Công bố và phát động Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Giải thưởng được tổ chức 2 năm/lần, sẽ công bố và trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM là giải thưởng do UBND Thành phố xét và trao tặng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.


Giải thưởng sẽ được xét trao cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 lĩnh vực gồm: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (20 giải); văn hóa - nghệ thuật (5 giải); cải cách hành chính (5 giải); truyền thông (5 giải); xã hội (10 giải); khởi nghiệp sáng tạo (5 giải) và khoa học cơ bản (20 giải). Đối với từng lĩnh vực, Ban Tổ chức sẽ xếp hạng các công trình, giải pháp, dịch vụ, sản phẩm theo giải nhất, nhì, ba với mức tiền thưởng lần lượt là 100 triệu đồng, 80 triệu đồng và 60 triệu đồng.


Các công trình sáng tạo được đề cử có thời gian nghiệm thu hoặc thời gian công bố, áp dụng trước ngày 31/12 của năm trước, riêng Giải thưởng Sáng tạo năm 2019 xét chọn các công trình sáng tạo từ năm 2016 đến 31/12/2017.


Theo quy chế được ban hành UBND TP.HCM, Giải thưởng Sáng tạo Thành phố được xét trao cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 nhóm lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ (có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng tạo); cải cách hành chính; các sản phẩm truyền thông sáng tạo; các giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao; các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản mới, trình độ quốc gia.


Quy chế, tiêu chí xét chọn nhấn mạnh các công trình, giải pháp phải được ứng dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển thành phố.


Phát biểu tại Lễ phát động giải thưởng được tổ chức vào hôm 8/12/2018, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, Thành phố xác định mô hình phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Phát triển kinh tế tri thức là xu hướng tất yếu để TP.HCM hòa mình vào dòng phát triển chung của khu vực và thế giới; một trong biểu hiện cụ thể cho việc phát triển kinh tế tri thức đó chính là tăng cường các hoạt động đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.


Cũng theo lời Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, Thành phố xác định hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường, các viện, trong sản xuất của doanh nghiệp mà còn ở rộng khắp, tác động tích cực đến các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội như trong văn hóa nghệ thuật, cải cách hành chính, nhất là triển khai thực hiện các đề án trọng điểm của Thành phố về xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố.


Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng giải thưởng sẽ thu hút được sự tham gia của nhiều tập thể, cá nhân ưu tú trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, đem lại những kết quả, giải pháp tối ưu, có tính khả thi cao để ứng dụng vào thực tế, góp phần tạo ra những thành quả mới cho sự tăng trưởng bền vững của TP.HCM, sớm đưa Thành phố trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


PC WORLD VN, 01/2019

Cong bo va phat dong Giai thuong Sang tao TP.HCM


Giai thuong duoc to chuc 2 nam/lan, se cong bo va trao thuong vao dip ky niem Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc.


Giai thuong Sáng tao TP.HCM là giai thuong do UBND Thành pho xét và trao tang cho các co quan, don vi, doanh nghiep, cá nhân nguoi Viet Nam, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoài có công trình nghiên cuu, giai pháp, san pham, dich vu sáng tao, góp phan tích cuc vào công cuoc xây dung và phát trien Thành pho van minh, hien dai, nghia tình, giu vung vai trò dau tàu, trung tâm kinh te lon nhat ca nuoc.


Giai thuong se duoc xét trao cho các công trình nghiên cuu, giai pháp, san pham, dich vu sáng tao theo 7 linh vuc gom: kinh te - xã hoi, quoc phòng - an ninh (20 giai); van hóa - nghe thuat (5 giai); cai cách hành chính (5 giai); truyen thông (5 giai); xã hoi (10 giai); khoi nghiep sáng tao (5 giai) và khoa hoc co ban (20 giai). Doi voi tung linh vuc, Ban To chuc se xep hang các công trình, giai pháp, dich vu, san pham theo giai nhat, nhì, ba voi muc tien thuong lan luot là 100 trieu dong, 80 trieu dong và 60 trieu dong.


Các công trình sáng tao duoc de cu có thoi gian nghiem thu hoac thoi gian công bo, áp dung truoc ngày 31/12 cua nam truoc, riêng Giai thuong Sáng tao nam 2019 xét chon các công trình sáng tao tu nam 2016 den 31/12/2017.


Theo quy che duoc ban hành UBND TP.HCM, Giai thuong Sáng tao Thành pho duoc xét trao cho các công trình nghiên cuu, giai pháp, san pham, dich vu sáng tao theo 7 nhóm linh vuc: kinh te - xã hoi, an ninh - quoc phòng; tác pham, sáng tác cua van nghe si (có tác dong tích cuc den viec khoi day truyen thong và tinh than sáng tao, thúc day hoat dong sáng tao); cai cách hành chính; các san pham truyen thông sáng tao; các giai pháp, mô hình trien khai thuc hien có hieu qua viec hoc tap và làm theo tu tuong, dao duc, phong cách Ho Chí Minh; các mô hình khoi nghiep sáng tao có hieu qua cao; các công trình nghiên cuu khoa hoc co ban moi, trình do quoc gia.


Quy che, tiêu chí xét chon nhan manh các công trình, giai pháp phai duoc ung dung vào thuc te cuoc song, mang lai hieu qua và giá tri thuc tien, góp phan giai quyet các van de cap bách trong xây dung và phát trien thành pho.


Phát bieu tai Le phát dong giai thuong duoc to chuc vào hôm 8/12/2018, Chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thành Phong nhan manh: Trong giai doan moi, Thành pho xác dinh mô hình phát trien kinh te ben vung theo huong kinh te tri thuc và tang truong xanh dua trên nen tang khoa hoc - công nghe, doi moi sáng tao và khoi nghiep. Phát trien kinh te tri thuc là xu huong tat yeu de TP.HCM hòa mình vào dòng phát trien chung cua khu vuc và the gioi; mot trong bieu hien cu the cho viec phát trien kinh te tri thuc dó chính là tang cuong các hoat dong doi moi sáng tao cua các to chuc, cá nhân và doanh nghiep.


Cung theo loi Chu tich Nguyen Thành Phong, Thành pho xác dinh hoat dong doi moi sáng tao không chi dung o hoat dong nghiên cuu khoa hoc trong các truong, các vien, trong san xuat cua doanh nghiep mà còn o rong khap, tác dong tích cuc den các linh vuc hoat dong khác cua xã hoi nhu trong van hóa nghe thuat, cai cách hành chính, nhat là trien khai thuc hien các de án trong diem cua Thành pho ve xây dung dô thi thông minh, khu dô thi sáng tao phía Dông Thành pho.


Chu tich UBND Thành pho Nguyen Thành Phong cung bày to su tin tuong rang giai thuong se thu hút duoc su tham gia cua nhieu tap the, cá nhân uu tú trong các linh vuc cua doi song xã hoi. Qua dó, dem lai nhung ket qua, giai pháp toi uu, có tính kha thi cao de ung dung vào thuc te, góp phan tao ra nhung thành qua moi cho su tang truong ben vung cua TP.HCM, som dua Thành pho tro thành noi có chat luong song tot, van minh, hien dai, nghia tình.


PC WORLD VN, 01/2019


Công bố và phát động Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Giải thưởng được tổ chức 2 năm/lần, sẽ công bố và trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: