HP sẽ tiếp tục cắt giảm hàng loạt nhân sự để tái cơ cấu

Số lượng nhân sự bị cắt giảm trong lần tái cơ cấu này theo HP có thể lên đến con số 30.000 người.


 • Microsoft tiếp tục sa thải 3.000 nhân viên
 • Microsoft tiếp tục đợt cắt giảm nhân sự lần hai trong năm na
 • Cisco cắt giảm hàng loạt nhân sự
 • BlackBerry bỏ ra 425 triệu USD để tiếp cận lại doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp Phần Lan đến Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm an toàn thông tin

HP vừa chính thức tuyên bố sẽ tiến hành một đợt sa thải lớn nhằm tái cơ cấu công ty, mà cụ thể là việc tách thành 2 công ty độc lập, trong đó một công ty chuyên về máy tính, máy in và công ty còn lại tập trung vào khách hàng doanh nghiệp.


Số lượng nhân sự bị cắt giảm lần này, theo HP sẽ dao động từ 25.000 đến 30.000 người. Được biết, hồi cuối tháng 10/2014, sau đợt cắt giảm trong năm 2011, số lượng nhân sự của HP đã giảm từ 350.000 người xuống còn 302.000.


HP sẽ tiếp tục cắt giảm hàng loạt nhân sự để tái cơ cấu
Số lượng cắt giảm nhân sự lần này theo HP có thể lên đến 30.000 nhân viên.


Cũng theo HP, đợt cắt giảm lần này sẽ gây hao tổn của hãng một khoản phí khoảng 2,7 tỷ USD như là một phần chi phí dành cho việc tái cơ cấu.


Theo thông tin, HP vào đầu tháng 11/2015 sẽ chính thức tách làm 2 công ty như khi CEO Meg Whitman từng tuyên bố hồi tháng 10/2014. Trong lần tách đôi này, Hewlett Packard Enterprise tách từ Hewlett Packard sẽ là công ty chịu trách nhiệm về mảng doanh nghiệp bao gồm phần cứng và cả phần mềm ứng dụng.


Đại diện HP cho biết sự chia tách này chủ yếu chỉ để hãng tập trung hơn vào từng mảng thị trường. HP kỳ vọng công ty mới chuyên về mảng doanh nghiệp sẽ chiếm khoảng 75% đến 85% thị phần trong năm tài chính kết thúc vào tháng 10/2016. Sở dĩ đặt cược vào điều này vì HP đã nhận thấy doanh thu từ những doanh nghiệp ứng dụng điện toán đám mây của hãng ngày càng tăng, hơn 20% mỗi năm.

HP se tiep tuc cat giam hang loat nhan su de tai co cau


So luong nhan su bi cat giam trong lan tai co cau nay theo HP co the len den con so 30.000 nguoi.


 • Microsoft tiep tuc sa thai 3.000 nhân viên
 • Microsoft tiep tuc dot cat giam nhân su lan hai trong nam na
 • Cisco cat giam hàng loat nhân su
 • BlackBerry bo ra 425 trieu USD de tiep can lai doanh nghiep
 • Doanh nghiệp Phần Lan dến Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm an toàn thông tin

HP vua chính thuc tuyên bo se tien hành mot dot sa thai lon nham tái co cau công ty, mà cu the là viec tách thành 2 công ty doc lap, trong dó mot công ty chuyên ve máy tính, máy in và công ty còn lai tap trung vào khách hàng doanh nghiep.


So luong nhân su bi cat giam lan này, theo HP se dao dong tu 25.000 den 30.000 nguoi. Duoc biet, hoi cuoi tháng 10/2014, sau dot cat giam trong nam 2011, so luong nhân su cua HP dã giam tu 350.000 nguoi xuong còn 302.000.


HP se tiep tuc cat giam hang loat nhan su de tai co cau
So luong cat giam nhân su lan này theo HP có the lên den 30.000 nhân viên.


Cung theo HP, dot cat giam lan này se gây hao ton cua hãng mot khoan phí khoang 2,7 ty USD nhu là mot phan chi phí dành cho viec tái co cau.


Theo thông tin, HP vào dau tháng 11/2015 se chính thuc tách làm 2 công ty nhu khi CEO Meg Whitman tung tuyên bo hoi tháng 10/2014. Trong lan tách dôi này, Hewlett Packard Enterprise tách tu Hewlett Packard se là công ty chiu trách nhiem ve mang doanh nghiep bao gom phan cung và ca phan mem ung dung.


Dai dien HP cho biet su chia tách này chu yeu chi de hãng tap trung hon vào tung mang thi truong. HP ky vong công ty moi chuyên ve mang doanh nghiep se chiem khoang 75% den 85% thi phan trong nam tài chính ket thúc vào tháng 10/2016. So di dat cuoc vào dieu này vì HP dã nhan thay doanh thu tu nhung doanh nghiep ung dung dien toán dám mây cua hãng ngày càng tang, hon 20% moi nam.


HP sẽ tiếp tục cắt giảm hàng loạt nhân sự để tái cơ cấu

Số lượng nhân sự bị cắt giảm trong lần tái cơ cấu này theo HP có thể lên đến con số 30.000 người.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá