Kaspersky Lab giành giải thưởng CEIA hạng mục Bảo mật An ninh mạng 2018

Giải thưởng CEIA hạng mục Bảo mật An ninh được bầu chọn bởi hàng chục ngàn độc giả và chuyên gia, thể hiện sự khách quan của giải thưởng đối với các hạng mục nói chung và giải thưởng của Kaspersky Lab nói riêng.


 • Kaspersky Safe Kids được chứng nhận giúp con trẻ an toàn trên Internet
 • Kaspersky Lab hợp tác với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam
 • Phát hiện vài mẫu smartphone Alcatel cài đặt sẵn malware
 • Xu hướng mới của doanh nghiệp Việt: Tích cực đầu tư bảo mật
 • FPT IS ký hợp đồng về bảo mật an toàn thông tin với Viettlott

Trải qua hai vòng thi trong vòng bốn tháng với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, vào đầu năm 2019, Kaspersky Lab đã giành giải thưởng CEIA hạng mục Bảo mật An ninh mạng dành cho tổ chức có các giải pháp và công nghệ bảo mật hàng đầu. Giải thưởng được bầu chọn bởi hàng chục ngàn độc giả và chuyên gia, thể hiện sự khách quan của giải thưởng đối với các hạng mục nói chung và giải thưởng của Kaspersky Lab nói riêng.


Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành Kaspersky Lab khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Kaspersky Lab, thông qua Khung bảo mật thích ứng (Kaspersky Adaptive Security Framework), đã mang đến các giải pháp toàn diện để tăng cường bảo mật cho người dùng - từ tìm kiếm các mối đe dọa, giảm thiểu rủi ro, liên tục theo dõi, cho đến quản lý sự cố an ninh mạng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đi trước các tội phạm mạng, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho các công ty, chính phủ và người dùng. Các giải thưởng độc lập như CEIA chứng minh rằng những nỗ lực của chúng tôi thực sự đã có kết quả. Đây cũng là minh chứng cho sự minh bạch và chủ trương không thiên vị của Kaspersky Lab, bảo vệ thế giới – gồm tất cả các quốc gia và công dân của họ khỏi tội phạm mạng”.CEIA (China Enterprise IT Award) được tổ chức bởi D1Net - một mạng lưới doanh nghiệp truyền thông chuyên nghiệp. Tiền thân của giải thưởng này là là CCCA (Giải thưởng điện toán đám mây Trung Quốc) và CENA (Giải thưởng mạng và truyền thông doanh nghiệp Trung Quốc). Giải thưởng đã được tổ chức thành công trong nhiều năm và trở thành nguồn tham khảo chính cho chính phủ, doanh nghiệp, chuyên viên công nghệ thông tin khi lựa chọn sản phẩm. Giải thưởng CEIA hạng mục Bảo mật An ninh mạng 2018 bao gồm các hạng mục như: điện toán đám mây, an ninh mạng, big data, trung tâm dữ liệu, thành phố thông minh, mạng, trí tuệ nhân tạo, truyền thông doanh nghiệp và công việc văn phòng.


Theo ông Alvin Cheng, Tổng Giám đốc của Kaspersky Lab Greater Trung Quốc, Kaspersky Lab đã và đang đầu tư rất nhiều vào R&D với tư cách là một công ty bảo mật mạng hàng đầu. Đó là lý do tại sao hơn một phần ba nhân viên của công ty là các chuyên gia R&D đang phát triển và duy trì tất cả các giải pháp của Kaspersky Lab. Đây cũng chính là chìa khóa để công ty tiếp cận toàn diện lĩnh vực an ninh mạng. Trong hơn 20 năm, Kaspersky Lab đã phát triển các giải pháp bảo mật nghiêm ngặt nhất cho các môi trường khác nhau, nhận được nhiều giải thưởng và được đông đảo người dùng trên thế giới tin tưởng và lựa chọn.


Niềm tự hào của Kaspersky Lab - cách tiếp cận HuMachine Intelligence™, dựa trên phân tích hành vi và thuật toán học máy, là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và chuyên môn của các nhân viên ưu tú của công ty. Đây là giải pháp tiên tiến dựa trên công nghệ tương lai. Hơn nữa, các giải pháp của Kaspersky Security có khả năng thích ứng linh hoạt, có thể giải quyết các vấn đề trong mọi môi trường công nghệ, hỗ trợ mọi quy trình kinh doanh, cung cấp và mở rộng chương trình quản lý rủi ro bảo mật mạng.


Kaspersky Lab đã và đang mở rộng thị trường tại Châu Á Thái Bình Dương (APAC), minh chứng là đội ngũ R&D của công ty đang phủ khắp các quốc gia trong khu vực. Công ty coi APAC là thị trường trọng điểm để tăng trưởng người dùng vì Kaspersky Lab phục vụ cả các nền kinh tế mới nổi cũng như các nước phát triển. Với bối cảnh các mối đe dọa ngày càng đa dạng trong khu vực, Kaspersky Lab đặt mục tiêu cung cấp một danh mục bảo mật toàn diện, bao gồm bảo mật từ cá nhân đến doanh nghiệp và thậm chí cả ngành công nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng quan trọng.


Tính đến nay, hơn 400 triệu người dùng đã chọn các công nghệ của Kaspersky Lab để bảo vệ quyền riêng tư, tài sản kỹ thuật số và dữ liệu quan trọng của họ khỏi tất cả các mối đe dọa trên mạng. Công ty cũng đã cung cấp chương trình bảo mật cho các hệ thống và quy trình dữ liệu của hơn 270.000 doanh nghiệp lớn, các tiện ích công cộng, cũng như những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi ngày, Kaspersky Lab phát hiện hơn 310.000 tệp độc hại mới có khả năng gây mất an toàn bảo mật cho người dùng.

Kaspersky Lab gianh giai thuong CEIA hang muc Bao mat An ninh mang 2018


Giai thuong CEIA hang muc Bao mat An ninh duoc bau chon boi hang chuc ngan doc gia va chuyen gia, the hien su khach quan cua giai thuong doi voi cac hang muc noi chung va giai thuong cua Kaspersky Lab noi rieng.


 • Kaspersky Safe Kids duoc chung nhan giúp con tre an toàn trên Internet
 • Kaspersky Lab hop tác voi Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mang Quoc gia Viet Nam
 • Phát hien vài mau smartphone Alcatel cài dat san malware
 • Xu huong moi cua doanh nghiep Viet: Tích cuc dau tu bao mat
 • FPT IS ký hop dong ve bao mat an toàn thông tin voi Viettlott

Trai qua hai vòng thi trong vòng bon tháng voi các tiêu chí dánh giá nghiêm ngat, vào dau nam 2019, Kaspersky Lab dã giành giai thuong CEIA hang muc Bao mat An ninh mang dành cho to chuc có các giai pháp và công nghe bao mat hàng dau. Giai thuong duoc bau chon boi hàng chuc ngàn doc gia và chuyên gia, the hien su khách quan cua giai thuong doi voi các hang muc nói chung và giai thuong cua Kaspersky Lab nói riêng.


Ông Stephan Neumeier, Giám doc dieu hành Kaspersky Lab khu vuc Châu Á Thái Bình Duong chia se: “Kaspersky Lab, thông qua Khung bao mat thích ung (Kaspersky Adaptive Security Framework), dã mang den các giai pháp toàn dien de tang cuong bao mat cho nguoi dùng - tu tìm kiem các moi de doa, giam thieu rui ro, liên tuc theo dõi, cho den quan lý su co an ninh mang. Chúng tôi không ngung no luc de di truoc các toi pham mang, nham bao dam an toàn thông tin cho các công ty, chính phu và nguoi dùng. Các giai thuong doc lap nhu CEIA chung minh rang nhung no luc cua chúng tôi thuc su dã có ket qua. Dây cung là minh chung cho su minh bach và chu truong không thiên vi cua Kaspersky Lab, bao ve the gioi – gom tat ca các quoc gia và công dân cua ho khoi toi pham mang”.CEIA (China Enterprise IT Award) duoc to chuc boi D1Net - mot mang luoi doanh nghiep truyen thông chuyên nghiep. Tien thân cua giai thuong này là là CCCA (Giai thuong dien toán dám mây Trung Quoc) và CENA (Giai thuong mang và truyen thông doanh nghiep Trung Quoc). Giai thuong dã duoc to chuc thành công trong nhieu nam và tro thành nguon tham khao chính cho chính phu, doanh nghiep, chuyên viên công nghe thông tin khi lua chon san pham. Giai thuong CEIA hang muc Bao mat An ninh mang 2018 bao gom các hang muc nhu: dien toán dám mây, an ninh mang, big data, trung tâm du lieu, thành pho thông minh, mang, trí tue nhân tao, truyen thông doanh nghiep và công viec van phòng.


Theo ông Alvin Cheng, Tong Giám doc cua Kaspersky Lab Greater Trung Quoc, Kaspersky Lab dã và dang dau tu rat nhieu vào R&D voi tu cách là mot công ty bao mat mang hàng dau. Dó là lý do tai sao hon mot phan ba nhân viên cua công ty là các chuyên gia R&D dang phát trien và duy trì tat ca các giai pháp cua Kaspersky Lab. Dây cung chính là chìa khóa de công ty tiep can toàn dien linh vuc an ninh mang. Trong hon 20 nam, Kaspersky Lab dã phát trien các giai pháp bao mat nghiêm ngat nhat cho các môi truong khác nhau, nhan duoc nhieu giai thuong và duoc dông dao nguoi dùng trên the gioi tin tuong và lua chon.


Niem tu hào cua Kaspersky Lab - cách tiep can HuMachine Intelligence™, dua trên phân tích hành vi và thuat toán hoc máy, là su ket hop giua trí tue nhân tao và chuyên môn cua các nhân viên uu tú cua công ty. Dây là giai pháp tiên tien dua trên công nghe tuong lai. Hon nua, các giai pháp cua Kaspersky Security có kha nang thích ung linh hoat, có the giai quyet các van de trong moi môi truong công nghe, ho tro moi quy trình kinh doanh, cung cap và mo rong chuong trình quan lý rui ro bao mat mang.


Kaspersky Lab dã và dang mo rong thi truong tai Châu Á Thái Bình Duong (APAC), minh chung là doi ngu R&D cua công ty dang phu khap các quoc gia trong khu vuc. Công ty coi APAC là thi truong trong diem de tang truong nguoi dùng vì Kaspersky Lab phuc vu ca các nen kinh te moi noi cung nhu các nuoc phát trien. Voi boi canh các moi de doa ngày càng da dang trong khu vuc, Kaspersky Lab dat muc tiêu cung cap mot danh muc bao mat toàn dien, bao gom bao mat tu cá nhân den doanh nghiep và tham chí ca ngành công nghiep so huu co so ha tang quan trong.


Tính den nay, hon 400 trieu nguoi dùng dã chon các công nghe cua Kaspersky Lab de bao ve quyen riêng tu, tài san ky thuat so và du lieu quan trong cua ho khoi tat ca các moi de doa trên mang. Công ty cung dã cung cap chuong trình bao mat cho các he thong và quy trình du lieu cua hon 270.000 doanh nghiep lon, các tien ích công cong, cung nhu nhung doanh nghiep vua và nho. Moi ngày, Kaspersky Lab phát hien hon 310.000 tep doc hai moi có kha nang gây mat an toàn bao mat cho nguoi dùng.


Kaspersky Lab giành giải thưởng CEIA hạng mục Bảo mật An ninh mạng 2018

Giải thưởng CEIA hạng mục Bảo mật An ninh được bầu chọn bởi hàng chục ngàn độc giả và chuyên gia, thể hiện sự khách quan của giải thưởng đối với các hạng mục nói chung và giải thưởng của Kaspersky Lab nói riêng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: