DrayTek Vigor2925: Cân bằng tải và VPN đa kênh cho doanh nghiệp

Với khả năng hoạt động ổn định, tích hợp sẵn các tính năng hữu ích như cân bằng tải, VPN, VLAN, tường lửa… và các công cụ quản trị như Access Point Management, Central Switch Management, Central VPN Management, DrayTek Vigor2925 là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quán café, phòng game.


  • DrayTek VigorSwitch G1080: Nhỏ gọn, hiệu năng cao
  • VigorSwitch G1280 và G2280: Bộ đôi tin cậy cho mạng Gigabit doanh nghiệp
  • Switch PoE APTEK chuyên dụng cho camera
  • DrayTek VigorAP 910C: Bậc thầy Access Point, giá cực tốt

Cân bằng tải băng thông 300Mbps


DrayTek Vigor2925 không chỉ kế thừa các ưu điểm của Vigor2920 mà còn được nâng cấp cả về phần cứng với bộ xử lý và bo mạch hoàn toàn mới, giúp Vigor2925 cân bằng tải hai đường truyền với băng thông lên đến 300Mbps đáp ứng nhu cầu băng thông truy cập Internet tốc độ cao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


DrayTek Vigor2925.

Dễ mở rộng và bảo mật hơn với VLAN


Vigor2925 được trang bị 5 cổng LAN vật lý tốc độ Gigabit cung cấp kết nối tốc độ cao cho các máy chủ, PC trong mạng LAN, bên cạnh đó Vigor2925 hỗ trợ chia mạng LAN thành 5 VLAN, mỗi VLAN sử dụng một lớp mạng khác nhau, giúp tăng tính bảo mật cho hệ thống mạng nội bộ cũng như dễ dàng hơn trong việc quản lý phân chia tài nguyên. Đặc biệt, Vigor2925 tích hợp khả năng định tuyến giữa các VLAN hoạt động giống như switch layer 3.


“Không khoảng cách” với VPN


Để kết nối các chi nhánh hoặc cho phép người dùng truy cập từ xa vào tài nguyên mạng nội bộ, DrayTek trang bị cho Vigor2925 đến 50 kết nối VPN đồng thời dành cho các kết nối Host-to-LAN và LAN-to-LAN. Băng thông tối đa cho kết nối VPN lên đến 70Mbps.


Ngoài ra, Vigor2925 hỗ trợ 25 kênh SSL VPN, cho phép người dùng từ xa kết nối vào mạng nội bộ qua HTTPs, vừa đơn giản trong sử dụng, vừa đảm bảo tính bảo mật.


Dễ dàng quản lý việc truy cập Internet của người dùng


Bên cạnh việc quản lý người dùng theo nhóm địa chỉ IP, giá trị của Vigor2925 còn nằm ở khả năng quản lý linh hoạt theo từng người dùng cụ thể với rất nhiều chính sách linh hoạt. Thậm chí quản trị viên có thể đặt thời gian biểu cho từng chính sách này. Đây là các tính năng thường chỉ thấy trên các thiết bị UTM Firewall cao cấp và mắc tiền hơn rất nhiều.


Quản lý tập trung Access Point, Switch và VPN


Vigor2925 được xem là dòng router trang bị nhiều tính năng mới và cao cấp của DrayTek, đặc biệt là Access Point Management và Central Switch Management, Central VPN Management (CVM), ba tính năng quản lý tập trung mới xuất hiện lần đầu trong dòng sản phẩm Vigor2925 giúp đơn giản hóa việc quản trị các thiết bị mạng DrayTek.


Cụ thể với tính năng quản trị Access Point (Access Point Management - APM), quản trị viên có thể quản trị 20 VigorAP và hoạt động như là AP controller, theo dõi trạng thái hoạt động, số lượng kết nối, thực hiện nâng cấp firmware, sao lưu hoặc phục hồi cấu hình của mỗi AP từ xa. Thậm chí bạn có thể thay đổi SSID và thiết lập mật khẩu hàng loạt cho một nhóm hoặc tất cả AP chỉ với vài nhấn chuột.


Trong khi đó, Central VPN Management (CVM) là phiên bản rút gọn của Vigor ACS được DrayTek tích hợp trực tiếp trên Vigor2925. CVM sẽ tự động khai báo các tham số cần thiết, giúp bạn thiết lập một hệ thống VPN lên tới 8 site bằng cách kéo thả thiết bị cực kì đơn giản và khả năng thông báo đến người quản trị khi thiết bị xảy ra sự cố bất thường.


Giao diện cấu hình trực quan và hiện đại


Thiết kế giao diện cấu hình Vigor2925 trực quan và hiện đại, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình trạng thiết bị, trạng thái kết nối vật lý tại trang chủ và nếu cần cấu hình, quản trị viên cũng có thể truy cập vào phần thiếp lập chỉ với mội nhấn chuột thông qua trình đơn Quick Access.


Với các tính năng giá trị, thao tác cấu hình linh hoạt, bộ định tuyến cân bằng tải, VPN đa kênh DrayTek Vigor2925 đáp ứng yêu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao, ổn định cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quán café, phòng game.

DrayTek Vigor2925: Can bang tai va VPN da kenh cho doanh nghiep


Voi kha nang hoat dong on dinh, tich hop san cac tinh nang huu ich nhu can bang tai, VPN, VLAN, tuong lua… va cac cong cu quan tri nhu Access Point Management, Central Switch Management, Central VPN Management, DrayTek Vigor2925 la lua chon hang dau cho doanh nghiep vua va nho, quan cafe, phong game.


  • DrayTek VigorSwitch G1080: Nho gon, hieu nang cao
  • VigorSwitch G1280 và G2280: Bo dôi tin cay cho mang Gigabit doanh nghiep
  • Switch PoE APTEK chuyên dung cho camera
  • DrayTek VigorAP 910C: Bac thay Access Point, giá cuc tot

Cân bang tai bang thông 300Mbps


DrayTek Vigor2925 không chi ke thua các uu diem cua Vigor2920 mà còn duoc nâng cap ca ve phan cung voi bo xu lý và bo mach hoàn toàn moi, giúp Vigor2925 cân bang tai hai duong truyen voi bang thông lên den 300Mbps dáp ung nhu cau bang thông truy cap Internet toc do cao cho các doanh nghiep vua và nho.


DrayTek Vigor2925.

De mo rong và bao mat hon voi VLAN


Vigor2925 duoc trang bi 5 cong LAN vat lý toc do Gigabit cung cap ket noi toc do cao cho các máy chu, PC trong mang LAN, bên canh dó Vigor2925 ho tro chia mang LAN thành 5 VLAN, moi VLAN su dung mot lop mang khác nhau, giúp tang tính bao mat cho he thong mang noi bo cung nhu de dàng hon trong viec quan lý phân chia tài nguyên. Dac biet, Vigor2925 tích hop kha nang dinh tuyen giua các VLAN hoat dong giong nhu switch layer 3.


“Không khoang cách” voi VPN


De ket noi các chi nhánh hoac cho phép nguoi dùng truy cap tu xa vào tài nguyên mang noi bo, DrayTek trang bi cho Vigor2925 den 50 ket noi VPN dong thoi dành cho các ket noi Host-to-LAN và LAN-to-LAN. Bang thông toi da cho ket noi VPN lên den 70Mbps.


Ngoài ra, Vigor2925 ho tro 25 kênh SSL VPN, cho phép nguoi dùng tu xa ket noi vào mang noi bo qua HTTPs, vua don gian trong su dung, vua dam bao tính bao mat.


De dàng quan lý viec truy cap Internet cua nguoi dùng


Bên canh viec quan lý nguoi dùng theo nhóm dia chi IP, giá tri cua Vigor2925 còn nam o kha nang quan lý linh hoat theo tung nguoi dùng cu the voi rat nhieu chính sách linh hoat. Tham chí quan tri viên có the dat thoi gian bieu cho tung chính sách này. Dây là các tính nang thuong chi thay trên các thiet bi UTM Firewall cao cap và mac tien hon rat nhieu.


Quan lý tap trung Access Point, Switch và VPN


Vigor2925 duoc xem là dòng router trang bi nhieu tính nang moi và cao cap cua DrayTek, dac biet là Access Point Management và Central Switch Management, Central VPN Management (CVM), ba tính nang quan lý tap trung moi xuat hien lan dau trong dòng san pham Vigor2925 giúp don gian hóa viec quan tri các thiet bi mang DrayTek.


Cu the voi tính nang quan tri Access Point (Access Point Management - APM), quan tri viên có the quan tri 20 VigorAP và hoat dong nhu là AP controller, theo dõi trang thái hoat dong, so luong ket noi, thuc hien nâng cap firmware, sao luu hoac phuc hoi cau hình cua moi AP tu xa. Tham chí ban có the thay doi SSID và thiet lap mat khau hàng loat cho mot nhóm hoac tat ca AP chi voi vài nhan chuot.


Trong khi dó, Central VPN Management (CVM) là phiên ban rút gon cua Vigor ACS duoc DrayTek tích hop truc tiep trên Vigor2925. CVM se tu dong khai báo các tham so can thiet, giúp ban thiet lap mot he thong VPN lên toi 8 site bang cách kéo tha thiet bi cuc kì don gian và kha nang thông báo den nguoi quan tri khi thiet bi xay ra su co bat thuong.


Giao dien cau hình truc quan và hien dai


Thiet ke giao dien cau hình Vigor2925 truc quan và hien dai, giúp quan tri viên de dàng theo dõi tình trang thiet bi, trang thái ket noi vat lý tai trang chu và neu can cau hình, quan tri viên cung có the truy cap vào phan thiep lap chi voi moi nhan chuot thông qua trình don Quick Access.


Voi các tính nang giá tri, thao tác cau hình linh hoat, bo dinh tuyen cân bang tai, VPN da kênh DrayTek Vigor2925 dáp ung yêu cau truyen tai du lieu toc do cao, on dinh cho doanh nghiep vua và nho, quán café, phòng game.


DrayTek Vigor2925: Cân bằng tải và VPN đa kênh cho doanh nghiệp

Với khả năng hoạt động ổn định, tích hợp sẵn các tính năng hữu ích như cân bằng tải, VPN, VLAN, tường lửa… và các công cụ quản trị như Access Point Management, Central Switch Management, Central VPN Management, DrayTek Vigor2925 là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quán café, phòng game.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: