Vụ Lazada bán thiết bị lắp ráp súng: UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý khẩn

Văn phòng UBND TP.HCM vừa đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra thông tin trang thương mại điện tử Lazada rao bán thiết bị lắp ráp súng.


 • Ứng dụng thương mại điện tử Shopee ra mắt
 • Amazon Global Selling sẽ hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu thông qua dịch vụ thương mại điện tử
 • Kiến tạo sàn thương mại điện tử chung cho hội - nhóm doanh nghiệp
 • Bizweb hợp tác DHL eCommerce nâng tầm thương mại điện tử Việt Nam
 • Tiếp thị số: xu thế thương mại điện tử tất yếu

Cụ thể, báo Ngườ lao động phiên bản Online cho hay, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Sở Công Thương, Công an, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan Thành phố kiểm tra thông tin Báo Người Lao Động số ra ngày 18/2 đăng bài viết "Thiết bị lắp ráp súng ra bán trên Lazada: Trách nhiệm của ai".


Theo đó, căn cứ Quy chế làm việc của UBND TP.HCM, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/TP và chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 138/TP, Văn phòng UBND TP đã chuyển bài báo đến các cơ quan nêu trên.


Văn phòng UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an TP, Cục Quản lý thị trường TP, Cục Hải quan TP khẩn trương kiểm tra thông tin Báo Người Lao Động phản ánh và tiến hành xử lý ngay các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn để ngăn chặn kịp thời, không để đối tượng xấu sử dụng các thiết bị này để phạm tội hoặc vi phạm pháp luật.


Các đơn vị nói trên có trách nhiệm báo cáo kết quả cho Thành ủy và UBND TP.HCM trước ngày 28/2.


Trước đó, như phản ánh khi gõ từ khóa từ khóa "vỏ bộ nylon", "hộp số vỏ bộ", "súng bắn bi", "bi"… trên trang thương mại điện tử Lazada.vn, hàng loạt kết quả là thiết bị, linh kiện rời để lắp thành các loại súng bắn bi, súng bắn đạn sắt... có khả năng gây sát thương lập tức xuất hiện. Khi tiến hành đặt mua hàng thì người mua sẽ nhận được thông báo đây là mặt hàng nhập khẩu và giá bán đã bao gồm phí vận chuyển và thuế nhập khẩu vào Việt Nam.

Vu Lazada ban thiet bi lap rap sung: UBND TP.HCM chi dao xu ly khan


Van phong UBND TP.HCM vua de nghi So Cong Thuong chu tri, phoi hop cac co quan lien quan khan truong kiem tra thong tin trang thuong mai dien tu Lazada rao ban thiet bi lap rap sung.


 • Ung dung thuong mai dien tu Shopee ra mat
 • Amazon Global Selling se ho tro Viet Nam xuat khau thông qua dich vu thuong mai dien tu
 • Kien tao sàn thuong mai dien tu chung cho hoi - nhóm doanh nghiep
 • Bizweb hop tác DHL eCommerce nâng tam thuong mai dien tu Viet Nam
 • Tiep thi so: xu the thuong mai dien tu tat yeu

Cu the, báo Nguo lao dong phiên ban Online cho hay, Van phòng UBND TP.HCM vua có công van khan gui So Công Thuong, Công an, Cuc Quan lý thi truong, Cuc Hai quan Thành pho kiem tra thông tin Báo Nguoi Lao Dong so ra ngày 18/2 dang bài viet "Thiet bi lap ráp súng ra bán trên Lazada: Trách nhiem cua ai".


Theo dó, can cu Quy che làm viec cua UBND TP.HCM, Quy che hoat dong cua Ban Chi dao 138/TP và chi dao cua Truong ban Chi dao 138/TP, Van phòng UBND TP dã chuyen bài báo den các co quan nêu trên.


Van phòng UBND TP.HCM de nghi So Công Thuong chu trì, phoi hop voi Công an TP, Cuc Quan lý thi truong TP, Cuc Hai quan TP khan truong kiem tra thông tin Báo Nguoi Lao Dong phan ánh và tien hành xu lý ngay các van de thuoc pham vi nhiem vu, quyen han de ngan chan kip thoi, không de doi tuong xau su dung các thiet bi này de pham toi hoac vi pham pháp luat.


Các don vi nói trên có trách nhiem báo cáo ket qua cho Thành uy và UBND TP.HCM truoc ngày 28/2.


Truoc dó, nhu phan ánh khi gõ tu khóa tu khóa "vo bo nylon", "hop so vo bo", "súng ban bi", "bi"… trên trang thuong mai dien tu Lazada.vn, hàng loat ket qua là thiet bi, linh kien roi de lap thành các loai súng ban bi, súng ban dan sat... có kha nang gây sát thuong lap tuc xuat hien. Khi tien hành dat mua hàng thì nguoi mua se nhan duoc thông báo dây là mat hàng nhap khau và giá bán dã bao gom phí van chuyen và thue nhap khau vào Viet Nam.


Vụ Lazada bán thiết bị lắp ráp súng: UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý khẩn

Văn phòng UBND TP.HCM vừa đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra thông tin trang thương mại điện tử Lazada rao bán thiết bị lắp ráp súng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: