Đến lượt Đức trừng phạt Facebook vì thu thập dữ liệu người dùng

Sau hàng loạt quốc gia châu Âu có động thái trừng phạt Facebook do thu thập dữ liệu người dùng, hôm qua - 7/2/2019, cơ quan giám sát Chống độc quyền Đức (Bundeskartellamt) cũng đã ra lệnh cấm các hoạt động thu thập dữ liệu của Facebook.


Theo đó, Bundeskartellamt cáo buộc mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã lạm dụng sự thống trị thị trường để thu thập dữ liệu người dùng mà chính họ (người dùng) không hề hay biết hoặc chấp thuận. Bundeskartellamt cho biết, người dùng Facebook chỉ có thể sử dụng mạng xã hội này với điều kiện Facebook có thể thu thập dữ liệu người dùng từ bên ngoài trang web Facebook hoặc từ các ứng dụng trên điện thoại thông minh và gán dữ liệu này vào tài khoản Facebook của người dùng.
Đến lượt Đức trừng phạt Facebook vì thu thập dữ liệu người dùng.
Cơ quan giám sát chống độc quyền của Đức cũng cho biết, họ sẽ áp đặt các hạn chế sâu - rộng đối với cách Facebook thu thập và xử lý dữ liệu người dùng. Cũng theo cơ quan này, Facebook đã dùng nhiều chiêu thức khác nhau để ép buộc người dùng phải đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân. Giám đốc Bundeskartellamt Andreas Mundt cho biết, lệnh cấm có nghĩa là Facebook sẽ không còn được phép buộc người dùng đồng ý với việc thu thập dữ liệu thực tế không hạn chế và gán dữ liệu vào tài khoản Facebook người dùng. Cụ thể, Facebook sẽ không còn có thể kết hợp dữ liệu của người dùng từ các ứng dụng riêng biệt như WhatsApp và Instagram mà không có sự đồng ý của người dùng tự nguyện nữa, ông cho biết. Những phát hiện này là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 3 năm với Facebook mà cơ quan này đã thực hiện về một loạt lỗ hổng bảo mật, gồm các vụ rò rỉ dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook, cũng như việc sử dụng rộng rãi các quảng cáo chính trị, nhắm mục tiêu nhằm gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Hiện lệnh cấm của Bundeskartellamt chưa có giá trị pháp lý, và Facebook có một tháng để kháng cáo. Và trước thông tin về lệnh cấm này, Facebook cho biết họ sẽ kháng cáo, hãng tin AP cho biết. "Bundeskartellamt đánh giá thấp sự cạnh tranh khốc liệt mà chúng tôi phải đối mặt ở Đức, giải thích sai sự tuân thủ GDPR của chúng tôi và làm suy yếu các cơ chế mà luật pháp châu Âu quy định để đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nhất quán trên toàn EU.", một người phát ngôn của Facebook tuyên bố. Facebook hiện có tới 23 triệu người dùng đang sử dụng mạng xã hội này hàng ngày ở Đức, qua đó chiếm 95% thị phần thị trường mạng xã hội ở nước này.Den luot Duc trung phat Facebook vi thu thap du lieu nguoi dung


Sau hang loat quoc gia chau Au co dong thai trung phat Facebook do thu thap du lieu nguoi dung, hom qua - 7/2/2019, co quan giam sat Chong doc quyen Duc (Bundeskartellamt) cung da ra lenh cam cac hoat dong thu thap du lieu cua Facebook.


Theo dó, Bundeskartellamt cáo buoc mang xã hoi lon nhat the gioi này dã lam dung su thong tri thi truong de thu thap du lieu nguoi dùng mà chính ho (nguoi dùng) không he hay biet hoac chap thuan. Bundeskartellamt cho biet, nguoi dùng Facebook chi có the su dung mang xã hoi này voi dieu kien Facebook có the thu thap du lieu nguoi dùng tu bên ngoài trang web Facebook hoac tu các ung dung trên dien thoai thông minh và gán du lieu này vào tài khoan Facebook cua nguoi dùng.
Den luot Duc trung phat Facebook vì thu thap du lieu nguoi dùng.
Co quan giám sát chong doc quyen cua Duc cung cho biet, ho se áp dat các han che sâu - rong doi voi cách Facebook thu thap và xu lý du lieu nguoi dùng. Cung theo co quan này, Facebook dã dùng nhieu chiêu thuc khác nhau de ép buoc nguoi dùng phai dong ý chia se du lieu cá nhân. Giám doc Bundeskartellamt Andreas Mundt cho biet, lenh cam có nghia là Facebook se không còn duoc phép buoc nguoi dùng dong ý voi viec thu thap du lieu thuc te không han che và gán du lieu vào tài khoan Facebook nguoi dùng. Cu the, Facebook se không còn có the ket hop du lieu cua nguoi dùng tu các ung dung riêng biet nhu WhatsApp và Instagram mà không có su dong ý cua nguoi dùng tu nguyen nua, ông cho biet. Nhung phát hien này là ket qua cua mot cuoc dieu tra kéo dài 3 nam voi Facebook mà co quan này dã thuc hien ve mot loat lo hong bao mat, gom các vu rò ri du lieu cua hàng chuc trieu nguoi dùng Facebook, cung nhu viec su dung rong rãi các quang cáo chính tri, nham muc tiêu nham gây anh huong cuoc bau cu tong thong o My. Hien lenh cam cua Bundeskartellamt chua có giá tri pháp lý, và Facebook có mot tháng de kháng cáo. Và truoc thông tin ve lenh cam này, Facebook cho biet ho se kháng cáo, hãng tin AP cho biet. "Bundeskartellamt dánh giá thap su canh tranh khoc liet mà chúng tôi phai doi mat o Duc, giai thích sai su tuân thu GDPR cua chúng tôi và làm suy yeu các co che mà luat pháp châu Âu quy dinh de dam bao các tiêu chuan bao ve du lieu nhat quán trên toàn EU.", mot nguoi phát ngôn cua Facebook tuyên bo. Facebook hien có toi 23 trieu nguoi dùng dang su dung mang xã hoi này hàng ngày o Duc, qua dó chiem 95% thi phan thi truong mang xã hoi o nuoc này.

Đến lượt Đức trừng phạt Facebook vì thu thập dữ liệu người dùng

Sau hàng loạt quốc gia châu Âu có động thái trừng phạt Facebook do thu thập dữ liệu người dùng, hôm qua - 7/2/2019, cơ quan giám sát Chống độc quyền Đức (Bundeskartellamt) cũng đã ra lệnh cấm các hoạt động thu thập dữ liệu của Facebook.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: