Giải pháp ảo hóa WANVDI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ảo hoá trong trường hợp này được hiểu là tạo dựng hạ tầng CNTT không phụ thuộc vào phần thiết bị. Ví dụ, dịch vụ cần có đang nằm trên máy ảo khách và chúng ta không cần quan tâm xem dịch vụ đó đang nằm trên máy chủ vật lý (máy chủ thiết bị) nào. Ảo hoá các máy chủ, máy tính để bàn, các ứng dụng... đó là hàng loạt phương pháp tạo nên hạ tầng độc lập.


 • Điện thoại ảo hóa sắp có mặt trên thị trường
 • Để ảo hóa thành công
 • Ảo hóa và đám mây vẫn còn nhiều thách thức
 • Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới hạ tầng ảo hóa
 • Ứng dụng ảo hóa và thủ thuật máy ảo
 • Giảm chi phí cho doanh nghiệp bằng ảo hóa hạ tầng
 • Viettel IDC giới thiệu hệ thống ảo hóa trên hạ tầng Fujitsu

Dịch vụ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ảo hóa về hạ tầng máy tính (cả phần cứng và ứng dụng) trên nền công nghệ điện toán đám mây cung cấp môi trường làm việc ảo hóa linh hoạt và an toàn hơn so với với mô hình sử dụng PC truyền thống, giúp giải phóng môi trường làm việc không còn phụ thuộc thiết bị phần cứng.


WANVDI là hệ thống ảo hóa máy trạm người dùng (VDI) vào bên trong một máy chủ vật lý và nhân viên sẽ làm việc trên máy trạm ảo đó bằng phương thức kết nối từ xa. Giải pháp WANVDI được phát triển bởi công ty công nghệ WAN dành cho những doanh nghiệp có mô hình nhân sự thường xuyên di chuyển ngoài công ty và có yêu cầu mật độ xử lý công việc cao.


Tất cả máy tính trong hệ thống VDI của doanh nghiệp đều là máy ảo (Virtual Machine). Để sử dụng được máy ảo này, người dùng cần một thiết bị có thể truy cập vào gọi là thiết bị đầu cuối (client). Các client truy cập và kết nối với máy chủ thông qua giao thức điều khiển từ xa (Desktop Display Protocol) sử dụng mạng LAN, WAN, 3G, 4G để truy cập. Hay dễ hiểu hơn ương tác giống như đang thực hiện trên máy trạm thật.

Hệ thống máy chủ của giải pháp VDI tập trung vào sức mạnh xử lý tính toán và đồ họa, vì vậy cần đòi hỏi cao về các thành phần như CPU, RAM, HDD, VGA. Hiện nay, giải pháp về phần cứng cho VDI phải kể đến các tên tuổi lớn trong lĩnh vực máy chủ, đồ họa như Supermicro, NVIDIA, HP, IBM, DELL, IBM.


Việc lưu trữ tập trung cho các máy trạm ảo hóa đòi hỏi cần phải có hệ thống lưu trữ ổn định và an toàn. Hệ thống lưu trữ trong giải pháp VDI gọi là VSAN, VSAN mang đến sự đơn giản hóa, linh hoạt trong việc chia sẻ các phần vùng của hệ thống, giúp cho hệ thống VDI hoạt động ổn định, vững bền và tăng cường tính sẵn sàng cho việc mở rộng dung lượng lưu trữ.


Để quản lý, triển khai, cấp phát, thu hồi các máy trạm và thực thi các chính sách trong quá trình sử dụng của người dùng, đòi hỏi cần phải có hệ thống phần mềm chuyên dùng cho giải pháp ảo hóa. Các nhà cung cấp phần mềm cho giải pháp VDI lớn hiện nay là: VMWare, Microsoft, Citrix, Oracle… Mỗi hãng đều có mỗi thế mạnh riêng, tuy nhiên thông thường sẽ gồm có những tính năng như: Xác thực người dùng; Quản lý, cấp phát các máy trạm ảo hóa một cách nhanhchóng; Chia sẻ nhóm các máy trạm cho một nhóm người dùng; Thu hồi các máy trạm đã cấp.

Việc lựa chọn nền tảng phần mềm nào cho giải pháp VDI tùy thuộc và khả năng sử dụng của người quản trị. Bên cạnh đó, vấn đề bản quyền cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm ảo hóa.


Client có thể là một PC, laptop, smartphone, tablet hoặc một thiết bị client chuyên dụng cho giải pháp VDI (thin client, thin client compact, zero client…). Thiết bị đầu cuối (client) là các thiết bị được cài đặt phần mềm ảo hóa chuyên dụng để truy cập và hiển thị màn hình của các máy trạm ảo đã được cấp phát. Chức năng chính là hiển thị màn hình và tương tác thông qua mouse, keyboard, nên yêu cầu về cấu hình của client thường không cao, giúp giảm được chi phí triển khai sau này.Trong khuôn khổ các giải pháp công nghiệp, việc một trong các máy chủ thiết bị ngưng trệ sẽ không dẫn đến ngừng trệ các dịch vụ đang được sử dụng khác.
Công nghệ ảo hoá của WANVDI có hàng loạt ưu thế. Trước hết, VDI giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài việc tiết kiệm do giảm thiểu số lượng thiết bị máy chủ, doanh nghiệp tiết kiệm được điện năng tiêu thụ, tiết kiệm diện tích kê các máy chủ, không cần nhiều công suất làm mát vì số lượng máy chủ thiết bị giảm... Còn một ưu thế của ảo hoá nữa, đó là tiết kiệm thời gian khôi phục. Khi xuất hiện các vấn đề về thiết bị, chỉ cần dịch chuyển các tập tin của máy ảo sang máy chủ thiết bị khác.


Ưu thế của WANVDI còn thể hiện ở việc tăng tính quản lý được. Khác với mô hình truyền thống trên một máy chủ triển khai hàng loạt ứng dụng, nhờ sử dụng cấu trúc ảo, người ta có thể phân tách thành máy chủ ảo cho mỗi ứng dụng. Trong trường hợp này, việc dừng một ứng dụng để bảo dưỡng sẽ không dẫn đến dừng vận hành các ứng dụng còn lại.


WANVDI ảo hoá máy trạm người dùng vào bên trong một máy chủ vật lý và nhân viên sẽ làm việc trên máy trạm ảo đó bằng phương thức kết nối từ xa. Do áp dụng phương pháp sử dụng máy tính từ xa nên quản lý và nhân viên có thể chủ động làm việc mọi lúc mọi nơi, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ hiệu quả hơn.


Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tiết kiệm được chi phí vận hành đầu tư thiết bị cũng như hạn chế được nhiều rủi ro từ hệ thống hiện tại như: desktop hư phần cứng máy tính phải chờ sửa chữa, tìm linh kiện thay thế, laptop bị đánh cắp/ thất lạc gây mất hoặc rò rỉ các bí mật kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng xử lý đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết kế, kiến trúc…

Giai phap ao hoa WANVDI cho doanh nghiep vua va nho


Ao hoa trong truong hop nay duoc hieu la tao dung ha tang CNTT khong phu thuoc vao phan thiet bi. Vi du, dich vu can co dang nam tren may ao khach va chung ta khong can quan tam xem dich vu do dang nam tren may chu vat ly (may chu thiet bi) nao. Ao hoa cac may chu, may tinh de ban, cac ung dung... do la hang loat phuong phap tao nen ha tang doc lap.


 • Dien thoai ao hóa sap có mat trên thi truong
 • De ao hóa thành công
 • Ao hóa và dám mây van còn nhieu thách thuc
 • Doanh nghiep Viet Nam huong toi ha tang ao hóa
 • Ung dung ao hóa và thu thuat máy ao
 • Giam chi phí cho doanh nghiep bang ao hóa ha tang
 • Viettel IDC gioi thieu he thong ao hóa trên ha tang Fujitsu

Dich vu VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ao hóa ve ha tang máy tính (ca phan cung và ung dung) trên nen công nghe dien toán dám mây cung cap môi truong làm viec ao hóa linh hoat và an toàn hon so voi voi mô hình su dung PC truyen thong, giúp giai phóng môi truong làm viec không còn phu thuoc thiet bi phan cung.


WANVDI là he thong ao hóa máy tram nguoi dùng (VDI) vào bên trong mot máy chu vat lý và nhân viên se làm viec trên máy tram ao dó bang phuong thuc ket noi tu xa. Giai pháp WANVDI duoc phát trien boi công ty công nghe WAN dành cho nhung doanh nghiep có mô hình nhân su thuong xuyên di chuyen ngoài công ty và có yêu cau mat do xu lý công viec cao.


Tat ca máy tính trong he thong VDI cua doanh nghiep deu là máy ao (Virtual Machine). De su dung duoc máy ao này, nguoi dùng can mot thiet bi có the truy cap vào goi là thiet bi dau cuoi (client). Các client truy cap và ket noi voi máy chu thông qua giao thuc dieu khien tu xa (Desktop Display Protocol) su dung mang LAN, WAN, 3G, 4G de truy cap. Hay de hieu hon uong tác giong nhu dang thuc hien trên máy tram that.

He thong máy chu cua giai pháp VDI tap trung vào suc manh xu lý tính toán và do hoa, vì vay can dòi hoi cao ve các thành phan nhu CPU, RAM, HDD, VGA. Hien nay, giai pháp ve phan cung cho VDI phai ke den các tên tuoi lon trong linh vuc máy chu, do hoa nhu Supermicro, NVIDIA, HP, IBM, DELL, IBM.


Viec luu tru tap trung cho các máy tram ao hóa dòi hoi can phai có he thong luu tru on dinh và an toàn. He thong luu tru trong giai pháp VDI goi là VSAN, VSAN mang den su don gian hóa, linh hoat trong viec chia se các phan vùng cua he thong, giúp cho he thong VDI hoat dong on dinh, vung ben và tang cuong tính san sàng cho viec mo rong dung luong luu tru.


De quan lý, trien khai, cap phát, thu hoi các máy tram và thuc thi các chính sách trong quá trình su dung cua nguoi dùng, dòi hoi can phai có he thong phan mem chuyên dùng cho giai pháp ao hóa. Các nhà cung cap phan mem cho giai pháp VDI lon hien nay là: VMWare, Microsoft, Citrix, Oracle… Moi hãng deu có moi the manh riêng, tuy nhiên thông thuong se gom có nhung tính nang nhu: Xác thuc nguoi dùng; Quan lý, cap phát các máy tram ao hóa mot cách nhanhchóng; Chia se nhóm các máy tram cho mot nhóm nguoi dùng; Thu hoi các máy tram dã cap.

Viec lua chon nen tang phan mem nào cho giai pháp VDI tùy thuoc và kha nang su dung cua nguoi quan tri. Bên canh dó, van de ban quyen cung anh huong den quyet dinh lua chon phan mem ao hóa.


Client có the là mot PC, laptop, smartphone, tablet hoac mot thiet bi client chuyên dung cho giai pháp VDI (thin client, thin client compact, zero client…). Thiet bi dau cuoi (client) là các thiet bi duoc cài dat phan mem ao hóa chuyên dung de truy cap và hien thi màn hình cua các máy tram ao dã duoc cap phát. Chuc nang chính là hien thi màn hình và tuong tác thông qua mouse, keyboard, nên yêu cau ve cau hình cua client thuong không cao, giúp giam duoc chi phí trien khai sau này.Trong khuôn kho các giai pháp công nghiep, viec mot trong các máy chu thiet bi ngung tre se không dan den ngung tre các dich vu dang duoc su dung khác.
Công nghe ao hoá cua WANVDI có hàng loat uu the. Truoc het, VDI giam chi phí cho doanh nghiep. Ngoài viec tiet kiem do giam thieu so luong thiet bi máy chu, doanh nghiep tiet kiem duoc dien nang tiêu thu, tiet kiem dien tích kê các máy chu, không can nhieu công suat làm mát vì so luong máy chu thiet bi giam... Còn mot uu the cua ao hoá nua, dó là tiet kiem thoi gian khôi phuc. Khi xuat hien các van de ve thiet bi, chi can dich chuyen các tap tin cua máy ao sang máy chu thiet bi khác.


Uu the cua WANVDI còn the hien o viec tang tính quan lý duoc. Khác voi mô hình truyen thong trên mot máy chu trien khai hàng loat ung dung, nho su dung cau trúc ao, nguoi ta có the phân tách thành máy chu ao cho moi ung dung. Trong truong hop này, viec dung mot ung dung de bao duong se không dan den dung van hành các ung dung còn lai.


WANVDI ao hoá máy tram nguoi dùng vào bên trong mot máy chu vat lý và nhân viên se làm viec trên máy tram ao dó bang phuong thuc ket noi tu xa. Do áp dung phuong pháp su dung máy tính tu xa nên quan lý và nhân viên có the chu dong làm viec moi lúc moi noi, hoat dong san xuat kinh doanh se hieu qua hon.


Bên canh dó, doanh nghiep còn tiet kiem duoc chi phí van hành dau tu thiet bi cung nhu han che duoc nhieu rui ro tu he thong hien tai nhu: desktop hu phan cung máy tính phai cho sua chua, tìm linh kien thay the, laptop bi dánh cap/ that lac gây mat hoac rò ri các bí mat kinh doanh. Ngoài ra, he thong còn áp dung xu lý do hoa cho các doanh nghiep thuoc linh vuc thiet ke, kien trúc…


Giải pháp ảo hóa WANVDI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ảo hoá trong trường hợp này được hiểu là tạo dựng hạ tầng CNTT không phụ thuộc vào phần thiết bị. Ví dụ, dịch vụ cần có đang nằm trên máy ảo khách và chúng ta không cần quan tâm xem dịch vụ đó đang nằm trên máy chủ vật lý (máy chủ thiết bị) nào. Ảo hoá các máy chủ, máy tính để bàn, các ứng dụng... đó là hàng loạt phương pháp tạo nên hạ tầng độc lập.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

 1. Linh Nhật [4/4/2019 8:32:00 PM] : Kiểu này xu hướng nhân viên cứ ở nhà làm việc online sẽ thành phổ biến trong 10 năm nữa.

Đăng bình luận

Đánh giá: