Thụy Sĩ treo thưởng 150.000 USD cho người phát hiện lỗ hổng hệ thống E-voting

Theo truyền thông nước này, Thụy Sĩ đang mở rộng hệ thống bỏ phiếu online (E-voting) và họ cần có sự giúp đỡ của các hacker mũ trắng để hoàn thiện nó.


 • Facebook tung công cụ chống can thiệp bầu cử
 • Website bầu cử Nga bị tấn công mạng trong ngày bỏ phiếu
 • Cậu bé phát hiện lỗ hổng FaceTime có thể được trao thưởng gần 5 tỷ đồng
 • Phát hiện lỗ hổng masOS mới cho phép hacker đánh cắp lịch sử duyệt web
 • Apple sắp phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về lỗ hổng FaceTime?
Trong tháng 3/2019 tới, chính phủ Thụy Sĩ sẽ mở rộng hệ thống bỏ phiếu online phủ khắp đất nước, giúp người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, bởi vì đã dùng công nghệ số để thực hiện việc bầu cử nên hệ thống này cũng sẽ tiềm tàng các cơ hội cho những tổ chức cực đoan lợi dụng, nhằm gây ảnh hưởng, thậm chí làm thay đổi cả kết quả cuối cùng. Chính vì vậy, chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định treo mức thưởng tổng cộng tới 150.000 USD cho hacker mũ trắng nào có thể tìm thấy lỗi, lỗ hổng trong hệ thống E-voting của mình. Theo đó, chương trình này sẽ bắt đầu vào ngày 24/2/2019 và kết thúc vào ngày 24/3/2019 - tức kéo dài 1 tháng, giống như một cuộc bầu cử của Thụy Sĩ vậy. Trong khoảng thời gian này, hacker đã đăng ký với chính phủ có thể tìm cách xâm nhập vào hệ thống, báo cáo và nhận thưởng.
Thụy Sĩ quyết định treo mức thưởng tổng cộng tới 150.000 USD cho các hacker mũ trắng nếu có thể tìm thấy lỗi, lỗ hổng trong hệ thống E-voting của mình.
Cụ thể, mức thưởng cho mỗi cá nhân là từ 30.000 - 50.000 USD nếu phát hiện ra lỗi không thể phát hiện được, nhưng sẽ giảm xuống còn 20.000 USD cho những lỗi có thể xảy ra, có thể phát hiện sau khi kiểm lại. Và mức thưởng thấp nhất là 100 USD cho các hacker khi họ có thể thông báo về những tính năng chưa hoàn thiện, cần được sửa chữa. Được biết, trước đây Thụy Sĩ cũng đã có nhiều hệ thống E-voting hoạt động nhưng chỉ mới thí điểm ở phạm vi nhỏ lẻ, chiếm khoảng 10% số dân ở các buổi trưng cầu dân ý, hay 30% số dân cho các sự kiện thay đổi hiến pháp. Với hệ thống E-voting mới này, giới chức Thụy Sĩ đang đặt chỉ tiêu phải đưa công nghệ E-voting tới 2/3 bang trong Liên minh Thụy Sĩ. Nhưng một vài nhà làm luật vẫn đang phản đối việc này và cho rằng hệ thống E-voting vẫn chưa được chuẩn bị tốt, có thể bị hack và từ đó gây nhiễu loạn chính phủ. Thụy Sĩ đang cố gắng triển khai E-voting bởi luật của nước này có ghi rõ tất cả công dân Thụy Sĩ đều có quyền bỏ phiếu mặc dù có sinh sống trong nước hay không. Một số kiều bào Thụy Sĩ đang sinh sống ở nước ngoài cũng đã lên tiếng ủng hộ E-voting vì hệ thống giúp họ có thể thực hiện quyền công dân của mình mà không phải tốn thời gian đi lại, hoặc bầu cử qua thư tín. Thụy Sĩ là một trong những nước dân chủ nhất trên thế giới. Trong hai năm vừa qua, đã có hơn 12 cuộc trưng cầu dân ý với quy mô toàn dân. Về E-voting, nước láng giềng là Pháp cũng đã có những thí điểm về công nghệ này nhưng đã phải ngừng hỗ trợ những công dân ở nước ngoài vào năm 2017. Trái lại, Anh đã từ bỏ toàn bộ công nghệ E-voting vào năm 2007 để trở lại kiểu bỏ phiếu truyền thống. Còn tại Mỹ, hệ thống E-voting chỉ được mở cho những nhân sự quan trọng đang làm việc tại nước ngoài, còn công dân vẫn sẽ phải bỏ phiếu và bầu cử tại các điểm đặt sẵn.Thuy Si treo thuong 150.000 USD cho nguoi phat hien lo hong he thong E-voting


Theo truyen thong nuoc nay, Thuy Si dang mo rong he thong bo phieu online (E-voting) va ho can co su giup do cua cac hacker mu trang de hoan thien no.


 • Facebook tung công cu chong can thiep bau cu
 • Website bau cu Nga bi tan công mang trong ngày bo phieu
 • Cau bé phát hien lo hong FaceTime có the duoc trao thuong gan 5 ty dong
 • Phát hien lo hong masOS moi cho phép hacker dánh cap lich su duyet web
 • Apple sap phai dieu tran truoc Quoc hoi My ve lo hong FaceTime?
Trong tháng 3/2019 toi, chính phu Thuy Si se mo rong he thong bo phieu online phu khap dat nuoc, giúp nguoi dân tham gia bo phieu bau cu moi lúc moi noi. Tuy nhiên, boi vì dã dùng công nghe so de thuc hien viec bau cu nên he thong này cung se tiem tàng các co hoi cho nhung to chuc cuc doan loi dung, nham gây anh huong, tham chí làm thay doi ca ket qua cuoi cùng. Chính vì vay, chính phu Thuy Si dã quyet dinh treo muc thuong tong cong toi 150.000 USD cho hacker mu trang nào có the tìm thay loi, lo hong trong he thong E-voting cua mình. Theo dó, chuong trình này se bat dau vào ngày 24/2/2019 và ket thúc vào ngày 24/3/2019 - tuc kéo dài 1 tháng, giong nhu mot cuoc bau cu cua Thuy Si vay. Trong khoang thoi gian này, hacker dã dang ký voi chính phu có the tìm cách xâm nhap vào he thong, báo cáo và nhan thuong.
Thuy Si quyet dinh treo muc thuong tong cong toi 150.000 USD cho các hacker mu trang neu có the tìm thay loi, lo hong trong he thong E-voting cua mình.
Cu the, muc thuong cho moi cá nhân là tu 30.000 - 50.000 USD neu phát hien ra loi không the phát hien duoc, nhung se giam xuong còn 20.000 USD cho nhung loi có the xay ra, có the phát hien sau khi kiem lai. Và muc thuong thap nhat là 100 USD cho các hacker khi ho có the thông báo ve nhung tính nang chua hoàn thien, can duoc sua chua. Duoc biet, truoc dây Thuy Si cung dã có nhieu he thong E-voting hoat dong nhung chi moi thí diem o pham vi nho le, chiem khoang 10% so dân o các buoi trung cau dân ý, hay 30% so dân cho các su kien thay doi hien pháp. Voi he thong E-voting moi này, gioi chuc Thuy Si dang dat chi tiêu phai dua công nghe E-voting toi 2/3 bang trong Liên minh Thuy Si. Nhung mot vài nhà làm luat van dang phan doi viec này và cho rang he thong E-voting van chua duoc chuan bi tot, có the bi hack và tu dó gây nhieu loan chính phu. Thuy Si dang co gang trien khai E-voting boi luat cua nuoc này có ghi rõ tat ca công dân Thuy Si deu có quyen bo phieu mac dù có sinh song trong nuoc hay không. Mot so kieu bào Thuy Si dang sinh song o nuoc ngoài cung dã lên tieng ung ho E-voting vì he thong giúp ho có the thuc hien quyen công dân cua mình mà không phai ton thoi gian di lai, hoac bau cu qua thu tín. Thuy Si là mot trong nhung nuoc dân chu nhat trên the gioi. Trong hai nam vua qua, dã có hon 12 cuoc trung cau dân ý voi quy mô toàn dân. Ve E-voting, nuoc láng gieng là Pháp cung dã có nhung thí diem ve công nghe này nhung dã phai ngung ho tro nhung công dân o nuoc ngoài vào nam 2017. Trái lai, Anh dã tu bo toàn bo công nghe E-voting vào nam 2007 de tro lai kieu bo phieu truyen thong. Còn tai My, he thong E-voting chi duoc mo cho nhung nhân su quan trong dang làm viec tai nuoc ngoài, còn công dân van se phai bo phieu và bau cu tai các diem dat san.

Thụy Sĩ treo thưởng 150.000 USD cho người phát hiện lỗ hổng hệ thống E-voting

Theo truyền thông nước này, Thụy Sĩ đang mở rộng hệ thống bỏ phiếu online (E-voting) và họ cần có sự giúp đỡ của các hacker mũ trắng để hoàn thiện nó.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: