Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây

Hội thảo Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây diễn ra từ 8h30 ngày 10/1/2019, tại Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM - Techmart Daily, 79 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Sự kiện do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Chớp Ngay tổ chức.


 • CNTT trong ngành trái cây: Thị trường bỏ ngỏ
 • Ứng dụng CNTT trong ngành trái cây – thị trường tiềm năng
 • Công nghệ sấy trái cây ở nhiệt độ thấp
 • Robot nông nghiệp đạt giải nhất ĐMST trong sản xuất nông nghiệp
 • [Trực tiếp] Hội thảo khoa học Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao vùng đông tây Nam bộ
 • TP.HCM đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng liên kết vùng
 • Ứng dụng giám sát chất lượng nước trong môi trường thủy sản và thủy canh đăng quang Cuộc thi Đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018

Đây là công nghệ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông sản, hợp tác xã, trang trại sản xuất các loại trái cây sạch, an toàn cho người tiêu dùng và tạo nên thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế.


Túi bao trái cây bảo vệ chùm nho

Giải pháp tăng chất lượng trái cây bằng màng bao bảo vệ thực phẩm BOPP (Biaxial Oriented Polypropylene) từ hạt nhựa PP (Polypropylene), ứng dụng công nghệ Nhật Bản. Vật liệu màng bao hoàn toàn sạch, không nhiễm chì cũng như các chất độc hại, đã được kiểm định và đạt chuẩn của Bộ Y tế về bao bì cho thực phẩm và trái cây. Phương pháp tạo màng bao sử dụng công nghệ kéo màng ổn định, giúp màng có độ dày đều và công nghệ đục lỗ cơ khí chính xác bằng nhiệt, tạo các lỗ đục có độ xuyên tốt đảm bảo không khí và nước có thể thoát ra dễ dàng.


Công nghệ cho phép bảo vệ trái cây 100% khỏi côn trùng gây hại. Bao màng thoáng khí giúp trái cây sinh trưởng và phát triển tự nhiên, đã và đang được áp dụng trên các loại trái cây như nho, xoài, táo, dưa hấu… cho sản lượng cao, mẫu mã đẹp và chất lượng tăng đáng kể so với sử dụng các loại màng bao thông thường.


Cong nghe duc vi lo tren mang bao, tang chat luong trai cay


Hoi thao Cong nghe duc vi lo tren mang bao, tang chat luong trai cay dien ra tu 8h30 ngay 10/1/2019, tai San Giao dich Cong nghe TP.HCM - Techmart Daily, 79 Truong Dinh, P. Ben Thanh, Quan 1, TP.HCM. Su kien do Trung tam Thong tin va Thong ke Khoa hoc va Cong nghe TP. HCM phoi hop voi Cong ty TNHH Chop Ngay to chuc.


 • CNTT trong ngành trái cây: Thi truong bo ngo
 • Ung dung CNTT trong ngành trái cây – thi truong tiem nang
 • Công nghe say trái cây o nhiet do thap
 • Robot nông nghiep dat giai nhat DMST trong san xuat nông nghiep
 • [Truc tiep] Hoi thao khoa hoc Phát trien Nông nghiep công nghe cao vùng dông tây Nam bo
 • TP.HCM day manh phát trien nông nghiep công nghe cao theo huong liên ket vùng
 • Ung dung giám sát chat luong nuoc trong môi truong thuy san và thuy canh dang quang Cuoc thi Doi moi sáng tao trong san xuat nông nghiep ung dung công nghe cao nam 2018

Dây là công nghe nham ho tro các doanh nghiep che bien nông san, hop tác xã, trang trai san xuat các loai trái cây sach, an toàn cho nguoi tiêu dùng và tao nên thuong hieu trái cây Viet Nam trên thi truong quoc te.


Túi bao trái cây bao ve chùm nho

Giai pháp tang chat luong trái cây bang màng bao bao ve thuc pham BOPP (Biaxial Oriented Polypropylene) tu hat nhua PP (Polypropylene), ung dung công nghe Nhat Ban. Vat lieu màng bao hoàn toàn sach, không nhiem chì cung nhu các chat doc hai, dã duoc kiem dinh và dat chuan cua Bo Y te ve bao bì cho thuc pham và trái cây. Phuong pháp tao màng bao su dung công nghe kéo màng on dinh, giúp màng có do dày deu và công nghe duc lo co khí chính xác bang nhiet, tao các lo duc có do xuyên tot dam bao không khí và nuoc có the thoát ra de dàng.


Công nghe cho phép bao ve trái cây 100% khoi côn trùng gây hai. Bao màng thoáng khí giúp trái cây sinh truong và phát trien tu nhiên, dã và dang duoc áp dung trên các loai trái cây nhu nho, xoài, táo, dua hau… cho san luong cao, mau mã dep và chat luong tang dáng ke so voi su dung các loai màng bao thông thuong.Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây

Hội thảo Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây diễn ra từ 8h30 ngày 10/1/2019, tại Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM - Techmart Daily, 79 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Sự kiện do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Chớp Ngay tổ chức.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: