Hàng chục ứng dụng GIS đa dạng hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Được phát động từ tháng 10/2018, cuộc thi Tìm kiếm giải pháp - sản phẩm GIS TP.HCM năm 2018 đã thu hút được 72 sản phẩm dự thi trong nhiều lĩnh vực từ hỗ trợ quản lý hành chính công cho tới hỗ trợ quy hoạch và các ứng dụng thực tế phục vụ dân sinh.


  • Cơ hội nhận khoản hỗ trợ 2 tỷ đồng đối với dự án GIS thiết thực
  • Phát động Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp - sản phẩm GIS TP.HCM năm 2018
  • Trung tâm GIS sẵn sàng chuyển giao hệ thống huấn luyện và thi nghiệp vụ trực tuyến

Con số ấn tượng này cho thấy sự hấp dẫn của cuộc thi do Sở KHCN TP.HCM tổ chức, cũng như khả năng ứng dụng đa dạng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng các ứng dụng thông minh phục vụ cuộc sống.


Chia sẻ về mục đích của cuộc thi, ông Phạm Quốc Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM thuộc Sở KHCN TP.HCM cho biết “Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp, sản phẩm GIS và các công nghệ liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn của TP.HCM; xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh, sáng tạo; giải quyết các bài toán trong các chương trình đột phá của Thành phố”.


Theo đó, các tác phẩm dự thi gồm những sản phẩm ứng dụng các nền tảng HCMGIS để giải quyết các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế - văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, an ninh quốc phòng...


Ban tổ chức cũng dành một nhóm giải thưởng cho các Giải pháp - Sản phẩm GIS sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thành phố, xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh; giải quyết các bài toán trong các chương trình đột phá của Thành phố. Các sản phẩm, giải pháp tham dự cuộc thi sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố Tính mới, tính sáng tạo, Tính khả thi ,Tính hiệu quả, Tác động xã hội.


Ngoài các phần thưởng từ Ban tổ chức, các sản phẩm, giải pháp đạt giải sẽ được Sở KHCN TP.HCM xét chọn đầu tư hoàn thiện với mức đầu tư lên đến tối đa 2 tỷ đồng cho mỗi giải pháp, sản phẩm.


Ứng dụng GIS giúp Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM chủ động theo dõi, khoanh vùng ổ dịch nhanh chóng và dễ dàng.

Thực tế trong thời gian qua cho thấy, GIS đang được ứng dụng ngày càng nhiều và hiệu quả trong các ứng dụng hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Trong đó, có thể kể tới bộ nền tảng thông tin địa lý với hơn 60 lớp dữ liệu HCMGIS, các ứng dụng bản đồ du lịch tại các quận huyện...


Tại Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2018 (I-Star 2018), hệ thống quản lý thông tin hiệu quả bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TP.HCM WEBGIS vinh dự nhận được giải thưởng dành hạng mục dành cho giải pháp đổi mới sáng tạo, giải quyết những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn Thành phố.


Ông Phạm Quốc Phương cũng cho biết thêm rằng “Chúng tôi rất vui vì ngay trong lần đầu tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Không chỉ số lượng bài dự thi lớn mà chất lượng các sản phẩm cũng khá cao, hướng tới những vấn đề thực tế của thành phố. Chúng tôi hy vọng những giải pháp, sản phẩm từ cuộc thi nay sẽ là đóng góp cho việc xây dựng TP.HCM thành thành phố thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.


Các nhóm dự thi sẽ trải qua vòng sơ tuyển và huấn luyện trước khi tham gia vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 5/2019.


Ngay sau vòng chung kết, những sản phẩm, giải pháp ấn tượng sẽ được xem xét cấp vốn để phát triển trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2019.

Hang chuc ung dung GIS da dang huong toi xay dung thanh pho thong minh


Duoc phat dong tu thang 10/2018, cuoc thi Tim kiem giai phap - san pham GIS TP.HCM nam 2018 da thu hut duoc 72 san pham du thi trong nhieu linh vuc tu ho tro quan ly hanh chinh cong cho toi ho tro quy hoach va cac ung dung thuc te phuc vu dan sinh.


  • Co hoi nhan khoan ho tro 2 ty dong doi voi du án GIS thiet thuc
  • Phát dong Cuoc thi Tìm kiem giai pháp - san pham GIS TP.HCM nam 2018
  • Trung tâm GIS san sàng chuyen giao he thong huan luyen và thi nghiep vu truc tuyen

Con so an tuong này cho thay su hap dan cua cuoc thi do So KHCN TP.HCM to chuc, cung nhu kha nang ung dung da dang cua he thong thông tin dia lý (GIS) trong xây dung các ung dung thông minh phuc vu cuoc song.


Chia se ve muc dích cua cuoc thi, ông Pham Quoc Phuong - Giám doc Trung tâm Ung dung He thong Thông tin Dia lý TP.HCM thuoc So KHCN TP.HCM cho biet “Cuoc thi duoc to chuc nham tìm kiem các giai pháp, san pham GIS và các công nghe liên quan de giai quyet các van de thuc tien cua TP.HCM; xây dung Thành pho thành dô thi thông minh, sáng tao; giai quyet các bài toán trong các chuong trình dot phá cua Thành pho”.


Theo dó, các tác pham du thi gom nhung san pham ung dung các nen tang HCMGIS de giai quyet các bài toán thuc tien trong các linh vuc ha tang dô thi, kinh te - van hóa - xã hoi, giáo duc, y te, du lich, an ninh quoc phòng...


Ban to chuc cung dành mot nhóm giai thuong cho các Giai pháp - San pham GIS sáng tao de giai quyet các van de thuc tien cua Thành pho, xây dung Thành pho thành dô thi thông minh; giai quyet các bài toán trong các chuong trình dot phá cua Thành pho. Các san pham, giai pháp tham du cuoc thi se duoc dánh giá dua trên các yeu to Tính moi, tính sáng tao, Tính kha thi ,Tính hieu qua, Tác dong xã hoi.


Ngoài các phan thuong tu Ban to chuc, các san pham, giai pháp dat giai se duoc So KHCN TP.HCM xét chon dau tu hoàn thien voi muc dau tu lên den toi da 2 ty dong cho moi giai pháp, san pham.


Ung dung GIS giúp Trung tâm Y te du phòng TP.HCM chu dong theo dõi, khoanh vùng o dich nhanh chóng và de dàng.

Thuc te trong thoi gian qua cho thay, GIS dang duoc ung dung ngày càng nhieu và hieu qua trong các ung dung huong toi xây dung thành pho thông minh. Trong dó, có the ke toi bo nen tang thông tin dia lý voi hon 60 lop du lieu HCMGIS, các ung dung ban do du lich tai các quan huyen...


Tai Giai thuong Doi moi Sáng tao và Khoi nghiep TP.HCM 2018 (I-Star 2018), he thong quan lý thông tin hieu qua benh truyen nhiem trên dia bàn TP.HCM WEBGIS vinh du nhan duoc giai thuong dành hang muc dành cho giai pháp doi moi sáng tao, giai quyet nhung van de cua cong dong và mang lai hieu qua thiet thuc trên dia bàn Thành pho.


Ông Pham Quoc Phuong cung cho biet thêm rang “Chúng tôi rat vui vì ngay trong lan dau to chuc, cuoc thi dã nhan duoc su quan tâm cua cong dong. Không chi so luong bài du thi lon mà chat luong các san pham cung khá cao, huong toi nhung van de thuc te cua thành pho. Chúng tôi hy vong nhung giai pháp, san pham tu cuoc thi nay se là dóng góp cho viec xây dung TP.HCM thành thành pho thông minh, nâng cao chat luong cuoc song cho nguoi dân”.


Các nhóm du thi se trai qua vòng so tuyen và huan luyen truoc khi tham gia vòng chung ket du kien to chuc vào tháng 5/2019.


Ngay sau vòng chung ket, nhung san pham, giai pháp an tuong se duoc xem xét cap von de phát trien trong thoi gian tu tháng 6 den tháng 8/2019.


Hàng chục ứng dụng GIS đa dạng hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Được phát động từ tháng 10/2018, cuộc thi Tìm kiếm giải pháp - sản phẩm GIS TP.HCM năm 2018 đã thu hút được 72 sản phẩm dự thi trong nhiều lĩnh vực từ hỗ trợ quản lý hành chính công cho tới hỗ trợ quy hoạch và các ứng dụng thực tế phục vụ dân sinh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: