Google sắp tung ra tính năng mới giúp Chrome bớt

Người dùng Chrome lâu nay vẫn than phiền rằng trình duyệt này "ngốn" quá nhiều RAM trên thiết bị, thế nên Google đang tích cực nghiên cứu giải pháp chữa trị cho căn bệnh nói trên.


Trang ChromeStory vừa cho hay, Google đã tìm ra được một giải pháp tối ưu để chữa trị "bệnh ngốn RAM" của Google Chrome, với một tính năng mang tên "Best Effort Tasks". Cụ thể, Chrome sẽ ưu tiên xử lý các tác vụ quan trọng, có mức độ ưu tiên cao và trì hoãn các tác vụ ít ưu tiên hơn. Nếu giải pháp mới này được áp dụng, người dùng sẽ sớm thoát khỏi cảnh bị treo máy bất chợt chỉ vì Chrome ăn hết RAM của hệ thống. Mặc dù là trình duyệt hàng đầu trên desktop, được hàng triệu (thậm chí hàng tỷ) người chọn dùng, nhưng trước nay Google Chrome vẫn bị xem là trình duyệt "ngốn" RAM nhất trong thế giới trình duyệt, bất kể nền tảng nó đang chạy là gì. Tất nhiên Google biết tất cả những lời chỉ trích của cộng đồng, nên đang nỗ lực để tìm cách tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên hệ thống của Chrome, nhằm đảm bảo có được sự tin dùng của người sử dụng và thu hút nhiều người dùng hơn.
Google đang tích cực nghiên cứu giải pháp chữa trị cho căn bệnh "ngốn RAM" của Google Chrome.
Theo các chuyên gia, việc Google cho chạy nền các tác vụ không cần thiết chính là nguyên nhân khiến nó hút RAM và là gánh nặng lớn của Chrome. Với tính năng mới như đã mô tả, nó sẽ giúp giảm việc sử bộ nhớ RAM bằng cách thiết lập giới hạn cho các đoạn script hay kích thước phông chữ. Ngoài ra, với Google Chrome hiện nay, một số tác vụ khác như ghi dữ liệu người dùng vào ổ cứng, làm sạch bộ nhớ cache, hay số liệu thống kê,... sẽ chỉ có thể hoạt động khi người dùng tắt trình duyệt. Nói cách khác, thay vì thực hiện một loạt các tác vụ cùng lúc, khi tung ra tính năng mới này, Chrome sẽ biết cách "sắp xếp chúng thành hàng lối", sau đó chọn những tác vụ quan trọng nhất để xử lý trước. Còn những tác vụ chạy nền không cần thiết sẽ được xử lý sau khi đóng trình duyệt và việc này sẽ làm giảm đáng kể dung tích RAM trên thiết bị của người dùng. Để có thể kích hoạt tính năng "Best Effort Tasks", người dùng sẽ cần kích hoạt nó trong trang Chrome Flag bằng việc tìm kiếm dòng lệnh: "Add disable-best-effort-tasks to Chrome flags". Nhưng tại thời điểm này, vẫn chưa rõ khi nào Google sẽ áp dụng tính năng trên cho trình duyệt Chrome. Tuy nhiên rất có thể hãng sẽ sớm tung ra tính năng này trong nay mai, trong các phiên bản Chrome mới. Theo thống kê, trình duyệt Chrome hiện chiếm tới gần 70% thị phần trình duyệt trên desktop. Nói cách khách cứ 10 chiếc máy tính thì có tới 7 chiếc đang dùng trình duyệt Google Chrome.Google sap tung ra tinh nang moi giup Chrome bot 'ngon' RAM


Nguoi dung Chrome lau nay van than phien rang trinh duyet nay "ngon" qua nhieu RAM tren thiet bi, the nen Google dang tich cuc nghien cuu giai phap chua tri cho can benh noi tren.


Trang ChromeStory vua cho hay, Google dã tìm ra duoc mot giai pháp toi uu de chua tri "benh ngon RAM" cua Google Chrome, voi mot tính nang mang tên "Best Effort Tasks". Cu the, Chrome se uu tiên xu lý các tác vu quan trong, có muc do uu tiên cao và trì hoãn các tác vu ít uu tiên hon. Neu giai pháp moi này duoc áp dung, nguoi dùng se som thoát khoi canh bi treo máy bat chot chi vì Chrome an het RAM cua he thong. Mac dù là trình duyet hàng dau trên desktop, duoc hàng trieu (tham chí hàng ty) nguoi chon dùng, nhung truoc nay Google Chrome van bi xem là trình duyet "ngon" RAM nhat trong the gioi trình duyet, bat ke nen tang nó dang chay là gì. Tat nhiên Google biet tat ca nhung loi chi trích cua cong dong, nên dang no luc de tìm cách toi uu hóa viec su dung tài nguyên he thong cua Chrome, nham dam bao có duoc su tin dùng cua nguoi su dung và thu hút nhieu nguoi dùng hon.
Google dang tích cuc nghiên cuu giai pháp chua tri cho can benh "ngon RAM" cua Google Chrome.
Theo các chuyên gia, viec Google cho chay nen các tác vu không can thiet chính là nguyên nhân khien nó hút RAM và là gánh nang lon cua Chrome. Voi tính nang moi nhu dã mô ta, nó se giúp giam viec su bo nho RAM bang cách thiet lap gioi han cho các doan script hay kích thuoc phông chu. Ngoài ra, voi Google Chrome hien nay, mot so tác vu khác nhu ghi du lieu nguoi dùng vào o cung, làm sach bo nho cache, hay so lieu thong kê,... se chi có the hoat dong khi nguoi dùng tat trình duyet. Nói cách khác, thay vì thuc hien mot loat các tác vu cùng lúc, khi tung ra tính nang moi này, Chrome se biet cách "sap xep chúng thành hàng loi", sau dó chon nhung tác vu quan trong nhat de xu lý truoc. Còn nhung tác vu chay nen không can thiet se duoc xu lý sau khi dóng trình duyet và viec này se làm giam dáng ke dung tích RAM trên thiet bi cua nguoi dùng. De có the kích hoat tính nang "Best Effort Tasks", nguoi dùng se can kích hoat nó trong trang Chrome Flag bang viec tìm kiem dòng lenh: "Add disable-best-effort-tasks to Chrome flags". Nhung tai thoi diem này, van chua rõ khi nào Google se áp dung tính nang trên cho trình duyet Chrome. Tuy nhiên rat có the hãng se som tung ra tính nang này trong nay mai, trong các phiên ban Chrome moi. Theo thong kê, trình duyet Chrome hien chiem toi gan 70% thi phan trình duyet trên desktop. Nói cách khách cu 10 chiec máy tính thì có toi 7 chiec dang dùng trình duyet Google Chrome.

Google sắp tung ra tính năng mới giúp Chrome bớt 'ngốn' RAM

Người dùng Chrome lâu nay vẫn than phiền rằng trình duyệt này "ngốn" quá nhiều RAM trên thiết bị, thế nên Google đang tích cực nghiên cứu giải pháp chữa trị cho căn bệnh nói trên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: