm nghiệm riêng, tờ Wall Street Journal cho rằng, Facebook hoàn toàn có thể có được những thông tin mang tính cá nhân của người dùng điện thoại thông minh kể cả khi những người này không phải là thành viên của mạng xã hội này nhờ một công cụ hỗ trợ các ứng dụng quảng cáo do hãng này tạo ra, nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.
Thông tin nhạy cảm của người dùng smartphone được tự động chia sẻ cho Facebook.
Theo Wall Street Journal, có ít nhất 11 ứng dụng rất phổ biến cho người dùng điện thoại thông minh và đều có số lượt tải về khoảng hàng chục triệu lần đã chia sẻ thông tin người dùng mà không thông báo tới khách hàng một cách rõ ràng hay trực tiếp. Cụ thể, các ứng dụng này đã thu thập nhiều thông tin cá nhân một cách chi tiết như về cân nặng cơ thể, tình trạng thai kỳ, các chu kỳ nội tiết và cả thói quen mua sắm. Đặc biệt nguy hiểm ở chỗ, những ứng dụng này chỉ ngừng gửi những thông tin nhạy cảm của người dùng điện thoại khi có yêu cầu cụ thể từ Facebook. Trước thông tin này, phía Facebook khẳng định việc chia sẻ dữ liệu qua các ứng dụng trên các điện thoại thông minh iPhone hay trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android là "một hành động tiêu chuẩn" trong ngành dịch vụ quảng cáo trên điện thoại di động. Người phát ngôn Facebook Nissa Anklesaria khẳng định, công ty luôn yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng giải thích rõ với người dùng về thông tin mà họ sẽ chia sẻ với Facebook đồng thời cấm các nhà phát triển ứng dụng gửi thông tin nhạy cảm. Phía Facebook cũng khẳng định sẽ chủ động thực hiện các bước cần thiết để phân loại những thông tin không nên chia sẻ. Tuy nhiên, có vẻ như những biện minh trên của Facebook chỉ mang tính bao biện, và việc hãng này đã và đang lén thu thập thông tin cá nhân của người dùng mạng - kể cả không đăng ký sử dụng Facebook, để làm giàu cho chính mình là một thực tế không thể chối cãi.Tin soc: It nhat 11 ung dung di dong bi mat chia se thong tin cho Facebook


To Wall Street Journal vua cho hay, Facebook co the thu duoc nhung thong tin ca nhan cua nguoi dung smartphone ke ca khi ho khong phai la thanh vien cua mang xa hoi nay nho mot cong cu ho tro cac ung dung quang cao cua hang nham toi nhom doi tuong khach hang cu the.


Dua trên nhung nguon tin dã duoc kiem nghiem riêng, to Wall Street Journal cho rang, Facebook hoàn toàn có the có duoc nhung thông tin mang tính cá nhân cua nguoi dùng dien thoai thông minh ke ca khi nhung nguoi này không phai là thành viên cua mang xã hoi này nho mot công cu ho tro các ung dung quang cáo do hãng này tao ra, nham toi nhóm doi tuong khách hàng cu the.
Thông tin nhay cam cua nguoi dùng smartphone duoc tu dong chia se cho Facebook.
Theo Wall Street Journal, có ít nhat 11 ung dung rat pho bien cho nguoi dùng dien thoai thông minh và deu có so luot tai ve khoang hàng chuc trieu lan dã chia se thông tin nguoi dùng mà không thông báo toi khách hàng mot cách rõ ràng hay truc tiep. Cu the, các ung dung này dã thu thap nhieu thông tin cá nhân mot cách chi tiet nhu ve cân nang co the, tình trang thai ky, các chu ky noi tiet và ca thói quen mua sam. Dac biet nguy hiem o cho, nhung ung dung này chi ngung gui nhung thông tin nhay cam cua nguoi dùng dien thoai khi có yêu cau cu the tu Facebook. Truoc thông tin này, phía Facebook khang dinh viec chia se du lieu qua các ung dung trên các dien thoai thông minh iPhone hay trên dien thoai su dung he dieu hành Android là "mot hành dong tiêu chuan" trong ngành dich vu quang cáo trên dien thoai di dong. Nguoi phát ngôn Facebook Nissa Anklesaria khang dinh, công ty luôn yêu cau các nhà phát trien ung dung giai thích rõ voi nguoi dùng ve thông tin mà ho se chia se voi Facebook dong thoi cam các nhà phát trien ung dung gui thông tin nhay cam. Phía Facebook cung khang dinh se chu dong thuc hien các buoc can thiet de phân loai nhung thông tin không nên chia se. Tuy nhiên, có ve nhu nhung bien minh trên cua Facebook chi mang tính bao bien, và viec hãng này dã và dang lén thu thap thông tin cá nhân cua nguoi dùng mang - ke ca không dang ký su dung Facebook, de làm giàu cho chính mình là mot thuc te không the choi cãi.

Tin sốc: Ít nhất 11 ứng dụng di động bí mật chia sẻ thông tin cho Facebook

Tờ Wall Street Journal vừa cho hay, Facebook có thể thu được những thông tin cá nhân của người dùng smartphone kể cả khi họ không phải là thành viên của mạng xã hội này nhờ một công cụ hỗ trợ các ứng dụng quảng cáo của hãng nhắm tới nhóm đối tượng khách hàng cụ thể.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: