Uber bị tố lén thu thập thông tin người dùng

Một nhà nghiên cứu bảo mật có tên là Will Strafach vừa phát hiện ra ứng dụng Uber có cài backdoor để truy cập các tính năng của điện thoại, thậm chí có thể bí mật chụp lại màn hình iPhone và truy cập thông tin cá nhân mà người dùng không hề biết.


Đây là thông tin vô cùng bất ngờ đối với cả Apple lẫn người dùng, bởi lâu nay Apple không cho phép các công ty thứ ba được tiếp cận thông tin người dùng trên thiết bị iPhone của hãng. "Vậy liệu có lý do đặc biệt nào để Uber trở thành công ty thứ ba ngoại lệ hay không?", trang tin Business Insider đã đặt câu hỏi như thế. Theo nhà nghiên cứu bảo mật Will Strafach, sau khi xem xét sâu hơn mã nguồn ứng dụng Uber, ông phát hiện ra rằng, nó đã sử dụng một quyền mang tên "com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority", cho phép ưu tiên thực thi các tác vụ liên quan tới đồ họa. Và Uber là ứng dụng duy nhất trong số hàng chục nghìn ứng dụng khác trên kho ứng dụng App Store của Apple có được quyền này.
Cẩn trọng: Ứng dụng Uber trên iPhone đang thu thập thông tin người dùng.
Trước đó, hãng taxi công nghệ Uber từng có hàng loạt "vi phạm gây tranh cãi", khi bí mật tiếp cận thông tin người dùng. Cùng với đó, hãng cũng từng bị điều tra về các hoạt động này. Liên quan đến vụ việc, Uber cho biết: Apple đã cấp quyền riêng cho hãng và đó chỉ là một phần mã nguồn của ứng dụng chạy trên Apple Watch trước đây, với chức năng bật cảnh báo là chính. Hiện mã nguồn nói trên đã không còn được sử dụng. Như vậy, khả năng cao là Apple đã sử dụng ứng dụng Uber trong lần trình chiếu ra mắt Apple Watch hồi năm 2015, bởi Uber chính là ứng dụng quan trọng nhất của Apple Watch khi đó - một số chuyên gia cho biết. Theo nhận định của một vài người, mối quan hệ thân thiết giữa CEO Apple - Tim Cook, và cựu CEO Uber - Travis Kalanick, cũng có thể có tác động và tạo nên mối quan hệ trên. Ngoài ra, Apple cũng là một nhà đầu tư của Uber thông qua vốn đầu tư cho công ty Didi Chuxing. Năm 2016, Didi đã sáp nhập với một công ty con của Uber tại Trung Quốc.Uber bi to len thu thap thong tin nguoi dung


Mot nha nghien cuu bao mat co ten la Will Strafach vua phat hien ra ung dung Uber co cai backdoor de truy cap cac tinh nang cua dien thoai, tham chi co the bi mat chup lai man hinh iPhone va truy cap thong tin ca nhan ma nguoi dung khong he biet.


Dây là thông tin vô cùng bat ngo doi voi ca Apple lan nguoi dùng, boi lâu nay Apple không cho phép các công ty thu ba duoc tiep can thông tin nguoi dùng trên thiet bi iPhone cua hãng. "Vay lieu có lý do dac biet nào de Uber tro thành công ty thu ba ngoai le hay không?", trang tin Business Insider dã dat câu hoi nhu the. Theo nhà nghiên cuu bao mat Will Strafach, sau khi xem xét sâu hon mã nguon ung dung Uber, ông phát hien ra rang, nó dã su dung mot quyen mang tên "com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority", cho phép uu tiên thuc thi các tác vu liên quan toi do hoa. Và Uber là ung dung duy nhat trong so hàng chuc nghìn ung dung khác trên kho ung dung App Store cua Apple có duoc quyen này.
Can trong: Ung dung Uber trên iPhone dang thu thap thông tin nguoi dùng.
Truoc dó, hãng taxi công nghe Uber tung có hàng loat "vi pham gây tranh cãi", khi bí mat tiep can thông tin nguoi dùng. Cùng voi dó, hãng cung tung bi dieu tra ve các hoat dong này. Liên quan den vu viec, Uber cho biet: Apple dã cap quyen riêng cho hãng và dó chi là mot phan mã nguon cua ung dung chay trên Apple Watch truoc dây, voi chuc nang bat canh báo là chính. Hien mã nguon nói trên dã không còn duoc su dung. Nhu vay, kha nang cao là Apple dã su dung ung dung Uber trong lan trình chieu ra mat Apple Watch hoi nam 2015, boi Uber chính là ung dung quan trong nhat cua Apple Watch khi dó - mot so chuyên gia cho biet. Theo nhan dinh cua mot vài nguoi, moi quan he thân thiet giua CEO Apple - Tim Cook, và cuu CEO Uber - Travis Kalanick, cung có the có tác dong và tao nên moi quan he trên. Ngoài ra, Apple cung là mot nhà dau tu cua Uber thông qua von dau tu cho công ty Didi Chuxing. Nam 2016, Didi dã sáp nhap voi mot công ty con cua Uber tai Trung Quoc.

Uber bị tố lén thu thập thông tin người dùng

Một nhà nghiên cứu bảo mật có tên là Will Strafach vừa phát hiện ra ứng dụng Uber có cài backdoor để truy cập các tính năng của điện thoại, thậm chí có thể bí mật chụp lại màn hình iPhone và truy cập thông tin cá nhân mà người dùng không hề biết.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: