Livestream giới thiệu giải pháp và thiết bị KHCN: Thiết thực và đậm dấu ấn thời đại số

Từ trung tuần tháng 9/2018, Trung tâm thông tin và thống kê KHCN TP.HCM (CESTI) đã chủ động kết hợp hình thức livestream nhằm tạo sự lan tỏa cho hoạt động cập nhật, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến nhóm đối tượng khán giả không thể đến tham dự trực tiếp các buổi hội thảo giới thiệu - phân tích xu hướng công nghệ định kỳ hằng tuần, hằng tháng do đơn vị này tổ chức.


 • [Trực tiếp] Hệ thống xử lý rác thải di động được Bộ quốc phòng Mỹ và Nhật ứng dụng
 • [Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu mô hình Trồng rau thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT
 • [Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu Chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong phòng thí nghiệm
 • [Trực tiếp] Hội thảo chuyên ngành tại Techmart Y tế 2018 - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám
 • [Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu 4 công nghệ sấy tiên tiến phục vụ chế biến nông sản chất lượng cao

Đại diện Trung tâm thông tin và thống kê KHCN TP.HCM (CESTI) thuộc Sở KHCN Thành phố cho biết, các hội thảo giới thiệu và phân tích xu hướng công nghệ do CESTI tổ chức luôn được đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, các bạn sinh viên và đối tác đang tìm kiếm nơi cung ứng giải pháp thiết bị cũng như doanh nghiệp đang tìm kiếm khách hàng đánh giá cao về chất lượng thông tin truyền tải, hình thức tổ chức.


Tuy nhiên, vì đa số hội thảo được tổ chức trong giờ hành chính nên có khá nhiều đối tượng khách hàng không thể đến trực tiếp tham dự để cập nhật kiến thức.


 • Cổng thông tin đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ - Techport.vn: Khởi đầu nhỏ, hướng đến thành công lớn
 • Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM: kết nối doanh nghiệp, đưa công nghệ vào đời sống

Trước thực tế này, nhằm tạo cơ sở thông tin tra cứu cũng như giúp những ai bỏ sót các hội thảo này, CESTI đã chủ động bổ sung kênh truyền tải nội dung hội thảo qua mạng xã hội Facebook dưới hình thức livestream trực tuyến. Sau đó, CESTI cũng chủ động dựng hậu kỳ các video livestream này và lưu trữ trên kênh YouTube - Sàn giao dịch công nghệ TPHCM để phục vụ cộng đồng.


kênh Video công nghệ do CESTI được truyền phát tại địa chỉ www.youtube.com/channel/UCVfkzkHQ3U7xF9oQnWxWgiA

Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tụcGiải pháp thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT trong nông nghiệpCông nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng cho cây trồng ở vùng đất nhiễm mặnGiải pháp điều khiển thông minh cho chiếu sáng công nghiệpỨng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh họcCông nghệ tuyển khoáng và xử lý chất rắnHệ thống ảo hóa máy trạm WANVDIHệ thống điện mặt trời hòa lưới đạt hiệu quả cao


Livestream gioi thieu giai phap va thiet bi KHCN: Thiet thuc va dam dau an thoi dai so


Tu trung tuan thang 9/2018, Trung tam thong tin va thong ke KHCN TP.HCM (CESTI) da chu dong ket hop hinh thuc livestream nham tao su lan toa cho hoat dong cap nhat, pho bien kien thuc khoa hoc va cong nghe den nhom doi tuong khan gia khong the den tham du truc tiep cac buoi hoi thao gioi thieu - phan tich xu huong cong nghe dinh ky hang tuan, hang thang do don vi nay to chuc.


 • [Truc tiep] He thong xu lý rác thai di dong duoc Bo quoc phòng My và Nhat ung dung
 • [Truc tiep] Hoi thao gioi thieu mô hình Trong rau thuy canh hoi luu ket hop cam bien IoT
 • [Truc tiep] Hoi thao gioi thieu Chi tiêu an toàn thuc pham trong phòng thí nghiem
 • [Truc tiep] Hoi thao chuyên ngành tai Techmart Y te 2018 - Giai pháp môi truong cho benh vien và phòng khám
 • [Truc tiep] Hoi thao gioi thieu 4 công nghe say tiên tien phuc vu che bien nông san chat luong cao

Dai dien Trung tâm thông tin và thong kê KHCN TP.HCM (CESTI) thuoc So KHCN Thành pho cho biet, các hoi thao gioi thieu và phân tích xu huong công nghe do CESTI to chuc luôn duoc dông dao nhà khoa hoc, nhà nghiên cuu, doanh nghiep, các ban sinh viên và doi tác dang tìm kiem noi cung ung giai pháp thiet bi cung nhu doanh nghiep dang tìm kiem khách hàng dánh giá cao ve chat luong thông tin truyen tai, hình thuc to chuc.


Tuy nhiên, vì da so hoi thao duoc to chuc trong gio hành chính nên có khá nhieu doi tuong khách hàng không the den truc tiep tham du de cap nhat kien thuc.


 • Cong thông tin doi moi sáng tao và chuyen giao công nghe - Techport.vn: Khoi dau nho, huong den thành công lon
 • Sàn giao dich công nghe TP.HCM: ket noi doanh nghiep, dua công nghe vào doi song

Truoc thuc te này, nham tao co so thông tin tra cuu cung nhu giúp nhung ai bo sót các hoi thao này, CESTI dã chu dong bo sung kênh truyen tai noi dung hoi thao qua mang xã hoi Facebook duoi hình thuc livestream truc tuyen. Sau dó, CESTI cung chu dong dung hau ky các video livestream này và luu tru trên kênh YouTube - Sàn giao dich công nghe TPHCM de phuc vu cong dong.


kênh Video công nghe do CESTI duoc truyen phát tai dia chi www.youtube.com/channel/UCVfkzkHQ3U7xF9oQnWxWgiA

He thong quan trac môi truong tu dong, liên tucGiai pháp thuy canh hoi luu ket hop cam bien IoT trong nông nghiepCông nghe tuoi nho giot ung dung cho cây trong o vùng dat nhiem manGiai pháp dieu khien thông minh cho chieu sáng công nghiepUng dung axit humic và rong tao trong san xuat hoat chat kích thích sinh hocCông nghe tuyen khoáng và xu lý chat ranHe thong ao hóa máy tram WANVDIHe thong dien mat troi hòa luoi dat hieu qua caoLivestream giới thiệu giải pháp và thiết bị KHCN: Thiết thực và đậm dấu ấn thời đại số

Từ trung tuần tháng 9/2018, Trung tâm thông tin và thống kê KHCN TP.HCM (CESTI) đã chủ động kết hợp hình thức livestream nhằm tạo sự lan tỏa cho hoạt động cập nhật, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến nhóm đối tượng khán giả không thể đến tham dự trực tiếp các buổi hội thảo giới thiệu - phân tích xu hướng công nghệ định kỳ hằng tuần, hằng tháng do đơn vị này tổ chức.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: