TSMC vẫn độc quyền sản xuất chip A13 7nm cho iPhone 2019, iPad mới và AirPods 2 sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay

Đây là thông tin được trang Digitimes đăng tải mới đây.


Theo Digitimes, trang web nắm rõ các thông tin liên quan tới chuỗi cung ứng linh kiện của Apple, TSMC sẽ tiếp tục độc quyền sản xuất chip Apple A13 cho các mẫu iPhone 2019. Dự kiến, A13 vẫn sẽ được xây dựng trên quy trình 7nm tương tự như A12 ra mắt năm ngoái.


Ngoài ra, Digitimes còn cho biết AirPods 2 và iPad mới sẽ được Apple trình làng trong nửa đầu năm 2019. Apple Watch thế hệ tiếp theo cũng xuất hiện trong năm nay, theo Digitimes, nhưng chưa rõ thời điểm và các tính năng cụ thể.


TSMC vẫn độc quyền sản xuất chip A13 7nm cho iPhone 2019, iPad mới và AirPods 2 sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay - Ảnh 1.

Về AirPods, Digitimes một lần nữa nhắc lại rằng phiên bản tiếp theo với một loạt tính năng mới sẽ ra mắt trước mùa hè. Trước đó, trang tin này đã đăng tải rằng AirPods 2 có thiết kế mới và hỗ trợ những tính năng về sức khỏe. Dự kiến, AirPods 2 cũng có thêm tùy chọn màu đen bên cạnh màu trắng như bản trước.


Digitimes cho biết chip A13 sẽ vẫn được TSMC độc quyền sản xuất trên quy trình 7nm tương tự A12 năm ngoái. Sản lượng chip A13 sẽ bắt đầu được tăng lên trong quý 2/2019 để đảm bảo đủ số lượng iPhone cho dịp cuối năm. TSMC cũng sẽ lần đầu áp dụng kỹ thuật in khắc cực tím cho chip A13. Dự kiến, A13 sẽ mạnh mẽ hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn so với A12.


Nếu đây là Motorola RAZR 2019 bạn có mua không?TSMC van doc quyen san xuat chip A13 7nm cho iPhone 2019, iPad moi va AirPods 2 se ra mat trong nua dau nam nay


Day là thong tin duọc trang Digitimes dang tải mói day.


Theo Digitimes, trang web nám rõ các thong tin lien quan tói chuõi cung úng linh kiẹn của Apple, TSMC sẽ tiép tục dọc quyèn sản xuát chip Apple A13 cho các mãu iPhone 2019. Dụ kién, A13 vãn sẽ duọc xay dụng tren quy trình 7nm tuong tụ nhu A12 ra mát nam ngoái.


Ngoài ra, Digitimes còn cho biét AirPods 2 và iPad mói sẽ duọc Apple trình làng trong nủa dàu nam 2019. Apple Watch thé hẹ tiép theo cũng xuát hiẹn trong nam nay, theo Digitimes, nhung chua rõ thòi diẻm và các tính nang cụ thẻ.


TSMC vãn dọc quyèn sản xuát chip A13 7nm cho iPhone 2019, iPad mói và AirPods 2 sẽ ra mát trong nủa dàu nam nay - Anh 1.

Vè AirPods, Digitimes mọt làn nũa nhác lại ràng phien bản tiép theo vói mọt loạt tính nang mói sẽ ra mát truóc mùa hè. Truóc dó, trang tin này dã dang tải ràng AirPods 2 có thiét ké mói và hõ trọ nhũng tính nang vè súc khỏe. Dụ kién, AirPods 2 cũng có them tùy chọn màu den ben cạnh màu tráng nhu bản truóc.


Digitimes cho biét chip A13 sẽ vãn duọc TSMC dọc quyèn sản xuát tren quy trình 7nm tuong tụ A12 nam ngoái. Sản luọng chip A13 sẽ bát dàu duọc tang len trong quý 2/2019 dẻ dảm bảo dủ só luọng iPhone cho dịp cuói nam. TSMC cũng sẽ làn dàu áp dụng kỹ thuạt in khác cục tím cho chip A13. Dụ kién, A13 sẽ mạnh mẽ hon và tieu thụ ít diẹn nang hon so vói A12.


Neu day la Motorola RAZR 2019 ban co mua khong?

TSMC vẫn độc quyền sản xuất chip A13 7nm cho iPhone 2019, iPad mới và AirPods 2 sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay

Đây là thông tin được trang Digitimes đăng tải mới đây.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: