Kết quả nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm chưa đủ thuyết phục doanh nghiệp rót vốn

Đây là thực tế được tiến sỹ Nguyễn Trí Nhân - Trưởng khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) nêu ra tại buổi làm việc giữa Sở KHCN TP.HCM với đại diện các trường, viện nhằm thúc đẩy kết nối trường, viện - nhà nước - doanh nghiệp diễn ra vào chiều ngày 20/2


Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Nguyễn Bá Thanh cho rằng "Trong việc kết nối giữa trường, viện với doanh nghiệp thì quan trọng nhất là yếu tố niềm tin. Chỉ khi hai bên cởi mở, tin tưởng lẫn nhau thì việc kết nối mới có hiệu quả".


Cũng theo lời tiến sỹ Thanh, ngay chính Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm đã từng hợp tác nhiều doanh nghiệp trong hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm; và kinh nghiệm từ những lần hợp tác đó cho thấy một sản phẩm muốn thành công phải đi từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.


"Tuy nhiên, đây là điều không đơn giản", tiến sỹ Thanh nhấn mạnh.


Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: SP/Khámphá)

Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này theo tiến sỹ Thanh nằm ở cách nhìn khác nhau giữa doanh nghiệp với trường, viện trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Trong khi, doanh nghiệp quan tâm đến khả năng ứng dụng thực tế, hiệu quả kinh tế của sản phẩm nhưng những người nghiên cứu khoa học lại khó đánh giá được những yếu tố này.


Trong thời gian qua, Sở KHCN TP.HCM đã xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực của 135 phòng thí nghiệm có cung cấp dịch vụ cho xã hội. Trong nửa đầu năm nay, cơ sở dữ liệu này sẽ kết nối với dữ liệu Sàn Giao dịch công nghệ. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu về chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực cũng liên tục được cập nhật.


bà Chu Vân Hải, Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM


Ngoài ra, tại buổi làm việc, đại diện các trường, viện cũng cho rằng việc không cởi mở, minh bạch với nhau cũng khiến cho doanh nghiệp và trường viện không tin tưởng lẫn nhau. Đặc biệt, nếu không tin tưởng năng lực của trường, viện đảm bảo tiến độ, kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp không dám bỏ vốn đầu tư. Bởi vậy, dù nhà nước có nhiều chính sách, hoạt động thúc đẩy kết nối giữa 2 thành phần này trong thời gian qua nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế.


Từ những nguyên nhân trên, đại diện các trường, viện cho rằng để liên kết trở nên hiệu quả cần có những chuyên gia nắm được nhu cầu của doanh nghiệp và có khả năng đánh giá tiềm năng nghiên cứu của các đơn vị KH&CN.


Bổ sung về vấn đề này, tiến sỹ Nguyễn Trí Nhân là Trưởng khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM), cho biết: “Kết quả nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm chưa đủ thuyết phục doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ quy mô phòng thí nghiệm chuyển sang sản xuất quy mô lớn đòi hỏi cơ sở, trang thiết bị vượt quá khả năng của hầu hết các trường viện”. Do đó, TS Nhân đề xuất các trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm được nhà nước đầu tư nên chia sẻ các dịch vụ, trang thiết bị cho các đối tác khác cùng sử dụng.


Ông Phạm Văn Xu - Trưởng phòng Quản lý Khoa học (Sở KHCN TP.HCM) cho biết những vấn đề mà đại diện các trường, viện nêu ra cũng là những nội dung mà Sở đã đang nỗ lực thực hiện. Cụ thể, Sở KHCN TP.HCM đang ưu tiên kết nối các doanh nghiệp với các đơn vị KHCN, ưu tiên tuyển chọn những nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng thực tế cao, tạo ra những sản phẩm có thể nhanh chóng áp dụng thực tế, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm.


Trong thời gian qua, Sở KHCN TP.HCM cũng triển khai mô hình nhà nước - doanh nghiệp - trường viện cùng đồng hành nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Theo đó, các nhiệm vụ nghiên cứu sản phẩm có từ 70% vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà nước sẽ đầu tư phần còn lại mà quyền sở hữu kết quả nghiên cứu vẫn thuộc về doanh nghiệp.

Ket qua nghien cuu quy mo phong thi nghiem chua du thuyet phuc doanh nghiep rot von


Day la thuc te duoc tien sy Nguyen Tri Nhan - Truong khoa Sinh hoc - Cong nghe Sinh hoc (DH Khoa hoc Tu nhien TP.HCM) neu ra tai buoi lam viec giua So KHCN TP.HCM voi dai dien cac truong, vien nham thuc day ket noi truong, vien - nha nuoc - doanh nghiep dien ra vao chieu ngay 20/2


Phát bieu tai buoi làm viec, Vien truong Vien Công nghe Sinh hoc và Thuc pham - Truong DH Công nghiep TP.HCM Nguyen Bá Thanh cho rang "Trong viec ket noi giua truong, vien voi doanh nghiep thì quan trong nhat là yeu to niem tin. Chi khi hai bên coi mo, tin tuong lan nhau thì viec ket noi moi có hieu qua".


Cung theo loi tien sy Thanh, ngay chính Vien Công nghe Sinh hoc và Thuc pham dã tung hop tác nhieu doanh nghiep trong hop tác nghiên cuu, phát trien san pham; và kinh nghiem tu nhung lan hop tác dó cho thay mot san pham muon thành công phai di tu nhu cau thuc te cua doanh nghiep.


"Tuy nhiên, dây là dieu không don gian", tien sy Thanh nhan manh.


Toàn canh buoi làm viec (anh: SP/Khámphá)

Mot trong nhung nguyên nhân dan den dieu này theo tien sy Thanh nam o cách nhìn khác nhau giua doanh nghiep voi truong, vien trong viec nghiên cuu, phát trien san pham. Trong khi, doanh nghiep quan tâm den kha nang ung dung thuc te, hieu qua kinh te cua san pham nhung nhung nguoi nghiên cuu khoa hoc lai khó dánh giá duoc nhung yeu to này.


Trong thoi gian qua, So KHCN TP.HCM dã xây dung co so du lieu nang luc cua 135 phòng thí nghiem có cung cap dich vu cho xã hoi. Trong nua dau nam nay, co so du lieu này se ket noi voi du lieu Sàn Giao dich công nghe. Ngoài ra, co so du lieu ve chuyên gia tu van trong nhieu linh vuc cung liên tuc duoc cap nhat.


bà Chu Vân Hai, Phó Giám doc So KHCN TP.HCM


Ngoài ra, tai buoi làm viec, dai dien các truong, vien cung cho rang viec không coi mo, minh bach voi nhau cung khien cho doanh nghiep và truong vien không tin tuong lan nhau. Dac biet, neu không tin tuong nang luc cua truong, vien dam bao tien do, ket qua nghiên cuu, doanh nghiep không dám bo von dau tu. Boi vay, dù nhà nuoc có nhieu chính sách, hoat dong thúc day ket noi giua 2 thành phan này trong thoi gian qua nhung hieu qua van rat han che.


Tu nhung nguyên nhân trên, dai dien các truong, vien cho rang de liên ket tro nên hieu qua can có nhung chuyên gia nam duoc nhu cau cua doanh nghiep và có kha nang dánh giá tiem nang nghiên cuu cua các don vi KH&CN.


Bo sung ve van de này, tien sy Nguyen Trí Nhân là Truong khoa Sinh hoc - Công nghe Sinh hoc (DH Khoa hoc Tu nhiên TP.HCM), cho biet: “Ket qua nghiên cuu quy mô phòng thí nghiem chua du thuyet phuc doanh nghiep. Tuy nhiên, tu quy mô phòng thí nghiem chuyen sang san xuat quy mô lon dòi hoi co so, trang thiet bi vuot quá kha nang cua hau het các truong vien”. Do dó, TS Nhân de xuat các trung tâm, phòng thí nghiem trong diem duoc nhà nuoc dau tu nên chia se các dich vu, trang thiet bi cho các doi tác khác cùng su dung.


Ông Pham Van Xu - Truong phòng Quan lý Khoa hoc (So KHCN TP.HCM) cho biet nhung van de mà dai dien các truong, vien nêu ra cung là nhung noi dung mà So dã dang no luc thuc hien. Cu the, So KHCN TP.HCM dang uu tiên ket noi các doanh nghiep voi các don vi KHCN, uu tiên tuyen chon nhung nhiem vu KH&CN có tính ung dung thuc te cao, tao ra nhung san pham có the nhanh chóng áp dung thuc te, phuc vu các ngành công nghiep trong diem.


Trong thoi gian qua, So KHCN TP.HCM cung trien khai mô hình nhà nuoc - doanh nghiep - truong vien cùng dong hành nghiên cuu, phát trien san pham. Theo dó, các nhiem vu nghiên cuu san pham có tu 70% von dau tu cua doanh nghiep, nhà nuoc se dau tu phan còn lai mà quyen so huu ket qua nghiên cuu van thuoc ve doanh nghiep.


Kết quả nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm chưa đủ thuyết phục doanh nghiệp rót vốn

Đây là thực tế được tiến sỹ Nguyễn Trí Nhân - Trưởng khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) nêu ra tại buổi làm việc giữa Sở KHCN TP.HCM với đại diện các trường, viện nhằm thúc đẩy kết nối trường, viện - nhà nước - doanh nghiệp diễn ra vào chiều ngày 20/2
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: