FPT IS ký hợp đồng về bảo mật an toàn thông tin với Viettlott

Sáng ngày 2/1/2019, tại Hà Nội, công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) chính thức ký hợp đồng triển khai giải pháp và giám sát bảo mật an toàn thông tin đối với hạ tầng CNTT tại công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Đây là hợp đồng về dịch vụ bảo mật an toàn thông tin đầu tiên giữa FPT IS và Vietlott.


 • Chuyển đổi số - hành trình, chứ không phải đích đến
 • TP.HCM triển khai smart city, người dân được lợi gì?
 • Nông nghiệp 4.0: Xu hướng tất yếu
 • Thiết lập Internet vạn vật trong doanh nghiệp
 • Số hóa doanh nghiệp và những câu chuyện thành công

Theo đó, FPT IS sẽ chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, phân tích và xử lý sự cố ATTT hệ thống của Vietlott liên tục 24/7, thực hiện dò quét, phân tích lỗ hổng bảo mật ATTT hệ thống, báo cáo định kì hàng tháng kết quả dò quét, giám sát ATTT, phát hiện và xử lý sự cố bảo mật và báo cáo riêng cho xử lý các sự cố (nếu có). Theo FPT IS, khi sử dụng dịch vụ này, Vietlott sẽ không phải đầu tư và trang bị hệ thống bảo mật, hạ tầng giám sát và duy trì nguồn lực mà vẫn đảm bảo hệ thống được bảo mật cao.


Hiện nay trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp Việt Nam đã sớm ứng dụng CNTT để chuyển đổi số trong quản trị dữ liệu, quy trình vận hành, sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận và đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Tuy nhiên chính áp lực chuyển đổi số với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới và sự thiếu hụt nhân lực CNTT cấp cao khiến doanh nghiệp đang trở thành trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.


Phát biểu tại Lễ ký hợp đồng, ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS cho biết hầu hết doanh nghiệp đều ý thức được dữ liệu là nguồn tài sản quý giá, nhưng chưa có lời giải tối ưu cho bài toán đầu tư, trang bị hệ thống bảo mật phù hợp và xây dựng chiến lược an ninh mạng hiệu quả. Trong khi đó, các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về số lượng và quy mô, diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin cho doanh nghiệp của FPT IS được xây dựng nhằm giải quyết triệt để những vấn đề đó.


Ông Phạm Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Vietlott cũng khẳng định việc lựa chọn FPT IS là đối tác triển khai bảo mật cho Viettlot sẽ là tiền đề mở ra cơ hội hợp tác giữa hai công ty trên nhiều lĩnh vực trong tương lai sắp tới. Phía Vietlott đã có chiến lược phát triển CNTT giai đoạn 2019-2023 và rất cần có sự hợp tác của các công ty CNTT lớn và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam như FPT IS.

FPT IS ky hop dong ve bao mat an toan thong tin voi Viettlott


Sang ngay 2/1/2019, tai Ha Noi, cong ty He thong Thong tin FPT (FPT IS) chinh thuc ky hop dong trien khai giai phap va giam sat bao mat an toan thong tin doi voi ha tang CNTT tai cong ty xo so dien toan Viet Nam (Vietlott). Day la hop dong ve dich vu bao mat an toan thong tin dau tien giua FPT IS va Vietlott.


 • Chuyen doi so - hành trình, chu không phai dích den
 • TP.HCM trien khai smart city, nguoi dân duoc loi gì?
 • Nông nghiep 4.0: Xu huong tat yeu
 • Thiet lap Internet van vat trong doanh nghiep
 • So hóa doanh nghiep và nhung câu chuyen thành công

Theo dó, FPT IS se chiu trách nhiem giám sát, quan lý, phân tích và xu lý su co ATTT he thong cua Vietlott liên tuc 24/7, thuc hien dò quét, phân tích lo hong bao mat ATTT he thong, báo cáo dinh kì hàng tháng ket qua dò quét, giám sát ATTT, phát hien và xu lý su co bao mat và báo cáo riêng cho xu lý các su co (neu có). Theo FPT IS, khi su dung dich vu này, Vietlott se không phai dau tu và trang bi he thong bao mat, ha tang giám sát và duy trì nguon luc mà van dam bao he thong duoc bao mat cao.


Hien nay trong xu huong cua cuoc cách mang công nghiep 4.0, các doanh nghiep Viet Nam dã som ung dung CNTT de chuyen doi so trong quan tri du lieu, quy trình van hành, san xuat nham nâng cao nang luc canh tranh, gia tang loi nhuan và dem lai giá tri gia tang cho khách hàng. Tuy nhiên chính áp luc chuyen doi so voi su phát trien nhanh chóng cua các công nghe moi và su thieu hut nhân luc CNTT cap cao khien doanh nghiep dang tro thành tro thành muc tiêu cua các cuoc tan công mang.


Phát bieu tai Le ký hop dong, ông Duong Dung Trieu - Chu tich FPT IS cho biet hau het doanh nghiep deu ý thuc duoc du lieu là nguon tài san quý giá, nhung chua có loi giai toi uu cho bài toán dau tu, trang bi he thong bao mat phù hop và xây dung chien luoc an ninh mang hieu qua. Trong khi dó, các cuoc tan công mang ngày càng gia tang ve so luong và quy mô, dien ra ngày càng tinh vi và phuc tap. Dich vu Giám sát an toàn thông tin cho doanh nghiep cua FPT IS duoc xây dung nham giai quyet triet de nhung van de dó.


Ông Pham Quang Huy - Phó Tong Giám doc Vietlott cung khang dinh viec lua chon FPT IS là doi tác trien khai bao mat cho Viettlot se là tien de mo ra co hoi hop tác giua hai công ty trên nhieu linh vuc trong tuong lai sap toi. Phía Vietlott dã có chien luoc phát trien CNTT giai doan 2019-2023 và rat can có su hop tác cua các công ty CNTT lon và giàu kinh nghiem tai Viet Nam nhu FPT IS.


FPT IS ký hợp đồng về bảo mật an toàn thông tin với Viettlott

Sáng ngày 2/1/2019, tại Hà Nội, công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) chính thức ký hợp đồng triển khai giải pháp và giám sát bảo mật an toàn thông tin đối với hạ tầng CNTT tại công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Đây là hợp đồng về dịch vụ bảo mật an toàn thông tin đầu tiên giữa FPT IS và Vietlott.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: