Từ 1/3/2019, bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Từ 1/3/2019 các cơ sở y tế sẽ bắt đầu áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử theo thông tư 46/2018/TT-BYT, theo đó các bệnh viện hạng I sẽ quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.


  • Liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh
  • Mở rộng giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN
  • TP.HCM đẩy mạnh phát triển y tế điện tử
  • Thoát cửa tử nhờ chẩn đoán qua mạng

Theo thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế từ 1/3/2019 các cơ sở y tế sẽ bắt đầu áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử. Thông tư quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.


Thông tư 46 quy định chi tiết việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.


Ảnh minh họa.

Nguyên tắc thực hiện là mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như: phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy. Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử.


Hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật An toàn thông tin mạng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các quy định tại Thông tư này.


Thông tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/3/2019.


Theo lộ trình thực hiện, giai đoạn từ 2019 – 2023 các cơ sở y tế hạng 1 sẽ nâng cấp hệ thống CNTT để áp dụng quy định về bệnh án điện tử. Các cơ sở y tế khác tùy thuộc điều kiện, năng lực thực tế để chuẩn bị các điều kiện triển khai các quy định về bệnh án điện tử.


Giai đoạn 2 từ 2014 – 2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc bắt buộc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.


Theo ICTNews.vn

Tu 1/3/2019, bat dau thuc hien ho so benh an dien tu


Tu 1/3/2019 cac co so y te se bat dau ap dung quy dinh ho so benh an dien tu theo thong tu 46/2018/TT-BYT, theo do cac benh vien hang I se quan ly ho so benh an dien tu tai cac co so kham benh, chua benh theo quy dinh cua Luat Kham benh, chua benh.


  • Liên thông du lieu giua các co so khám chua benh
  • Mo rong giao dich dien tu BHXH, BHYT, BHTN
  • TP.HCM day manh phát trien y te dien tu
  • Thoát cua tu nho chan doán qua mang

Theo thông tu so 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 cua Bo Y te tu 1/3/2019 các co so y te se bat dau áp dung quy dinh ho so benh án dien tu. Thông tu quy dinh viec lap, su dung và quan lý ho so benh án dien tu tai các co so khám benh, chua benh dã duoc cap giay phép hoat dong theo quy dinh cua Luat Khám benh, chua benh.


Thông tu 46 quy dinh chi tiet viec lap, su dung và quan lý ho so benh án dien tu tai các co so khám benh, chua benh dã duoc cap giay phép hoat dong theo quy dinh cua Luat Khám benh, chua benh.


Anh minh hoa.

Nguyên tac thuc hien là moi nguoi benh chi có mot mã so quan lý, luu tru ho so benh án dien tu tai mot co so khám benh, chua benh. Ho so benh án dien tu phai dáp ung các yêu cau nhu: phai ghi nhan toàn bo noi dung thông tin nhu ho so benh án giay. Phai có chu ký so cua nguoi chiu trách nhiem noi dung thông tin duoc nhap vào ho so benh án dien tu.


Ho so benh án dien tu phai tuân thu viec bao ve thông tin cá nhân theo quy dinh tai Muc 2, Chuong II Luat An toàn thông tin mang. Co so khám benh, chua benh duoc phép su dung, luu tru ho so benh án dien tu thay cho ho so benh án giay khi dáp ung các quy dinh tai Thông tu này.


Thông tu se bat dau có hieu luc tu tháng 1/3/2019.


Theo lo trình thuc hien, giai doan tu 2019 – 2023 các co so y te hang 1 se nâng cap he thong CNTT de áp dung quy dinh ve benh án dien tu. Các co so y te khác tùy thuoc dieu kien, nang luc thuc te de chuan bi các dieu kien trien khai các quy dinh ve benh án dien tu.


Giai doan 2 tu 2014 – 2028, tat ca các co so khám chua benh trên toàn quoc bat buoc phai trien khai ho so benh án dien tu.


Theo ICTNews.vn


Từ 1/3/2019, bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Từ 1/3/2019 các cơ sở y tế sẽ bắt đầu áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử theo thông tư 46/2018/TT-BYT, theo đó các bệnh viện hạng I sẽ quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: