Apple mạnh tay với các ứng dụng lén chụp màn hình

"Thay đổi hoặc sẽ bị trừng phạt!" - Đó là thông điệp được Apple gửi tới các nhà viết ứng dụng trên kho ứng dụng App Store của hãng này, sau khi thông tin về nhiều ứng dụng trên iPhone đã bí mật chụp ảnh màn hình người dùng mà không có sự đồng ý của họ.


Ngay sau khi xuất hiện thông tin về việc nhiều ứng dụng trên iPhone đã bí mật ghi lại hình ảnh của màn hình người dùng, vào hôm qua - tức chỉ 1 ngày sau, Apple đã đưa ra thông báo chính thức của mình cho các nhà sản xuất ứng dụng, theo trang TechCrunch. Theo đó, Apple đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc này, buộc các nhà phát triển ứng dụng phải xóa tính năng này đi, hoặc phải thông báo với người dùng trước khi kích hoạt tính năng đó. Hình phạt mà Apple sẽ áp dụng đối với những nhà phát triển không chịu thực hiện, đó là hãng sẽ gỡ các ứng dụng của họ xuống khỏi kho App Store.
Đã có nhiều thông tin về việc không ít ứng dụng iPhone có khả năng chụp lại màn hình người dùng một cách bí mật.
Cũng theo thông báo mới này, Apple đã khẳng định với người dùng rằng, Luật đăng tải ứng dụng của App Store nghiêm cấm các hoạt động này trước khi có sự đồng ý của người dùng. "Bảo vệ người dùng khỏi những nguy hại về vấn đề bảo mật là tôn chỉ của các sản phẩm Apple. Các nhà phát triển phải thông báo với người dùng bằng hình ảnh, và có sự đồng ý của họ trước khi ghi hình các hoạt động trên màn hình.", thông báo của Apple nhấn mạnh. Liên quan đến việc này, các công ty như Glassbox đang cung cấp cho các nhà phát triển một dịch vụ mang tên "phát lại phiên sử dụng" (session replaying), giúp cho họ có thể phân tích được tính năng, giao diện người dùng để có thể cập nhật trong các phiên bản phần mềm sau. Nhưng ngược lại, tính năng này cũng có thể ghi lại những thông tin nhạy cảm, và rất có thể rơi vào tay những kẻ xấu. Theo trang TechCrunch, trách nhiệm lại không nằm trong tay Glassbox mà là ở các nhà phát triển ứng dụng đặt khách sạn, du lịch khi họ không thêm các thông báo với người dùng. Chẳng hạn ứng dụng của hãng Air Canada thậm chí còn không bôi đen một số thông tin nhạy cảm của người dùng trước khi gửi về máy chủ của bên thứ 3 nữa. Còn theo các nhà chuyên môn, vụ việc này cũng khá giống với vụ Apple gỡ bỏ các ứng dụng nội bộ của Google và Facebook, khi hãng đã rất cứng rắn với việc các nhà phát triển lợi dụng kho ứng dụng App Store của mình. Việc các ứng dụng có sử dụng dịch vụ của Glassbox là không sai, nhưng họ cũng phải có những biện pháp thông báo với người dùng về hoạt động của mình.Apple manh tay voi cac ung dung len chup man hinh


"Thay doi hoac se bi trung phat!" - Do la thong diep duoc Apple gui toi cac nha viet ung dung tren kho ung dung App Store cua hang nay, sau khi thong tin ve nhieu ung dung tren iPhone da bi mat chup anh man hinh nguoi dung ma khong co su dong y cua ho.


Ngay sau khi xuat hien thông tin ve viec nhieu ung dung trên iPhone dã bí mat ghi lai hình anh cua màn hình nguoi dùng, vào hôm qua - tuc chi 1 ngày sau, Apple dã dua ra thông báo chính thuc cua mình cho các nhà san xuat ung dung, theo trang TechCrunch. Theo dó, Apple dã dua ra thông báo chính thuc ve vu viec này, buoc các nhà phát trien ung dung phai xóa tính nang này di, hoac phai thông báo voi nguoi dùng truoc khi kích hoat tính nang dó. Hình phat mà Apple se áp dung doi voi nhung nhà phát trien không chiu thuc hien, dó là hãng se go các ung dung cua ho xuong khoi kho App Store.
Dã có nhieu thông tin ve viec không ít ung dung iPhone có kha nang chup lai màn hình nguoi dùng mot cách bí mat.
Cung theo thông báo moi này, Apple dã khang dinh voi nguoi dùng rang, Luat dang tai ung dung cua App Store nghiêm cam các hoat dong này truoc khi có su dong ý cua nguoi dùng. "Bao ve nguoi dùng khoi nhung nguy hai ve van de bao mat là tôn chi cua các san pham Apple. Các nhà phát trien phai thông báo voi nguoi dùng bang hình anh, và có su dong ý cua ho truoc khi ghi hình các hoat dong trên màn hình.", thông báo cua Apple nhan manh. Liên quan den viec này, các công ty nhu Glassbox dang cung cap cho các nhà phát trien mot dich vu mang tên "phát lai phiên su dung" (session replaying), giúp cho ho có the phân tích duoc tính nang, giao dien nguoi dùng de có the cap nhat trong các phiên ban phan mem sau. Nhung nguoc lai, tính nang này cung có the ghi lai nhung thông tin nhay cam, và rat có the roi vào tay nhung ke xau. Theo trang TechCrunch, trách nhiem lai không nam trong tay Glassbox mà là o các nhà phát trien ung dung dat khách san, du lich khi ho không thêm các thông báo voi nguoi dùng. Chang han ung dung cua hãng Air Canada tham chí còn không bôi den mot so thông tin nhay cam cua nguoi dùng truoc khi gui ve máy chu cua bên thu 3 nua. Còn theo các nhà chuyên môn, vu viec này cung khá giong voi vu Apple go bo các ung dung noi bo cua Google và Facebook, khi hãng dã rat cung ran voi viec các nhà phát trien loi dung kho ung dung App Store cua mình. Viec các ung dung có su dung dich vu cua Glassbox là không sai, nhung ho cung phai có nhung bien pháp thông báo voi nguoi dùng ve hoat dong cua mình.

Apple mạnh tay với các ứng dụng lén chụp màn hình

"Thay đổi hoặc sẽ bị trừng phạt!" - Đó là thông điệp được Apple gửi tới các nhà viết ứng dụng trên kho ứng dụng App Store của hãng này, sau khi thông tin về nhiều ứng dụng trên iPhone đã bí mật chụp ảnh màn hình người dùng mà không có sự đồng ý của họ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: