Ứng dụng thời tiết trên smartphone thu thập dữ liệu trái phép

Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - một trong những ứng dụng thời tiết phổ biến nhất thế giới đối với thiết bị Android đã thu thập bất hợp pháp lượng dữ liệu khổng lồ của người dùng.


"Weather Forecast - World Weather Accurate Radar" là một ứng dụng miễn phí trên kho ứng dụng Play Store của Google. Ứng dụng này vừa bị công ty bảo mật Upstream Systems - có trụ sở tại London, phát hiện ra rằng ứng dụng này đang thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng mà không có được sự đồng ý của họ.Những dữ liệu bị ứng dụng thời tiết này thu thập gồm: vị trí địa lý, địa chỉ email và số nhận dạng duy nhất của thiết bị di động, theo tờ Wall Street Journal. Ứng dụng "Weather Forecast - World Weather Accurate Radar" được phát triển bởi tập đoàn công nghệ TCL Communication Technology Holdings Ltd. (Trung Quốc), cùng nhà sản xuất điện thoại thông minh Alcatel và Blackberry.
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - Một trong những ứng dụng thời tiết phổ biến nhất thế giới đối với các thiết bị Android đang thu thập lượng dữ liệu người dùng.
Đáng quan ngại hơn là, hiện nó là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên gian hàng ứng dụng Play Store của Google, với 10 triệu lượt tải xuống và gần 46.000 đánh giá về dịch vụ. Được người dùng sử dụng nhiều bởi người dân rất cần những thông tin về thời tiết để phục vụ việc đi lại, làm việc của họ, ngay cả việc họ đang sống trong nhà cũng cần biết để có những sự chuẩn bị cần thiết. Cũng theo tờ Wall Street Journal, Upstream Systems phát hiện ra rằng, ứng dụng thời tiết này sẽ cố gắng đăng ký hơn 100.000 người dùng điện thoại thông minh Alcatel của họ cho các dịch vụ thực tế ảo phải trả tiền. Và Upstream Systems nói với Wall Street Journal rằng: nếu không xác định được hoạt động mờ ám này, người dùng có thể đã bị buộc phải trả hơn 1,5 triệu USD tiền phí dịch vụ. Rất nhiều người dùng tại nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng bởi điều này, bao gồm những người dùng ở Brazil, Malaysia và Nigeria. Trước thông tin này, mặc dù TCL đã cập nhật ứng dụng trong Play Store và ngừng đăng ký người dùng vào các dịch vụ, nhưng dường như ứng dụng "Weather Forecast - World Weather Accurate Radar" vẫn đang thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Cũng có liên quan đến việc các ứng dụng lén thu thập dữ liệu cá nhân, vừa mới đây tổ chức Privacy International cũng đã liệt kê danh sách về 6 ứng dụng Android tự ý chia sẻ dữ liệu người dùng với Facebook, thậm chí ngay cả khi bạn không có tài khoản. Theo đó, từ tháng 8 - 12/2018, Privacy International đã kiểm tra thử 34 ứng dụng Android và nhận thấy rằng 20 ứng dụng trong số đó đã chia sẻ dữ liệu với Facebook kể từ thời điểm bạn mở ứng dụng. Dữ liệu được gửi tới Facebook bao gồm Google advertising ID, cho phép công ty xây dựng hồ sơ người dùng bao gồm họ tên, tôn giáo, sức khỏe, giới tính, hoạt động, sở thích và thói quen. Báo cáo này còn đề cập đến việc một số ứng dụng đang gửi tới Facebook nhiều thông tin cực kì chi tiết và có phần "nhạy cảm". Ví dụ ứng dụng tổng hợp giá vé máy bay Kayak đã gửi thông tin về những chuyến bay mà bạn đã tìm kiếm, các sân bay liên quan, số lượng người đi, hạng vé và nhiều hơn thế nữa. Thậm chí ngay cả khi bạn quyết định từ chối cá nhân hóa quảng cáo thì dữ liệu vẫn được gửi về cho Facebook.Ung dung thoi tiet tren smartphone thu thap du lieu trai phep


Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - mot trong nhung ung dung thoi tiet pho bien nhat the gioi doi voi thiet bi Android da thu thap bat hop phap luong du lieu khong lo cua nguoi dung.


"Weather Forecast - World Weather Accurate Radar" là mot ung dung mien phí trên kho ung dung Play Store cua Google. Ung dung này vua bi công ty bao mat Upstream Systems - có tru so tai London, phát hien ra rang ung dung này dang thu thap du lieu cá nhân tu nguoi dùng mà không có duoc su dong ý cua ho.Nhung du lieu bi ung dung thoi tiet này thu thap gom: vi trí dia lý, dia chi email và so nhan dang duy nhat cua thiet bi di dong, theo to Wall Street Journal. Ung dung "Weather Forecast - World Weather Accurate Radar" duoc phát trien boi tap doàn công nghe TCL Communication Technology Holdings Ltd. (Trung Quoc), cùng nhà san xuat dien thoai thông minh Alcatel và Blackberry.
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - Mot trong nhung ung dung thoi tiet pho bien nhat the gioi doi voi các thiet bi Android dang thu thap luong du lieu nguoi dùng.
Dáng quan ngai hon là, hien nó là mot trong nhung ung dung duoc tai xuong nhieu nhat trên gian hàng ung dung Play Store cua Google, voi 10 trieu luot tai xuong và gan 46.000 dánh giá ve dich vu. Duoc nguoi dùng su dung nhieu boi nguoi dân rat can nhung thông tin ve thoi tiet de phuc vu viec di lai, làm viec cua ho, ngay ca viec ho dang song trong nhà cung can biet de có nhung su chuan bi can thiet. Cung theo to Wall Street Journal, Upstream Systems phát hien ra rang, ung dung thoi tiet này se co gang dang ký hon 100.000 nguoi dùng dien thoai thông minh Alcatel cua ho cho các dich vu thuc te ao phai tra tien. Và Upstream Systems nói voi Wall Street Journal rang: neu không xác dinh duoc hoat dong mo ám này, nguoi dùng có the dã bi buoc phai tra hon 1,5 trieu USD tien phí dich vu. Rat nhieu nguoi dùng tai nhieu khu vuc dã bi anh huong boi dieu này, bao gom nhung nguoi dùng o Brazil, Malaysia và Nigeria. Truoc thông tin này, mac dù TCL dã cap nhat ung dung trong Play Store và ngung dang ký nguoi dùng vào các dich vu, nhung duong nhu ung dung "Weather Forecast - World Weather Accurate Radar" van dang thu thap du lieu nhay cam cua nguoi dùng. Cung có liên quan den viec các ung dung lén thu thap du lieu cá nhân, vua moi dây to chuc Privacy International cung dã liet kê danh sách ve 6 ung dung Android tu ý chia se du lieu nguoi dùng voi Facebook, tham chí ngay ca khi ban không có tài khoan. Theo dó, tu tháng 8 - 12/2018, Privacy International dã kiem tra thu 34 ung dung Android và nhan thay rang 20 ung dung trong so dó dã chia se du lieu voi Facebook ke tu thoi diem ban mo ung dung. Du lieu duoc gui toi Facebook bao gom Google advertising ID, cho phép công ty xây dung ho so nguoi dùng bao gom ho tên, tôn giáo, suc khoe, gioi tính, hoat dong, so thích và thói quen. Báo cáo này còn de cap den viec mot so ung dung dang gui toi Facebook nhieu thông tin cuc kì chi tiet và có phan "nhay cam". Ví du ung dung tong hop giá vé máy bay Kayak dã gui thông tin ve nhung chuyen bay mà ban dã tìm kiem, các sân bay liên quan, so luong nguoi di, hang vé và nhieu hon the nua. Tham chí ngay ca khi ban quyet dinh tu choi cá nhân hóa quang cáo thì du lieu van duoc gui ve cho Facebook.

Ứng dụng thời tiết trên smartphone thu thập dữ liệu trái phép

Weather Forecast - World Weather Accurate Radar - một trong những ứng dụng thời tiết phổ biến nhất thế giới đối với thiết bị Android đã thu thập bất hợp pháp lượng dữ liệu khổng lồ của người dùng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: