Khởi động cuộc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good

AWS Hackdays 2019: Hack for Good được tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh cho cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng tại Đông Nam Á nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực khi sử dụng các công nghệ của AWS (Amazon Web Services).


 • Đội OCR For the World giành ngôi vô địch với giải pháp Tổng hợp Thông tin Tài chính
 • Korean Air chuyển dịch toàn bộ hệ thống lên AWS
 • AWS cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp startup
 • Chuyển đổi nền tảng đám mây còn rất khó
 • Dịch vụ đám mây AWS của Amazon trị giá 5 tỷ USD

Amazon Web Services (AWS), một công ty con thuộc Amazon.com, vừa chính thức phát động cuộc thi hackathon và giáo dục thường niên của hãng, AWS Hackdays 2019: Hack for Good, với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng tại Đông Nam Á nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực khi sử dụng các công nghệ của AWS. Cuộc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good sẽ được tiến hành trực tuyến tại 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Những thí sinh tham gia sẽ được khuyến khích sáng tạo các giải pháp xoay quanh 4 chủ đề chính: HealthTech (công nghệ trong y tế), AgriTech (công nghệ cho nông nghiệp), Smart City (thành phố thông minh), và FinTech (công nghệ trong ngành tài chính).Trong cuộc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good, các nhà phát triển trong khu vực sẽ trình diễn những sáng tạo của họ, đồng thời thể hiện kĩ năng của bản thân trong ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) & Máy học (ML), Internet vạn vật (IoT), Phân tích dữ liệu, hay những Ứng dụng hiện đại. Những người tham gia cuộc thi sẽ được truy cập tới các dịch vụ của AWS như Amazon Sagemaker để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình ứng dụng Máy học; Amazon Polly để phát triển các ứng dụng hỗ trợ giọng nói; hay Amazon Lex để thiết kế các chatbots; cũng như sử dụng các dịch vụ AWS IOT, Phân tích dữ liệu AWS Data Analytics cùng các Ứng dụng Hiện đại như các công nghệ Serverless Technologies, kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ (Microservices), Tích hợp liên tục và Phát hành liên tục (CI/CD). Nhờ ứng dụng các công nghệ của AWS, họ được khuyến khích để sáng tạo các giải pháp dựa trên đám mây mà có thể đóng góp vào các kết quả kinh tế - xã hội tích cực trên toàn khu vực, đồng thời truyền cảm hứng cho các nhà phát triển ứng dụng thế hệ tiếp theo.


Lần đầu tiên, AWS Hackday 2019: Hack for Good sẽ là cuộc thi hackathon trực tuyến, và người tham gia có thể gửi giải pháp dự thi của mình tới địa chỉ https://aws.agorize.com/en. Năm đội ở mỗi quốc gia sẽ có cơ hội tham gia vào ngày trình bày Demo Day tại mỗi quốc gia, theo đó họ sẽ thuyết trình về các dự án của mình trước một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia và người của AWS trong lĩnh vực khởi nghiệp/đổi mới sáng tạo. Hạn chót để gửi giải pháp dự thi cho cuộc thi hackathon trực tuyến này tại Việt Nam là ngày 13/3/2019, và ngày thuyết trình của Việt Nam là 22/3/2019.


Đội chiến thắng của từng quốc gia sẽ đại diện cho đất nước của họ để tranh tài ở Vòng chung kết AWS Hackdays 2019 tại Singapore vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Các giải pháp dự thi sẽ được đánh giá về tính nguyên bản và sáng tạo, tính khả thi và tác động tiềm năng cũng như ứng dụng đó có thể tích hợp với các dịch vụ AWS như thế nào. Đội chiến thắng của Vòng chung kết AWS Hackdays 2019 tại Singapore sẽ nhận được một chuyến đi miễn phí (bao gồm vé máy bay, chỗ ở và vé vào sự kiện) tới sự kiện AWS re: Invent 2019 tại Las Vegas, một hội thảo trao đổi, học tập hàng đầu thế giới của AWS dành cho cộng đồng ứng dụng điện toán đám mây toàn cầu.

Khoi dong cuoc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good


AWS Hackdays 2019: Hack for Good duoc to chuc nham muc tieu tang cuong suc manh cho cong dong cac nha phat trien ung dung tai Dong Nam A nham thuc day nhung thay doi tich cuc khi su dung cac cong nghe cua AWS (Amazon Web Services).


 • Doi OCR For the World giành ngôi vô dich voi giai pháp Tong hop Thông tin Tài chính
 • Korean Air chuyen dich toàn bo he thong lên AWS
 • AWS cung cap dich vu ho tro doanh nghiep startup
 • Chuyen doi nen tang dám mây còn rat khó
 • Dich vu dám mây AWS cua Amazon tri giá 5 ty USD

Amazon Web Services (AWS), mot công ty con thuoc Amazon.com, vua chính thuc phát dong cuoc thi hackathon và giáo duc thuong niên cua hãng, AWS Hackdays 2019: Hack for Good, voi muc tiêu tang cuong suc manh cho cong dong các nhà phát trien ung dung tai Dông Nam Á nham thúc day nhung thay doi tích cuc khi su dung các công nghe cua AWS. Cuoc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good se duoc tien hành truc tuyen tai 6 quoc gia Dông Nam Á, trong dó có Viet Nam. Nhung thí sinh tham gia se duoc khuyen khích sáng tao các giai pháp xoay quanh 4 chu de chính: HealthTech (công nghe trong y te), AgriTech (công nghe cho nông nghiep), Smart City (thành pho thông minh), và FinTech (công nghe trong ngành tài chính).Trong cuoc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good, các nhà phát trien trong khu vuc se trình dien nhung sáng tao cua ho, dong thoi the hien ki nang cua ban thân trong ung dung Trí tue Nhân tao (AI) & Máy hoc (ML), Internet van vat (IoT), Phân tích du lieu, hay nhung Ung dung hien dai. Nhung nguoi tham gia cuoc thi se duoc truy cap toi các dich vu cua AWS nhu Amazon Sagemaker de xây dung, dào tao và trien khai các mô hình ung dung Máy hoc; Amazon Polly de phát trien các ung dung ho tro giong nói; hay Amazon Lex de thiet ke các chatbots; cung nhu su dung các dich vu AWS IOT, Phân tích du lieu AWS Data Analytics cùng các Ung dung Hien dai nhu các công nghe Serverless Technologies, kien trúc nhieu dich vu nho (Microservices), Tích hop liên tuc và Phát hành liên tuc (CI/CD). Nho ung dung các công nghe cua AWS, ho duoc khuyen khích de sáng tao các giai pháp dua trên dám mây mà có the dóng góp vào các ket qua kinh te - xã hoi tích cuc trên toàn khu vuc, dong thoi truyen cam hung cho các nhà phát trien ung dung the he tiep theo.


Lan dau tiên, AWS Hackday 2019: Hack for Good se là cuoc thi hackathon truc tuyen, và nguoi tham gia có the gui giai pháp du thi cua mình toi dia chi https://aws.agorize.com/en. Nam doi o moi quoc gia se có co hoi tham gia vào ngày trình bày Demo Day tai moi quoc gia, theo dó ho se thuyet trình ve các du án cua mình truoc mot hoi dong giám khao gom các chuyên gia và nguoi cua AWS trong linh vuc khoi nghiep/doi moi sáng tao. Han chót de gui giai pháp du thi cho cuoc thi hackathon truc tuyen này tai Viet Nam là ngày 13/3/2019, và ngày thuyet trình cua Viet Nam là 22/3/2019.


Doi chien thang cua tung quoc gia se dai dien cho dat nuoc cua ho de tranh tài o Vòng chung ket AWS Hackdays 2019 tai Singapore vào ngày 10 tháng 4 nam 2019. Các giai pháp du thi se duoc dánh giá ve tính nguyên ban và sáng tao, tính kha thi và tác dong tiem nang cung nhu ung dung dó có the tích hop voi các dich vu AWS nhu the nào. Doi chien thang cua Vòng chung ket AWS Hackdays 2019 tai Singapore se nhan duoc mot chuyen di mien phí (bao gom vé máy bay, cho o và vé vào su kien) toi su kien AWS re: Invent 2019 tai Las Vegas, mot hoi thao trao doi, hoc tap hàng dau the gioi cua AWS dành cho cong dong ung dung dien toán dám mây toàn cau.


Khởi động cuộc thi AWS Hackdays 2019: Hack for Good

AWS Hackdays 2019: Hack for Good được tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh cho cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng tại Đông Nam Á nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực khi sử dụng các công nghệ của AWS (Amazon Web Services).
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: