Trình duyệt web: mục tiêu số 1 của các hacker!

Các trình duyệt web như Internet Explorer hoặc Chrome là cách phổ biến nhất để chúng ta truy cập Internet. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu số 1 của các tin tặc.


  • Máy in HP – thương hiệu của chất lượng và sự yên tâm
  • Bộ đôi máy in văn phòng giá vừa tầm siêu nhỏ gọn
  • HP ProOne 600 G4 AiO: Lựa chọn sáng giá cho văn phòng startup
  • Cứu cánh cho doanh nghiệp bị tin tặc nhòm ngó

Những cuộc tấn công dạng này thường đến bằng việc bạn vô tình hoặc cố ý nhấp vào một đường dẫn nào đó, cho phép khởi chạy một mã độc hay malware. Một vài bước đơn giản sau có thể giúp giảm thiểu đáng kể khả năng bị tấn công bởi malware thông qua trình duyệt web.


Ưu tiên sử dụng những trình duyệt an toàn


Internet Explorer, Microsoft Edge và Chrome đều cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ với Windows. Ví dụ, Microsoft Edge và Internet Explorer 11 sử dụng Microsoft SmartScreen để thực hiện kiểm tra danh tiếng trên mỗi trang web và chặn bất kỳ trang nào mà nó nghi ngờ là trang web lừa đảo (được biết đến qua thuật ngữ phishing).


Ngoài ra, trên các thiết bị máy tính cá nhân dòng doanh nghiệp của HP, Internet Explorer được tăng cường bảo mật bởi phần mềm HP Sure Click. Cụ thể, HP Sure Click sẽ chạy các thẻ trình duyệt mà người dùng mở ra, trong từng không gian ảo bị cô lập. Điều này có nghĩa là mã độc cũng bị kẹt trong thẻ trình duyệt và bị hủy ngay khi bạn đóng trình duyệt.*


Cập nhật trình duyệt thường xuyên


Bật chế độ tự động cập nhật trình duyệt thông qua phần Settings. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng, tất cả các cập nhật bảo mật được áp dụng cho trình duyệt của bạn, giữ cho trình duyệt luôn được an toàn và giảm đáng kể khả năng thành công khi tấn công của các phần mềm độc hại.


Các phiên bản trình duyệt Microsoft Edge sẽ tự động được cập nhật bất cứ khi nào Windows cập nhật. Tuy nhiên, để kiểm tra xem bạn có cần cập nhật Microsoft Edge hay không, hãy thực hiện các bước sau: Start > Settings > Updates and Security > Windows Update > Check for updates.


Chú ý đến các cảnh báo


Một trình duyệt an toàn sẽ có một ngưỡng mà từ đó, nó phát hiện được các trang web độc hại và sẽ hiển thị cảnh báo nếu chúng tin rằng có mối đe dọa. Một số trình duyệt cũng cung cấp các tính năng tự động sửa lỗi URL, để ngăn điều hướng người dùng đến một tên miền thường bị viết chính tả (nơi thường lưu trữ phần mềm và trang web độc hại).


Hạn chế nội dung và các trình mở rộng


Nhiều tiện ích bổ sung cho trình duyệt (như Flash hoặc JavaScript) cần thiết cho các chương trình web, nhưng việc tăng quyền truy cập của những tiện ích này vào hệ thống của bạn cũng khiến chúng trở thành một lỗ hổng. Microsoft Edge vô hiệu hóa tiện ích bổ sung theo mặc định, bắt buộc một trang web phải xin quyền sử dụng chúng và đảm bảo chỉ những trang web bạn chọn tin tưởng mới có thể sử dụng các tính năng của những tiện ích này. Bạn có thể sao chép cách thức bảo mật này đến các trình duyệt khác, như Internet Explorer:


Trong Internet Explorer (IE), đi tới Tools (biểu tượng bánh răng) > Internet Options > Security > Internet > Custom level… > Scripting. Bạn có thể vô hiệu hóa JavaScript bằng cách chọn “Disable”, hoặc bạn có thể yêu cầu IE hỏi bạn trước khi một trang web cố gắng sử dụng tiện ích bổ sung này bằng cách chọn “Prompt”.


Trong tất cả sự quan tâm mà chúng ta dành cho việc bảo mật trực tuyến, tầm quan trọng của việc chọn trình duyệt và cấu hình đúng cách thường bị bỏ qua. Từ đó, chúng trở thành một mục tiêu mà các hacker yêu thích. Một trình duyệt tốt và được cài đặt đúng cách có thể tạo ra sự khác biệt và an toàn hơn trước những cuộc tấn công.


Hãy thông thái để được bảo mật từ khi khởi động đến khi tắt máy.


* HP Sure Click khả dụng trên hầu hết các nền tảng máy tính cá nhân HP và hỗ trợ Microsoft Internet Explorer và Chrome. Các tập tin đính kèm được hỗ trợ bao gồm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và PDF ở chế độ chỉ đọc, khi các ứng dụng Microsoft Office hoặc Adobe Acrobat được kích hoạt.

Trinh duyet web: muc tieu so 1 cua cac hacker!


Cac trinh duyet web nhu Internet Explorer hoac Chrome la cach pho bien nhat de chung ta truy cap Internet. Dieu nay khien chung tro thanh muc tieu so 1 cua cac tin tac.


  • Máy in HP – thuong hieu cua chat luong và su yên tâm
  • Bo dôi máy in van phòng giá vua tam siêu nho gon
  • HP ProOne 600 G4 AiO: Lua chon sáng giá cho van phòng startup
  • Cuu cánh cho doanh nghiep bi tin tac nhòm ngó

Nhung cuoc tan công dang này thuong den bang viec ban vô tình hoac co ý nhap vào mot duong dan nào dó, cho phép khoi chay mot mã doc hay malware. Mot vài buoc don gian sau có the giúp giam thieu dáng ke kha nang bi tan công boi malware thông qua trình duyet web.


Uu tiên su dung nhung trình duyet an toàn


Internet Explorer, Microsoft Edge và Chrome deu cung cap các tính nang bao mat manh me voi Windows. Ví du, Microsoft Edge và Internet Explorer 11 su dung Microsoft SmartScreen de thuc hien kiem tra danh tieng trên moi trang web và chan bat ky trang nào mà nó nghi ngo là trang web lua dao (duoc biet den qua thuat ngu phishing).


Ngoài ra, trên các thiet bi máy tính cá nhân dòng doanh nghiep cua HP, Internet Explorer duoc tang cuong bao mat boi phan mem HP Sure Click. Cu the, HP Sure Click se chay các the trình duyet mà nguoi dùng mo ra, trong tung không gian ao bi cô lap. Dieu này có nghia là mã doc cung bi ket trong the trình duyet và bi huy ngay khi ban dóng trình duyet.*


Cap nhat trình duyet thuong xuyên


Bat che do tu dong cap nhat trình duyet thông qua phan Settings. Làm nhu vay se dam bao rang, tat ca các cap nhat bao mat duoc áp dung cho trình duyet cua ban, giu cho trình duyet luôn duoc an toàn và giam dáng ke kha nang thành công khi tan công cua các phan mem doc hai.


Các phiên ban trình duyet Microsoft Edge se tu dong duoc cap nhat bat cu khi nào Windows cap nhat. Tuy nhiên, de kiem tra xem ban có can cap nhat Microsoft Edge hay không, hãy thuc hien các buoc sau: Start > Settings > Updates and Security > Windows Update > Check for updates.


Chú ý den các canh báo


Mot trình duyet an toàn se có mot nguong mà tu dó, nó phát hien duoc các trang web doc hai và se hien thi canh báo neu chúng tin rang có moi de doa. Mot so trình duyet cung cung cap các tính nang tu dong sua loi URL, de ngan dieu huong nguoi dùng den mot tên mien thuong bi viet chính ta (noi thuong luu tru phan mem và trang web doc hai).


Han che noi dung và các trình mo rong


Nhieu tien ích bo sung cho trình duyet (nhu Flash hoac JavaScript) can thiet cho các chuong trình web, nhung viec tang quyen truy cap cua nhung tien ích này vào he thong cua ban cung khien chúng tro thành mot lo hong. Microsoft Edge vô hieu hóa tien ích bo sung theo mac dinh, bat buoc mot trang web phai xin quyen su dung chúng và dam bao chi nhung trang web ban chon tin tuong moi có the su dung các tính nang cua nhung tien ích này. Ban có the sao chép cách thuc bao mat này den các trình duyet khác, nhu Internet Explorer:


Trong Internet Explorer (IE), di toi Tools (bieu tuong bánh rang) > Internet Options > Security > Internet > Custom level… > Scripting. Ban có the vô hieu hóa JavaScript bang cách chon “Disable”, hoac ban có the yêu cau IE hoi ban truoc khi mot trang web co gang su dung tien ích bo sung này bang cách chon “Prompt”.


Trong tat ca su quan tâm mà chúng ta dành cho viec bao mat truc tuyen, tam quan trong cua viec chon trình duyet và cau hình dúng cách thuong bi bo qua. Tu dó, chúng tro thành mot muc tiêu mà các hacker yêu thích. Mot trình duyet tot và duoc cài dat dúng cách có the tao ra su khác biet và an toàn hon truoc nhung cuoc tan công.


Hãy thông thái de duoc bao mat tu khi khoi dong den khi tat máy.


* HP Sure Click kha dung trên hau het các nen tang máy tính cá nhân HP và ho tro Microsoft Internet Explorer và Chrome. Các tap tin dính kèm duoc ho tro bao gom Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và PDF o che do chi doc, khi các ung dung Microsoft Office hoac Adobe Acrobat duoc kích hoat.


Trình duyệt web: mục tiêu số 1 của các hacker!

Các trình duyệt web như Internet Explorer hoặc Chrome là cách phổ biến nhất để chúng ta truy cập Internet. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu số 1 của các tin tặc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: