TP.HCM: Nhiều quận huyện tích cực ứng dụng KHCN  vào thực tiễn công tác

Việc triển khai các chương trình theo Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận nhiều thành quả đáng kể.


Trong năm 2018, nhiều quận huyện đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều mô hình ứng dụng KHCN trong công tác quản lý tại cơ quan, đơn vị (171 mô hình ứng dụng) kể cả ứng dụng cho các phòng ban, phường xã; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính tại địa bàn, đồng thời hỗ trợ ứng dụng KHCN cho doanh nghiệp trên địa bàn (128 đề án, mô hình).


Điển hình là mô hình ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” được nâng cấp, mở rộng thêm một số chức năng mới nhằm cung cấp thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân với các tính năng nổi bật như phản ánh các vấn đề về hạ tầng đô thị; phản ánh về việc giải quyết hồ sơ trễ hạn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận; cung cấp chức năng cho các tổ chức tư vấn thiết kế có nhu cầu tham gia tư vấn, lập bản vẽ thiết kế phục vụ cấp phép xây dựng; nộp hồ sơ qua ứng dụng đối với hồ sơ cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chức năng cung cấp các thông tin nổi bật đang diễn ra trên địa bàn quận... Qua đó, việc triển khai ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà.


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, UBND quận 3 áp dụng quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ trong 4 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ nhằm hỗ trợ người dân tiến hành hoạt động kinh doanh nhanh hơn, rút ngắn thời gian đi lại, chờ đợi làm thủ tục. Hiệu quả của “quy trình 4 giờ” này là thay vì tốn đến 5 ngày (3 ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 2 ngày cấp mã số thuế) thì người dân chỉ còn chờ trong vòng 4 giờ làm việc là đã hoàn thành.


Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và du lịch trên địa bàn, UBND quận 6 đã ứng dụng giải pháp thông tin địa lý (GIS) với sự hỗ trợ của Sở KHCN TP.HCM. Qua đó, cơ sở dữ liệu chuyên đề các ngành kinh doanh được tích hợp cùng với các lớp cơ sở dữ liệu nền (giao thông, ranh giới hành chính, chỉ tiêu thống kê…) phục vụ các bài toán phân tích và thống kê không gian, hỗ trợ công tác quản lý và quy hoạch các ngành kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn. Việc triển khai trang web GIS đến UBND 14 phường trong quận cũng góp phần phục vụ việc cung cấp thông tin cho người dân khi có nhu cầu đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện (trò chơi điện tử, karaoke, thuốc lá…); đồng thời, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, tuyên truyền, quảng bá các tài nguyên du lịch của quận.


Trong năm 2018, UBND quận Tân Phú đã triển khai nhiều hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân về vai trò của KHCN đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, hoạt động đổi mới sáng tạo trong nhà trường là một trong những nội dung trọng tâm rất được lãnh đạo UBND quận quan tâm. Các tổ bộ môn trong nhà trường cũng đã tích cực xây dựng nhiều chuyên đề cấp quận, cấp trường để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn học sinh tham gia nhiều cuộc thi sáng tạo cấp Thành phố nhằm khơi dậy sự sáng tạo, say mê tìm tòi nghiên cứu, giúp các em vận dụng kiến thức học được để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.


Ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết tuy việc ứng dụng KHCN vào công tác thực tiễn đạt nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, giáo dục… nhưng chưa được các quận huyện đưa vào báo cáo tổng kết hoạt động cả năm. Ông Nguyễn Khắc Thanh đề xuất đại diện Phòng Kinh tế tham mưu lãnh đạo quận huyện bổ sung thêm để khẳng định vị trí quan trọng của hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cải cách hành chính, phục vụ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.


Lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM khẳng định bên cạnh việc hỗ trợ quận huyện mở rộng hoặc áp dụng những mô hình đã triển khai thành công, Sở còn sẵn sàng gửi chuyên gia đến tư vấn và thực hiện những mô hình mới theo sự chủ động đề xuất và kế hoạch triển khai cụ thể từ phía địa phương. Quá trình triển khai cũng có thể được xã hội hóa với sự tham gia của doanh nghiệp địa phương.


PC WORLD VN, 01/2019

TP.HCM: Nhieu quan huyen tich cuc ung dung KHCN vao thuc tien cong tac


Viec trien khai cac chuong trinh theo Ke hoach hoat dong khoa hoc cong nghe (KHCN) va doi moi sang tao o co so giai doan 2016-2020 tren dia ban TP.HCM da ghi nhan nhieu thanh qua dang ke.


Trong nam 2018, nhieu quan huyen dã chu dong de xuat và trien khai nhieu mô hình ung dung KHCN trong công tác quan lý tai co quan, don vi (171 mô hình ung dung) ke ca ung dung cho các phòng ban, phuong xã; góp phan phuc vu phát trien kinh te - xã hoi, cai cách hành chính tai dia bàn, dong thoi ho tro ung dung KHCN cho doanh nghiep trên dia bàn (128 de án, mô hình).


Dien hình là mô hình ung dung “Bình Thanh truc tuyen” duoc nâng cap, mo rong thêm mot so chuc nang moi nham cung cap thông tin, tao dieu kien ho tro cho nguoi dân voi các tính nang noi bat nhu phan ánh các van de ve ha tang dô thi; phan ánh ve viec giai quyet ho so tre han doi voi các thu tuc hành chính thuoc tham quyen giai quyet cua UBND quan; cung cap chuc nang cho các to chuc tu van thiet ke có nhu cau tham gia tu van, lap ban ve thiet ke phuc vu cap phép xây dung; nop ho so qua ung dung doi voi ho so cap phép xây dung, cap chung chi quy hoach, cap giay chung nhan dang ký kinh doanh; chuc nang cung cap các thông tin noi bat dang dien ra trên dia bàn quan... Qua dó, viec trien khai ung dung “Bình Thanh truc tuyen” giúp tiet kiem chi phí, giam thoi gian di lai, giam phien hà.


Day manh cai cách thu tuc hành chính, UBND quan 3 áp dung quy trình cap giay chung nhan dang ký kinh doanh chi trong 4 gio ke tu khi tiep nhan ho so nham ho tro nguoi dân tien hành hoat dong kinh doanh nhanh hon, rút ngan thoi gian di lai, cho doi làm thu tuc. Hieu qua cua “quy trình 4 gio” này là thay vì ton den 5 ngày (3 ngày cap Giay chung nhan dang ký kinh doanh và 2 ngày cap mã so thue) thì nguoi dân chi còn cho trong vòng 4 gio làm viec là dã hoàn thành.


Nham nâng cao hieu qua quan lý kinh doanh và du lich trên dia bàn, UBND quan 6 dã ung dung giai pháp thông tin dia lý (GIS) voi su ho tro cua So KHCN TP.HCM. Qua dó, co so du lieu chuyên dề các ngành kinh doanh duọc tích họp cùng vói các lóp co so du lieu nền (giao thông, ranh gioi hành chính, chi tiêu thong kê…) phục vụ các bài toán phân tích và thống kê không gian, hỗ trọ công tác quản lý và quy hoạch các ngành kinh doanh và phát trien du lich trên dịa bàn. Viec trien khai trang web GIS den UBND 14 phuong trong quan cung góp phan phuc vu viec cung cap thông tin cho nguoi dân khi có nhu cau dang ký kinh doanh các ngành nghe có dieu kien (trò choi dien tu, karaoke, thuoc lá…); dong thoi, phuc vu công tác quan lý nhà nuoc ve du lich, tuyên truyen, quang bá các tài nguyên du lich cua quan.


Trong nam 2018, UBND quan Tân Phú dã trien khai nhieu hoat dong KHCN và doi moi sáng tao nham nâng cao nhan thuc cua cán bo, công chuc, viên chuc, nguoi lao dong, các to chuc, doanh nghiep, ho kinh doanh và nguoi dân ve vai trò cua KHCN dóng góp cho su phát trien kinh te - xã hoi. Trong dó, hoat dong doi moi sáng tao trong nhà truong là mot trong nhung noi dung trong tâm rat duoc lãnh dao UBND quan quan tâm. Các to bo môn trong nhà truong cung dã tích cuc xây dung nhieu chuyên de cap quan, cap truong de chia se kinh nghiem, huong dan hoc sinh tham gia nhieu cuoc thi sáng tao cap Thành pho nham khoi day su sáng tao, say mê tìm tòi nghiên cuu, giúp các em van dung kien thuc hoc duoc de giai quyet các van de trong thuc tien cuoc song.


Ông Nguyen Khac Thanh – Phó Giám doc So KHCN TP.HCM cho biet tuy viec ung dung KHCN vào công tác thuc tien dat nhieu thành tích, dóng góp dáng ke vào hoat dong san xuat – kinh doanh, giáo duc… nhung chua duoc các quan huyen dua vào báo cáo tong ket hoat dong ca nam. Ông Nguyen Khac Thanh de xuat dai dien Phòng Kinh te tham muu lãnh dao quan huyen bo sung thêm de khang dinh vi trí quan trong cua hoat dong KHCN và doi moi sáng tao, thúc day cai cách hành chính, phuc vu doi song nguoi dân ngày càng tot hon.


Lãnh dao So KHCN TP.HCM khang dinh bên canh viec ho tro quan huyen mo rong hoac áp dung nhung mô hình dã trien khai thành công, So còn san sàng gui chuyên gia den tu van và thuc hien nhung mô hình moi theo su chu dong de xuat và ke hoach trien khai cu the tu phía dia phuong. Quá trình trien khai cung có the duoc xã hoi hóa voi su tham gia cua doanh nghiep dia phuong.


PC WORLD VN, 01/2019


TP.HCM: Nhiều quận huyện tích cực ứng dụng KHCN vào thực tiễn công tác

Việc triển khai các chương trình theo Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận nhiều thành quả đáng kể.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: