Cảnh sát Mỹ đề nghị Google gỡ bỏ ứng dụng Waze

Sở dĩ có câu chuyện "như đùa" này là bởi ứng dụng Waze chuyên để cảnh báo người dùng khi họ lái xe đến những khu vực có camera bắn tốc độ và các điểm kiểm tra nồng độ cồn.


 • Google phát triển hai phần mềm hỗ trợ người khiếm thính
 • Google phát hiện thêm hàng chục ứng dụng chuyên đánh cắp thông tin người dùng trên Play Store
 • Google sắp ra mắt Android 10 Quiche
 • Cựu kỹ sư cao cấp Apple về Google để đẩy nhanh phát triển Fuchsia OS
 • Vi phạm bảo mật dữ liệu, Google bị Pháp phạt 57 triệu USD
Vừa mới đây, Sở Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) đã có thư đề nghị Google ngừng cung cấp công cụ Waze với chức năng cảnh báo người dùng khi họ lái xe đến những khu vực có gắn camera bắn tốc độ cũng như các điểm kiểm tra "mức độ tỉnh táo" của tài xế, theo trang tin CBS New York. Theo bức thư được Cảnh sát New York gửi đến Google và được trang tin CBS New York đăng tải lại, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã "hỏi thăm" Google về việc hãng này đã cung cấp vị trí các "chốt" kiểm tra nồng độ cồn và các điểm gắn camera đo tốc độ trên bản đồ của ứng dụng giao thông có tên là Waze trên điện thoại di động, dựa trên đóng góp của người dùng.
Các bác tài rất thích ứng dụng Waze, nhưng cảnh sát thì không.
Waze đã được Google mua lại vào năm 2013. Ứng dụng này dựa trên dữ liệu do người dùng cung cấp để hiển thị tình trạng giao thông, các vụ tai nạn và dữ liệu bản đồ theo thời gian thực. Sau khi mua lại, một tính năng mới được Google bổ sung vào ứng dụng di động Waze là chức năng cho phép người dùng đánh dấu vị trí có các camera kiểm soát tốc độ, đồng thời cảnh báo cho tài xế khi họ lái xe vào khu vực có camera này. Ứng dụng Waze được trang tin Android Police công bố cho phép những người đang lái xe kiểm tra bản đồ để tìm địa điểm đặt camera bắn tốc độ, và nó sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh khi họ đến gần chiếc camera đó. Dù tính năng này vẫn chưa được cung cấp ở mọi khu vực, nhưng nó đã được giới tài xế truyền tai nhau để tải về dùng. Theo Sở Cảnh sát New York, ứng dụng đang cho phép công chúng báo cáo về các điểm kiểm soát mức độ tỉnh táo của tài xế trên khắp thành phố New York và đánh dấu chúng trên bản đồ của ứng dụng. Cá nhân đăng tải vị trí của các "chốt" kiểm tra của cảnh sát như vậy có thể chính là những người đang có hành vi phạm tội, bởi lẽ việc này là các hành vi có chủ đích nhằm ngăn cản, hạn chế việc thực thi luật pháp cũng như các luật hình sự, luật giao thông có liên quan khác. Cảnh sát New York đã chỉ trích động thái này của Google là "vô trách nhiệm", bởi nó có thể khuyến khích và tiếp tay cho hành vi lái xe cẩu thả, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tài xế say xỉn, bởi họ có thể tìm cách né tránh các khu vực có chốt kiểm tra và bẫy tốc độ. Cảnh sát sẽ quyết tâm theo đuổi các bước đi pháp lý cần thiết nhằm ngăn chặn việc đăng tải các thông tin thiếu trách nhiệm và nguy hiểm như vậy, bức thư của Sở Cảnh sát New York cho biết. Liên quan đến vụ việc, trong một tuyên bố mới đây trên tờ Thời báo New York Times, Google cho biết an toàn là "ưu tiên hàng đầu" của hãng và "việc cảnh báo tài xế về các điểm kiểm soát tốc độ sẽ giúp họ cẩn trọng hơn và đưa ra những quyết định an toàn hơn khi tham gia giao thông." Ở một khía cạnh khác, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các điểm kiểm soát mức độ tỉnh táo (đo nồng độ cồn) của người tham gia giao thông lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ thập niên 1980, đã góp phần làm giảm thiểu các vụ tử vong có liên quan đến đồ uống có cồn, tai nạn thương tích và hư hỏng tài sản lên đến 20% ở từng hạng mục. Về "ứng dụng đặc biệt" này, đây không phải là lần đầu tiên Google bị chỉ trích vì ứng dụng Waze. Hồi năm 2015, Cảnh sát trưởng Los Angeles (Mỹ) - ông Charlie Beck, cũng đã chỉ trích ứng dụng này và cho rằng sự hiện diện của nó gây nguy hiểm cho các sĩ quan cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ bởi "không phải lúc nào công chúng cũng nên biết nơi cảnh sát đang hoạt động." Hiện vụ việc vẫn trong sự giằng co và chưa ngã ngũ.Canh sat My de nghi Google go bo ung dung Waze


So di co cau chuyen "nhu dua" nay la boi ung dung Waze chuyen de canh bao nguoi dung khi ho lai xe den nhung khu vuc co camera ban toc do va cac diem kiem tra nong do con.


 • Google phát trien hai phan mem ho tro nguoi khiem thính
 • Google phát hien thêm hàng chuc ung dung chuyên dánh cap thông tin nguoi dùng trên Play Store
 • Google sap ra mat Android 10 Quiche
 • Cuu ky su cao cap Apple ve Google de day nhanh phát trien Fuchsia OS
 • Vi pham bao mat du lieu, Google bi Pháp phat 57 trieu USD
Vua moi dây, So Canh sát Thành pho New York (My) dã có thu de nghi Google ngung cung cap công cu Waze voi chuc nang canh báo nguoi dùng khi ho lái xe den nhung khu vuc có gan camera ban toc do cung nhu các diem kiem tra "muc do tinh táo" cua tài xe, theo trang tin CBS New York. Theo buc thu duoc Canh sát New York gui den Google và duoc trang tin CBS New York dang tai lai, các co quan thuc thi pháp luat My dã "hoi tham" Google ve viec hãng này dã cung cap vi trí các "chot" kiem tra nong do con và các diem gan camera do toc do trên ban do cua ung dung giao thông có tên là Waze trên dien thoai di dong, dua trên dóng góp cua nguoi dùng.
Các bác tài rat thích ung dung Waze, nhung canh sát thì không.
Waze dã duoc Google mua lai vào nam 2013. Ung dung này dua trên du lieu do nguoi dùng cung cap de hien thi tình trang giao thông, các vu tai nan và du lieu ban do theo thoi gian thuc. Sau khi mua lai, mot tính nang moi duoc Google bo sung vào ung dung di dong Waze là chuc nang cho phép nguoi dùng dánh dau vi trí có các camera kiem soát toc do, dong thoi canh báo cho tài xe khi ho lái xe vào khu vuc có camera này. Ung dung Waze duoc trang tin Android Police công bo cho phép nhung nguoi dang lái xe kiem tra ban do de tìm dia diem dat camera ban toc do, và nó se phát ra canh báo bang âm thanh khi ho den gan chiec camera dó. Dù tính nang này van chua duoc cung cap o moi khu vuc, nhung nó dã duoc gioi tài xe truyen tai nhau de tai ve dùng. Theo So Canh sát New York, ung dung dang cho phép công chúng báo cáo ve các diem kiem soát muc do tinh táo cua tài xe trên khap thành pho New York và dánh dau chúng trên ban do cua ung dung. Cá nhân dang tai vi trí cua các "chot" kiem tra cua canh sát nhu vay có the chính là nhung nguoi dang có hành vi pham toi, boi le viec này là các hành vi có chu dích nham ngan can, han che viec thuc thi luat pháp cung nhu các luat hình su, luat giao thông có liên quan khác. Canh sát New York dã chi trích dong thái này cua Google là "vô trách nhiem", boi nó có the khuyen khích và tiep tay cho hành vi lái xe cau tha, cung nhu tao dieu kien thuan loi cho tài xe say xin, boi ho có the tìm cách né tránh các khu vuc có chot kiem tra và bay toc do. Canh sát se quyet tâm theo duoi các buoc di pháp lý can thiet nham ngan chan viec dang tai các thông tin thieu trách nhiem và nguy hiem nhu vay, buc thu cua So Canh sát New York cho biet. Liên quan den vu viec, trong mot tuyên bo moi dây trên to Thoi báo New York Times, Google cho biet an toàn là "uu tiên hàng dau" cua hãng và "viec canh báo tài xe ve các diem kiem soát toc do se giúp ho can trong hon và dua ra nhung quyet dinh an toàn hon khi tham gia giao thông." O mot khía canh khác, theo Trung tâm Kiem soát và Phòng ngua Dich benh Hoa Ky (CDC), các diem kiem soát muc do tinh táo (do nong do con) cua nguoi tham gia giao thông lan dau tiên duoc dua vào su dung tu thap niên 1980, dã góp phan làm giam thieu các vu tu vong có liên quan den do uong có con, tai nan thuong tích và hu hong tài san lên den 20% o tung hang muc. Ve "ung dung dac biet" này, dây không phai là lan dau tiên Google bi chi trích vì ung dung Waze. Hoi nam 2015, Canh sát truong Los Angeles (My) - ông Charlie Beck, cung dã chi trích ung dung này và cho rang su hien dien cua nó gây nguy hiem cho các si quan canh sát dang thuc hien nhiem vu boi "không phai lúc nào công chúng cung nên biet noi canh sát dang hoat dong." Hien vu viec van trong su giang co và chua ngã ngu.

Cảnh sát Mỹ đề nghị Google gỡ bỏ ứng dụng Waze

Sở dĩ có câu chuyện "như đùa" này là bởi ứng dụng Waze chuyên để cảnh báo người dùng khi họ lái xe đến những khu vực có camera bắn tốc độ và các điểm kiểm tra nồng độ cồn.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: