GaraStem – dụng cụ học tập Made in Viet Nam

STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM, trước đây SMET) là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành học về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Thuật ngữ này thường được sử dụng khi giải quyết các chính sách giáo dục và lựa chọn chương trình giảng dạy trong các trường học để nâng cao khả năng cạnh tranh trong phát triển khoa học và công nghệ.


 • Tưng bừng ngày hội STEM TP.HCM 2016
 • Để phát huy tiềm năng startup: đặt đâu trong startup ecosystem?
 • STEM: Sân chơi khoa học cho học sinh
 • Kiến tạo tương lai từ giáo dục STEM
 • TP.HCM: Chủ động đưa giáo dục STEM vào giảng dạy bậc THCS
 • TP.HCM nâng cao kỹ năng giảng dạy STEM cho hơn 100 giáo viên THCS

Chương trình giáo dục STEM trở thành chủ đề nóng và quan trọng trong các buổi hội thảo giáo dục của các nước đã và đang phát triển do tầm quan trọng của STEM trong xu hướng phát triển toàn cầu. Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, như: học qua dự án – chủ đề, học qua trò chơi và đặc biệt phương pháp học qua hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học tích hợp STEM.


Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017 - 2018. Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Giáo dục STEM là cách tiếp cận trong dạy và học trong đó tích hợp nội dung và kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Giáo dục STEM vận dụng học thông qua thực hành, hướng học sinh liên hệ với các hiện tượng, vấn đề, nhu cầu của cuộc sống, thế giới và kết hợp với rèn luyện và vận dụng các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như tìm thông tin, lập luận lôgíc, hợp tác, điều tra, suy nghĩ thấu đáo, sáng tạo, giải quyết vấn đề. Mục tiêu của giáo dục STEM là chuẩn bị tốt hơn cho học sinh cho tương lai của chính các em trong thế kỷ 21 và chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội quốc gia.


Đứng trước xu hướng đó, công ty GaraSTEM đã tiên phong trong việc sản xuất các công cụ học tập công nghệ, kỹ thuật Made in Vietnam cho giáo dục STEM chất lượng và giá cả phù hợp cho đại đa số các gia đình. GaraSTEM cung cấp các chương trình giáo dục theo chuẩn giáo dục Hoa Kỳ.

GaraSTEM đã từng tham dự Tuần lễ đổi mới sáng tạo - WHISE 2018 tại TP.HCM với bộ robot lắp ráp có cả bo mạch điện tử hỗ trợ lập trình. Bộ sản phẩm này được sản xuất trong nước từ phần cứng đến phần mềm, sử dụng nguyên liệu nhựa không độc hại nhập khẩu từ Hàn Quốc (có chứng nhận kiểm định). Bộ robot lắp ráp của startup này được đánh giá là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hình thức giáo dục tiên tiến STEM. Cuộc thi MakerBots MYOR 2018 do startup này khởi xướng cũng đã thu hút 1.000 học sinh ở 150 trường tham gia tranh tài rất sôi nổi.


G-Robot là một trong ba bộ công cụ học STEM cho phép học sinh sáng tạo theo nhiều chủ đề với giá thành chỉ xấp xỉ bằng 1/10 bộ robotics nhập khẩu. Với một bộ robotics, học sinh có thể áp dụng cho nhiều chủ đề như xe điện, xe năng lượng mặt trời, hải đăng... hoạt động nhờ nước muối, trái cây sản xuất điện năng, trang trí lớp học bằng đèn nhấp nháy theo nhạc...


Sau lớp cơ bản, học sinh có thể thay thế lớp vỏ nhựa robot bằng vật liệu tái chế quanh nhà, bên trong vẫn giữ cơ cấu điện tự động. Khi đó, STEM không chỉ là lắp ráp robot mà là cách tư duy, phương pháp hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

G-Robot có thể hỗ trợ lập trình bằng giọng nói tiếng Việt, ứng dụng trên điện thoại di động, phần mềm trên máy tính, kết nối không dây (bluetooth).


Giáo viên tương tác với đội ngũ nghiên cứu phát triển để có thể tùy biến phần cứng hoặc giáo trình cho phù hợp tình hình địa phương. Sau 1-2 khóa ban đầu, nhóm muốn chuyển giao chương trình dạy học để giáo viên tự vận hành lớp.


Hình dung lập trình qua trò chơi, học sinh được gợi cảm hứng tạo ra chiếc xe, máy bay, robot chạy thực tế. Bắt đầu từ lập trình kéo thả, nạp code vào mô hình, mỗi học sinh trực tiếp kiểm chứng tính đúng sai của kiến thức và sửa chữa.


Ở cấp độ cao hơn, học sinh tiếp xúc với những bài toán nhận biết màu sắc, nhiệt độ, cử động, lập trình để robot tự xử lý khi có thay đổi bất thường trong quá trình làm nhiệm vụ.


Ứng dụng G-Robot Creator


Ứng dụng trên nền tảng di động là một trong những điểm đặc sắc của chuỗi sản phẩm G-Robot Series. Với ứng dụng này các em có thể lập trình robot vô cùng dễ dàng ở bất cứ nơi đâu mà không cần lo phải vác thêm máy tính cồng kềnh nữa.


GaraSTEM đã thiết kế ứng dụng này theo khái niệm của giáo dục STEM: Play (trải nghiệm), Learn (Học thêm kiến thức), Build (Xây dựng và sáng tạo), Code (Lập trình và cải tiến).


Các chế độ của bộ xử lý của G-Robot:


 • Chế độ 1: Chế độ đua xe (Kết nối với Mode Play của ứng dụng qua Bluetooth)
 • Chế độ 2: Chế độ Robot đấu kiếm
 • Chế độ 3: Chế độ xe tự hành (Robot tự động né vật cản)
 • Chế độ 4: Chế độ lập trình qua điện thoại (Kết nối với Mode Code của ứng dụng qua Bluetooth)
 • Chế độ 5: Chế độ lập trình qua máy tính (Kết nối với phần mềm trên máy tính qua USB)GaraStem – dung cu hoc tap Made in Viet Nam


STEM - Khoa hoc, cong nghe, ky thuat va toan hoc (STEM, truoc day SMET) la thuat ngu dung de chi cac nganh hoc ve Science (Khoa hoc), Technology (Cong nghe), Engineering (Ky thuat) va Mathematics (Toan hoc). Thuat ngu nay thuong duoc su dung khi giai quyet cac chinh sach giao duc va lua chon chuong trinh giang day trong cac truong hoc de nang cao kha nang canh tranh trong phat trien khoa hoc va cong nghe.


 • Tung bùng ngày hội STEM TP.HCM 2016
 • De phát huy tiem nang startup: dat dâu trong startup ecosystem?
 • STEM: Sân choi khoa hoc cho hoc sinh
 • Kien tao tuong lai tu giáo duc STEM
 • TP.HCM: Chu dong dua giáo duc STEM vào giang day bac THCS
 • TP.HCM nâng cao ky nang giang day STEM cho hon 100 giáo viên THCS

Chuong trình giáo duc STEM tro thành chu de nóng và quan trong trong các buoi hoi thao giáo duc cua các nuoc dã và dang phát trien do tam quan trong cua STEM trong xu huong phát trien toàn cau. Giáo duc STEM van dung phuong pháp hoc tap chu yeu dua trên thuc hành và các hoat dong trai nghiem sáng tao, nhu: hoc qua du án – chu de, hoc qua trò choi và dac biet phuong pháp hoc qua hành luôn duoc áp dung triet de cho các môn hoc tích hop STEM.


Thu tuong Chính phu dã giao Bo Giáo duc và Dào tao thúc day trien khai giáo duc ve khoa hoc, công nghe, ky thuat và toán hoc (STEM) trong chuong trình giáo duc pho thông; to chuc thí diem tai mot so truong pho thông ngay tu nam hoc 2017 - 2018. Nâng cao nang luc nghiên cuu, giang day trong các co so giáo duc dai hoc; tang cuong giáo duc nhung ky nang, kien thuc co ban, tu duy sáng tao, kha nang thích nghi voi nhung yêu cau cua cuoc Cách mang công nghiep lan thu 4.


Giáo duc STEM là cách tiep can trong day và hoc trong dó tích hop noi dung và ky nang khoa hoc, công nghe, ky thuat và toán hoc. Giáo duc STEM van dung hoc thông qua thuc hành, huong hoc sinh liên he voi các hien tuong, van de, nhu cau cua cuoc song, the gioi và ket hop voi rèn luyen và van dung các ky nang can thiet cua the ky 21 nhu tìm thông tin, lap luan lôgíc, hop tác, dieu tra, suy nghi thau dáo, sáng tao, giai quyet van de. Muc tiêu cua giáo duc STEM là chuan bi tot hon cho hoc sinh cho tuong lai cua chính các em trong the ky 21 và chuan bi nguon nhân luc cho phát trien kinh te xã hoi quoc gia.


Dung truoc xu huong dó, công ty GaraSTEM dã tiên phong trong viec san xuat các công cu hoc tap công nghe, ky thuat Made in Vietnam cho giáo duc STEM chat luong và giá ca phù hop cho dai da so các gia dình. GaraSTEM cung cap các chuong trình giáo duc theo chuan giáo duc Hoa Ky.

GaraSTEM dã tung tham du Tuan le doi moi sáng tao - WHISE 2018 tai TP.HCM voi bo robot lap ráp có ca bo mach dien tu ho tro lap trình. Bo san pham này duoc san xuat trong nuoc tu phan cung den phan mem, su dung nguyên lieu nhua không doc hai nhap khau tu Hàn Quoc (có chung nhan kiem dinh). Bo robot lap ráp cua startup này duoc dánh giá là công cu ho tro dac luc cho các hình thuc giáo duc tiên tien STEM. Cuoc thi MakerBots MYOR 2018 do startup này khoi xuong cung dã thu hút 1.000 hoc sinh o 150 truong tham gia tranh tài rat sôi noi.


G-Robot là mot trong ba bo công cu hoc STEM cho phép hoc sinh sáng tao theo nhieu chu de voi giá thành chi xap xi bang 1/10 bo robotics nhap khau. Voi mot bo robotics, hoc sinh có the áp dung cho nhieu chu de nhu xe dien, xe nang luong mat troi, hai dang... hoat dong nho nuoc muoi, trái cây san xuat dien nang, trang trí lop hoc bang dèn nhap nháy theo nhac...


Sau lop co ban, hoc sinh có the thay the lop vo nhua robot bang vat lieu tái che quanh nhà, bên trong van giu co cau dien tu dong. Khi dó, STEM không chi là lap ráp robot mà là cách tu duy, phuong pháp hien thuc hóa ý tuong sáng tao.

G-Robot có the ho tro lap trình bang giong nói tieng Viet, ung dung trên dien thoai di dong, phan mem trên máy tính, ket noi không dây (bluetooth).


Giáo viên tuong tác voi doi ngu nghiên cuu phát trien de có the tùy bien phan cung hoac giáo trình cho phù hop tình hình dia phuong. Sau 1-2 khóa ban dau, nhóm muon chuyen giao chuong trình day hoc de giáo viên tu van hành lop.


Hình dung lap trình qua trò choi, hoc sinh duoc goi cam hung tao ra chiec xe, máy bay, robot chay thuc te. Bat dau tu lap trình kéo tha, nap code vào mô hình, moi hoc sinh truc tiep kiem chung tính dúng sai cua kien thuc và sua chua.


O cap do cao hon, hoc sinh tiep xúc voi nhung bài toán nhan biet màu sac, nhiet do, cu dong, lap trình de robot tu xu lý khi có thay doi bat thuong trong quá trình làm nhiem vu.


Ung dung G-Robot Creator


Ung dung trên nen tang di dong là mot trong nhung diem dac sac cua chuoi san pham G-Robot Series. Voi ung dung này các em có the lap trình robot vô cùng de dàng o bat cu noi dâu mà không can lo phai vác thêm máy tính cong kenh nua.


GaraSTEM dã thiet ke ung dung này theo khái niem cua giáo duc STEM: Play (trai nghiem), Learn (Hoc thêm kien thuc), Build (Xây dung và sáng tao), Code (Lap trình và cai tien).


Các che do cua bo xu lý cua G-Robot:


 • Che do 1: Che do dua xe (Ket noi voi Mode Play cua ung dung qua Bluetooth)
 • Che do 2: Che do Robot dau kiem
 • Che do 3: Che do xe tu hành (Robot tu dong né vat can)
 • Che do 4: Che do lap trình qua dien thoai (Ket noi voi Mode Code cua ung dung qua Bluetooth)
 • Che do 5: Che do lap trình qua máy tính (Ket noi voi phan mem trên máy tính qua USB)

GaraStem – dụng cụ học tập Made in Viet Nam

STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM, trước đây SMET) là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành học về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Thuật ngữ này thường được sử dụng khi giải quyết các chính sách giáo dục và lựa chọn chương trình giảng dạy trong các trường học để nâng cao khả năng cạnh tranh trong phát triển khoa học và công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: