Intel có Giám đốc điều hành mới sau nhiều tháng gặp khó

Sau sáu tháng vất vả tìm kiếm lãnh đạo mới, Intel vừa cho biết đã bổ nhiệm nguyên Giám đốc tài chính Bob Swan vào vị trí Giám đốc điều hành, thay thế ông Brian Krzanich trước đó.


Suốt một thời gian dài trước đó, ông Bob Swan đã nắm tạm quyền điều hành, trong khi Intel đã xem xét nhiều hồ sơ khả thi khác, bao gồm cả trưởng bộ phận phần cứng Johny Srouji của Apple. Tới tuần này, ban lãnh đạo của hãng bán dẫn hàng đầu nước Mỹ dường như đã quá mệt mỏi với việc đốt đuốc tìm người tài, và quyết định bổ nhiểm cựu Giám đốc tài chính lên vị trí điều hành cao nhất.


Tân Giám đốc điều hành Intel Bob Swan.

Quyết định mới cũng đồng nghĩa với việc Intel giờ đây sẽ phải tìm kiếm một ứng viên phù hợp cho vị trí Giám đốc tài chính, để đảm nhận vị trí mà ông Swan để lại. Trước mắt, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, Giám đốc bộ phận báo cáo và kế hoạch doanh nghiệp Todd Underwood sẽ tạm thời giữ quyền Giám đốc tài chính. Trước đó, Cựu giám đốc điều hành Brian Krzanich đã từ chức sau 5 năm tại nhiệm do những rắc rối liên quan tới mối quan hệ của một nhân viên tập đoàn, điều đã vi phạm vào quy định nội bộ của Intel dành cho các lãnh đạo.


Được biết, ông Swan sẽ theo đuổi quan điểm chiến lược cốt lõi không thay đổi, mà thay vào đó phải cải thiện năng lực vận hành. Trong email đầu tiên gửi tới toàn bộ nhân viên, khách hàng và đối tác của Intel, vị tân Giám đốc điều hành nêu rõ bốn mục tiêu quan trọng trong thời gian tới gồm: không sợ hãi và thể hiện sự kiên cường trên thị trường; cùng với phát triển văn hóa mạnh mẽ của tập đoàn và đoàn kết với tiêu chí "Một Intel".


Ông cũng khẳng định sự cần thiết trong việc thay đổi để đưa Intel từ một doanh nghiệp tập trung vào máy tính cá nhân, trở thành doanh nghiệp về dữ liệu, trong khi vẫn phải đảm bảo chiến lược cốt lõi. Điều này có thể hiểu rằng Intel sẽ tăng cường sức cạnh tranh trong lĩnh vực di động, nơi Intel đang tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh, song song với việc phát triển hoàn thiện quy trình sản xuất bộ xử lý 10nm, vốn đã bị trì hoãn nhiều năm qua.


Trong báo cáo tài chính tuần được công bố trước đó, Intel cho biết đã không đạt doanh thu như kỳ vọng (chỉ 18,7 tỷ USD thay vì 19,01 tỷ USD). Lý do được nêu ra là do mức cầu thấp đối với các chip viễn thông và NAND. Hiện nay, Intel đang là nhà cung cấp chip viễn thông duy nhất cho Apple, và chứng kiến sức kinh doanh đang chững lại tại thị trường Trung Quốc.

Intel co Giam doc dieu hanh moi sau nhieu thang gap kho


Sau sau thang vat va tim kiem lanh dao moi, Intel vua cho biet da bo nhiem nguyen Giam doc tai chinh Bob Swan vao vi tri Giam doc dieu hanh, thay the ong Brian Krzanich truoc do.


Suot mot thoi gian dài truoc dó, ông Bob Swan dã nam tam quyen dieu hành, trong khi Intel dã xem xét nhieu ho so kha thi khác, bao gom ca truong bo phan phan cung Johny Srouji cua Apple. Toi tuan này, ban lãnh dao cua hãng bán dan hàng dau nuoc My duong nhu dã quá met moi voi viec dot duoc tìm nguoi tài, và quyet dinh bo nhiem cuu Giám doc tài chính lên vi trí dieu hành cao nhat.


Tân Giám doc dieu hành Intel Bob Swan.

Quyet dinh moi cung dong nghia voi viec Intel gio dây se phai tìm kiem mot ung viên phù hop cho vi trí Giám doc tài chính, de dam nhan vi trí mà ông Swan de lai. Truoc mat, Phó Chu tich phu trách tài chính, Giám doc bo phan báo cáo và ke hoach doanh nghiep Todd Underwood se tam thoi giu quyen Giám doc tài chính. Truoc dó, Cuu giám doc dieu hành Brian Krzanich dã tu chuc sau 5 nam tai nhiem do nhung rac roi liên quan toi moi quan he cua mot nhân viên tap doàn, dieu dã vi pham vào quy dinh noi bo cua Intel dành cho các lãnh dao.


Duoc biet, ông Swan se theo duoi quan diem chien luoc cot lõi không thay doi, mà thay vào dó phai cai thien nang luc van hành. Trong email dau tiên gui toi toàn bo nhân viên, khách hàng và doi tác cua Intel, vi tân Giám doc dieu hành nêu rõ bon muc tiêu quan trong trong thoi gian toi gom: không so hãi và the hien su kiên cuong trên thi truong; cùng voi phát trien van hóa manh me cua tap doàn và doàn ket voi tiêu chí "Mot Intel".


Ông cung khang dinh su can thiet trong viec thay doi de dua Intel tu mot doanh nghiep tap trung vào máy tính cá nhân, tro thành doanh nghiep ve du lieu, trong khi van phai dam bao chien luoc cot lõi. Dieu này có the hieu rang Intel se tang cuong suc canh tranh trong linh vuc di dong, noi Intel dang tut hau so voi các doi thu canh tranh, song song voi viec phát trien hoàn thien quy trình san xuat bo xu lý 10nm, von dã bi trì hoãn nhieu nam qua.


Trong báo cáo tài chính tuan duoc công bo truoc dó, Intel cho biet dã không dat doanh thu nhu ky vong (chi 18,7 ty USD thay vì 19,01 ty USD). Lý do duoc nêu ra là do muc cau thap doi voi các chip vien thông và NAND. Hien nay, Intel dang là nhà cung cap chip vien thông duy nhat cho Apple, và chung kien suc kinh doanh dang chung lai tai thi truong Trung Quoc.


Intel có Giám đốc điều hành mới sau nhiều tháng gặp khó

Sau sáu tháng vất vả tìm kiếm lãnh đạo mới, Intel vừa cho biết đã bổ nhiệm nguyên Giám đốc tài chính Bob Swan vào vị trí Giám đốc điều hành, thay thế ông Brian Krzanich trước đó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: