Hãy ngừng sử dụng Internet Explorer!

Đây là lời khuyến cáo mới nhất của Microsoft, thậm chí hãng này còn "cầu xin" người dùng hãy ngừng sử dụng Internet Explorer, bởi nguy cơ về vấn đề an ninh (?).


Cụ thể, ông Chris Jackson - Giám đốc toàn cầu về an ninh mạng của Microsoft, vừa lên tiếng cảnh báo việc hàng triệu người vẫn tiếp tục sử dụng Internet Explorer (IE) như một trình duyệt web mặc định, và việc làm này đã làm cho họ đang "tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm", và có khả năng rủi ro cao. Giám đốc bảo mật của Microsoft cũng cho biết, Internet Explorer là một "giải pháp tương thích" và chỉ nên được sử dụng có chọn lọc. Như vậy, Internet Explorer có phải là trình duyệt không? - Câu trả lời hiện tại của Microsoft là: "Không". Bởi đó chỉ là một "giải pháp tương thích" cho khách hàng doanh nghiệp để đối phó với các trang web cũ không hiển thị tốt trên các trình duyệt hiện tại mà thôi.
Đã đến lúc người dùng quên đi trình duyệt Internet Explorer của gã khổng lồ công nghệ máy tính Microsoft.
Microsoft lần đầu tiên phát triển Internet Explorer vào năm 1995 và lâu nay đã không còn hỗ trợ phát triển mới cho trình duyệt web này nữa. Chính vì thế, nó không còn an toàn cho người dùng. Từ nhiều năm nay, Internet Explorer ngày càng không được người dùng ưa chuộng khi các lựa chọn thay thế như Google Chrome và Apple Safari nổi lên, chiếm thị phần ngày càng tăng của thị trường trình duyệt web, buộc nhà phát triển ứng dụng IE phải dừng sự tập trung vào mảng này. Trước đó, vào năm 2016, Google Chrome đã vượt qua Internet Explorer để trở thành trình duyệt web phổ biến nhất thế giới. Chính vì thế, trong những năm gần đây, Microsoft đã khuyến khích người dùng chấp nhận trình duyệt web hiện đại hơn trình duyệt IE của mình (Microsoft Edge, được phát hành vào năm 2015) và thay thế bằng một lựa chọn khác. "Tôi không ở đây để khuyên bạn nên sử dụng bất kỳ trình duyệt nào. Windows cho bạn lựa chọn trong trình duyệt của mình và bạn nên chọn một trình duyệt đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.", ông Chris Jackson đã trả lời một người bình luận trong bài viết của mình như thế.Hay ngung su dung Internet Explorer!


Day la loi khuyen cao moi nhat cua Microsoft, tham chi hang nay con "cau xin" nguoi dung hay ngung su dung Internet Explorer, boi nguy co ve van de an ninh (?).


Cu the, ông Chris Jackson - Giám doc toàn cau ve an ninh mang cua Microsoft, vua lên tieng canh báo viec hàng trieu nguoi van tiep tuc su dung Internet Explorer (IE) nhu mot trình duyet web mac dinh, và viec làm này dã làm cho ho dang "tu dat mình vào tình trang nguy hiem", và có kha nang rui ro cao. Giám doc bao mat cua Microsoft cung cho biet, Internet Explorer là mot "giai pháp tuong thích" và chi nên duoc su dung có chon loc. Nhu vay, Internet Explorer có phai là trình duyet không? - Câu tra loi hien tai cua Microsoft là: "Không". Boi dó chi là mot "giai pháp tuong thích" cho khách hàng doanh nghiep de doi phó voi các trang web cu không hien thi tot trên các trình duyet hien tai mà thôi.
Dã den lúc nguoi dùng quên di trình duyet Internet Explorer cua gã khong lo công nghe máy tính Microsoft.
Microsoft lan dau tiên phát trien Internet Explorer vào nam 1995 và lâu nay dã không còn ho tro phát trien moi cho trình duyet web này nua. Chính vì the, nó không còn an toàn cho nguoi dùng. Tu nhieu nam nay, Internet Explorer ngày càng không duoc nguoi dùng ua chuong khi các lua chon thay the nhu Google Chrome và Apple Safari noi lên, chiem thi phan ngày càng tang cua thi truong trình duyet web, buoc nhà phát trien ung dung IE phai dung su tap trung vào mang này. Truoc dó, vào nam 2016, Google Chrome dã vuot qua Internet Explorer de tro thành trình duyet web pho bien nhat the gioi. Chính vì the, trong nhung nam gan dây, Microsoft dã khuyen khích nguoi dùng chap nhan trình duyet web hien dai hon trình duyet IE cua mình (Microsoft Edge, duoc phát hành vào nam 2015) và thay the bang mot lua chon khác. "Tôi không o dây de khuyên ban nên su dung bat ky trình duyet nào. Windows cho ban lua chon trong trình duyet cua mình và ban nên chon mot trình duyet dáp ung tot nhat nhu cau cua ban.", ông Chris Jackson dã tra loi mot nguoi bình luan trong bài viet cua mình nhu the.

Hãy ngừng sử dụng Internet Explorer!

Đây là lời khuyến cáo mới nhất của Microsoft, thậm chí hãng này còn "cầu xin" người dùng hãy ngừng sử dụng Internet Explorer, bởi nguy cơ về vấn đề an ninh (?).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: