Rò rỉ điểm Geekbench của Snapdragon 855

Thông tin về điểm Geekbench được cho là của Snapdragon 855 vừa rò rỉ cho thấy điểm đa lõi của 855 ngang ngửa với chip A12 Bionic của Apple, nhưng kém về hiệu năng đơn lõi.


Với kết quả này, điểm số của Snapdragon 855 cao hơn hẳn so với đối thủ Kirin 980 của Huawei - vốn được nhiều người, đặc biệt là hãng ca tụng, theo trang Gizmochina. Bài test benchmark này cho thấy, chipset Snapdragon 855 này đạt được 3.545 điểm trong bài test đơn lõi (single-core) và 11.150 điểm cho bài test đa lõi (multi-core). Thiết bị được sử dụng có 6GB RAM và chạy Android 9 Pie.
Mới đây, thông tin về điểm Geekbench - được cho là của chip Snapdragon 855, vừa bị rò rỉ.
Với kết quả này, điểm số Geekbench của chip Snapdragon 855 tương đương với điểm số đa lõi của con chip A12 Bionic trên thiết bị iPhone XS của Apple - với 11.170 điểm, tuy nhiên lại kém hơn một chút về điểm số đơn lõi, khi đối thủ Apple đạt 4.795 điểm. Trong khi đó, điểm số này cao hơn hẳn điểm benchmark của Kirin 980, với điểm số đơn lõi là 3390 và điểm số đa lõi 10.318. Vào tháng trước (tức tháng 12/2018), hãng Qualcomm đã chính thức giới thiệu dòng chipset flagship thế hệ mới Snapdragon 855, là nền tảng chip di động thương mại hóa đầu tiên hỗ trợ kết nối 5G trên thế giới. Nhưng trước khi chipset này chính thức xuất hiện trên smartphone vào năm tới, điểm số Geekbench được cho là của một thiết bị dùng chip Qualcomm Snapdragon 855 đã xuất hiện. Theo Gizmochina, dường như điểm số này đến trực tiếp từ bộ phận kiểm tra của một nhà sản xuất nào đó. Cũng trong tháng trước, điểm số AnTuTu khi so sánh giữa Snapdragon 855 và các chipset flagship từ những nhà sản xuất khác như Kirin 980 và Exynos 9820 cũng đã lộ diện. Theo bài test này, Snapdragon 855 đang vượt lên dẫn đầu khi thiết bị thử nghiệm là Galaxy S10+ đạt tới 343.051 điểm. Trong khi trước đó, một bài test AnTuTu khác cho thấy, Snapdragon 855 đạt tới 362.292 điểm – cao nhất trong "thế giới Android".
Điểm số AnTuTu của Snapdragon 855 với Exynos 9820 và Kirin 980.
Là người kế nhiệm của chipset flagship hiện tại - Snapdragon 845, Snapdragon 855 có khả năng hỗ trợ kết nối 5G và một vài tính năng khác nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng. Chipset này có khả năng kết nối 5G nếu tích hợp thêm modem Snapdragon X50 5G, cũng của Qualcomm. Ngoài ra, chipset này còn có bộ xử lý 8 nhân, với 4 nhân tiết kiệm năng lượng có xung nhịp 1,78 GHz, 3 nhân hiệu năng cao có xung nhịp 2,42 GHz và một nhân hiệu năng tăng cường với xung nhịp 2,84 GHz. Và nó còn được trang bị bộ xử lý đồ họa Adreno 640, với các cải thiện đáng kể về hiệu năng. Cũng như chipset A12 Bionic của Apple và Kirin 980 của Huawei, chip Qualcomm Snapdragon 855 cũng được sản xuất trên quy trình 7nm của TSMC. Bên cạnh các cải thiện về CPU và GPU, chipset này còn được trang bị Engine AI đa lõi thế hệ thứ 4 của công ty, mang tới hiệu năng AI gấp 3 lần so với người tiền nhiệm Snapdragon 845. Nó cũng được trang bị bộ xử lý hình ảnh thị giác máy tính CV-ISP đầu tiên trên thế giới cho khả năng chụp ảnh và quay video. Đối với khả năng chơi game, công ty cũng tiết lộ Snapdragon Elite Gaming, bộ tính năng để cải thiện trải nghiệm chơi game di động. Dự kiến chip Qualcomm Snapdragon 855 sẽ xuất hiện trên hàng loạt các smartphone cao cấp trong năm 2019 này, và chúng đến từ các nhà sản xuất như Samsung, Xiaomi, LG, HTC, Motorola, Google, Sony, OnePlus, Oppo và Vivo.Ro ri diem Geekbench cua Snapdragon 855


Thong tin ve diem Geekbench duoc cho la cua Snapdragon 855 vua ro ri cho thay diem da loi cua 855 ngang ngua voi chip A12 Bionic cua Apple, nhung kem ve hieu nang don loi.


Voi ket qua này, diem so cua Snapdragon 855 cao hon han so voi doi thu Kirin 980 cua Huawei - von duoc nhieu nguoi, dac biet là hãng ca tung, theo trang Gizmochina. Bài test benchmark này cho thay, chipset Snapdragon 855 này dat duoc 3.545 diem trong bài test don lõi (single-core) và 11.150 diem cho bài test da lõi (multi-core). Thiet bi duoc su dung có 6GB RAM và chay Android 9 Pie.
Moi dây, thông tin ve diem Geekbench - duoc cho là cua chip Snapdragon 855, vua bi rò ri.
Voi ket qua này, diem so Geekbench cua chip Snapdragon 855 tuong duong voi diem so da lõi cua con chip A12 Bionic trên thiet bi iPhone XS cua Apple - voi 11.170 diem, tuy nhiên lai kém hon mot chút ve diem so don lõi, khi doi thu Apple dat 4.795 diem. Trong khi dó, diem so này cao hon han diem benchmark cua Kirin 980, voi diem so don lõi là 3390 và diem so da lõi 10.318. Vào tháng truoc (tuc tháng 12/2018), hãng Qualcomm dã chính thuc gioi thieu dòng chipset flagship the he moi Snapdragon 855, là nen tang chip di dong thuong mai hóa dau tiên ho tro ket noi 5G trên the gioi. Nhung truoc khi chipset này chính thuc xuat hien trên smartphone vào nam toi, diem so Geekbench duoc cho là cua mot thiet bi dùng chip Qualcomm Snapdragon 855 dã xuat hien. Theo Gizmochina, duong nhu diem so này den truc tiep tu bo phan kiem tra cua mot nhà san xuat nào dó. Cung trong tháng truoc, diem so AnTuTu khi so sánh giua Snapdragon 855 và các chipset flagship tu nhung nhà san xuat khác nhu Kirin 980 và Exynos 9820 cung dã lo dien. Theo bài test này, Snapdragon 855 dang vuot lên dan dau khi thiet bi thu nghiem là Galaxy S10+ dat toi 343.051 diem. Trong khi truoc dó, mot bài test AnTuTu khác cho thay, Snapdragon 855 dat toi 362.292 diem – cao nhat trong "the gioi Android".
Diem so AnTuTu cua Snapdragon 855 voi Exynos 9820 và Kirin 980.
Là nguoi ke nhiem cua chipset flagship hien tai - Snapdragon 845, Snapdragon 855 có kha nang ho tro ket noi 5G và mot vài tính nang khác nham tang cuong trai nghiem nguoi dùng. Chipset này có kha nang ket noi 5G neu tích hop thêm modem Snapdragon X50 5G, cung cua Qualcomm. Ngoài ra, chipset này còn có bo xu lý 8 nhân, voi 4 nhân tiet kiem nang luong có xung nhip 1,78 GHz, 3 nhân hieu nang cao có xung nhip 2,42 GHz và mot nhân hieu nang tang cuong voi xung nhip 2,84 GHz. Và nó còn duoc trang bi bo xu lý do hoa Adreno 640, voi các cai thien dáng ke ve hieu nang. Cung nhu chipset A12 Bionic cua Apple và Kirin 980 cua Huawei, chip Qualcomm Snapdragon 855 cung duoc san xuat trên quy trình 7nm cua TSMC. Bên canh các cai thien ve CPU và GPU, chipset này còn duoc trang bi Engine AI da lõi the he thu 4 cua công ty, mang toi hieu nang AI gap 3 lan so voi nguoi tien nhiem Snapdragon 845. Nó cung duoc trang bi bo xu lý hình anh thi giác máy tính CV-ISP dau tiên trên the gioi cho kha nang chup anh và quay video. Doi voi kha nang choi game, công ty cung tiet lo Snapdragon Elite Gaming, bo tính nang de cai thien trai nghiem choi game di dong. Du kien chip Qualcomm Snapdragon 855 se xuat hien trên hàng loat các smartphone cao cap trong nam 2019 này, và chúng den tu các nhà san xuat nhu Samsung, Xiaomi, LG, HTC, Motorola, Google, Sony, OnePlus, Oppo và Vivo.

Rò rỉ điểm Geekbench của Snapdragon 855

Thông tin về điểm Geekbench được cho là của Snapdragon 855 vừa rò rỉ cho thấy điểm đa lõi của 855 ngang ngửa với chip A12 Bionic của Apple, nhưng kém về hiệu năng đơn lõi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: