Apple sắp phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về lỗ hổng FaceTime?

Sau vụ CEO Facebook phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về việc chia sẻ một cách không phù hợp dữ liệu của 87 triệu người dùng, nay đến Apple có thể tiếp tục phải đối diện với "khổ nạn" tương tự trong vụ lỗ hổng FaceTime.


Như Thế giới Vi tính đã đưa, lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng FaceTime của Apple cho phép người dùng nghe lén âm thanh của một người mà họ đang gọi ngay cả khi người đó chưa trả lời cuộc gọi. Theo các nghị sỹ Mỹ, vụ việc càng đặc biệt trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm khi các vụ nghe lén này diễn ra trong các nhóm chính trị. Bởi thế, vào ngày 5/2 vừa qua, hai nghị sỹ chủ chốt của Đảng Dân chủ Mỹ đã yêu cầu Giám đốc điều hành của Apple - ông Tim Cook, phải trả lời câu hỏi về lỗ hổng bảo mật trong phần mềm trò chuyện video nhóm (ứng dụng FaceTime) của hãng.
Mặc dù Apple đã vô hiệu hóa tính năng trò chuyện nhóm FaceTime tuần trước để khắc phục sự cố, nhưng vụ việc đang khiến CEO Apple có thể phải điều trần trước Quốc hội Mỹ.
Cụ thể là trong một lá thư gửi Apple mới đây, ông Frank Pallone - chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ và nghị sỹ Jan Schakowsky, phụ trách tiểu ban giám sát các vấn đề người tiêu dùng đã cho rằng, họ vô cùng quan ngại trước về việc Apple mất quá nhiều thời gian để giải quyết lỗ hổng bảo mật. Và hai nghị sỹ này muốn biết khi nào Apple mới biết rõ về lỗ hổng này, cũng như biết được mức độ mà lỗ hổng này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người tiêu dùng và một số lỗi khác (nếu có) chưa được hãng tiết lộ, đang tồn tại và chưa được xử lý. Vụ việc này bắt đầu bị vỡ lở hồi cuối tháng 1/2019, sau khi một thiếu niên và mẹ của cậu bé đã mất nhiều ngày để cảnh báo nhà sản xuất iPhone về lỗi này. Sau đó, vào ngày 1/2, Apple cho biết họ đã khắc phục tạm sự cố với FaceTime nhóm bằng cách vô hiệu hóa tính năng trò chuyện nhóm FaceTime, đồng thời hãng cũng cho biết, họ đã lên kế hoạch cải thiện cách xử lý các báo cáo về lỗi phần mềm. Trước đó, vào ngày 9/4 năm ngoái, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về bê bối dữ liệu. Cuộc điều trần đã kéo dài tới 2 ngày về vụ bê bối làm lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng với công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica, gây rúng động toàn cầu. Theo các nghị sỹ Mỹ, nếu ông Zuckerberg không có những câu trả lời thỏa đáng, Quốc hội Mỹ có thể đưa ra luật mới nhằm siết quản lý Facebook,... Tại đây, ông Mark Zuckerberg đã đưa ra lời xin lỗi về vụ bê bối: "Chúng tôi đã không có cái nhìn đủ rộng về trách nhiệm của mình, và đó là một sai lầm lớn. Đó là lỗi của tôi, và tôi xin lỗi".Apple sap phai dieu tran truoc Quoc hoi My ve lo hong FaceTime?


Sau vu CEO Facebook phai ra dieu tran truoc Quoc hoi My ve viec chia se mot cach khong phu hop du lieu cua 87 trieu nguoi dung, nay den Apple co the tiep tuc phai doi dien voi "kho nan" tuong tu trong vu lo hong FaceTime.


Nhu The gioi Vi tính dã dua, lo hong bao mat trong ung dung FaceTime cua Apple cho phép nguoi dùng nghe lén âm thanh cua mot nguoi mà ho dang goi ngay ca khi nguoi dó chua tra loi cuoc goi. Theo các nghi sy My, vu viec càng dac biet tro nên nghiêm trong và nguy hiem khi các vu nghe lén này dien ra trong các nhóm chính tri. Boi the, vào ngày 5/2 vua qua, hai nghi sy chu chot cua Dang Dân chu My dã yêu cau Giám doc dieu hành cua Apple - ông Tim Cook, phai tra loi câu hoi ve lo hong bao mat trong phan mem trò chuyen video nhóm (ung dung FaceTime) cua hãng.
Mac dù Apple dã vô hieu hóa tính nang trò chuyen nhóm FaceTime tuan truoc de khac phuc su co, nhung vu viec dang khien CEO Apple có the phai dieu tran truoc Quoc hoi My.
Cu the là trong mot lá thu gui Apple moi dây, ông Frank Pallone - chu tich Uy ban Nang luong và Thuong mai cua Ha vien My và nghi sy Jan Schakowsky, phu trách tieu ban giám sát các van de nguoi tiêu dùng dã cho rang, ho vô cùng quan ngai truoc ve viec Apple mat quá nhieu thoi gian de giai quyet lo hong bao mat. Và hai nghi sy này muon biet khi nào Apple moi biet rõ ve lo hong này, cung nhu biet duoc muc do mà lo hong này có the anh huong den quyen riêng tu cua nguoi tiêu dùng và mot so loi khác (neu có) chua duoc hãng tiet lo, dang ton tai và chua duoc xu lý. Vu viec này bat dau bi vo lo hoi cuoi tháng 1/2019, sau khi mot thieu niên và me cua cau bé dã mat nhieu ngày de canh báo nhà san xuat iPhone ve loi này. Sau dó, vào ngày 1/2, Apple cho biet ho dã khac phuc tam su co voi FaceTime nhóm bang cách vô hieu hóa tính nang trò chuyen nhóm FaceTime, dong thoi hãng cung cho biet, ho dã lên ke hoach cai thien cách xu lý các báo cáo ve loi phan mem. Truoc dó, vào ngày 9/4 nam ngoái, CEO Facebook Mark Zuckerberg dã phai ra dieu tran truoc Quoc hoi My ve bê boi du lieu. Cuoc dieu tran dã kéo dài toi 2 ngày ve vu bê boi làm lo du lieu cua 87 trieu nguoi dùng voi công ty tu van chính tri Cambridge Analytica, gây rúng dong toàn cau. Theo các nghi sy My, neu ông Zuckerberg không có nhung câu tra loi thoa dáng, Quoc hoi My có the dua ra luat moi nham siet quan lý Facebook,... Tai dây, ông Mark Zuckerberg dã dua ra loi xin loi ve vu bê boi: "Chúng tôi dã không có cái nhìn du rong ve trách nhiem cua mình, và dó là mot sai lam lon. Dó là loi cua tôi, và tôi xin loi".

Apple sắp phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về lỗ hổng FaceTime?

Sau vụ CEO Facebook phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về việc chia sẻ một cách không phù hợp dữ liệu của 87 triệu người dùng, nay đến Apple có thể tiếp tục phải đối diện với "khổ nạn" tương tự trong vụ lỗ hổng FaceTime.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: