Thêm 5 startup tìm kiếm đầu tư và đối tác tại thị trường VN

Đây là hoạt động thường xuyên do Saigon Innovation Hub triển khai trong chương trình RunWay To The World.


 • Tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ Chính phủ điện tử
 • Thủ tướng chia sẻ khát vọng Việt Nam hùng cường từ đổi mới sáng tạo
 • Ứng dụng tính toán mô phỏng chất lượng không khí ở TP.HCM
 • Ứng dụng GIS hướng đến đô thị thông minh
 • Tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM

Đại diện Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM) cho biết đơn vị này phối hợp cùng Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (Magic) và Quest Ventures tổ chức buổi Demo Day từ lúc 14 giờ ngày 4/12/2018 nhằm giới thiệu sản phẩm – dịch vụ từ 5 startup là Teleme, TagLa, Build Easy, Telepod và PostCo. Đây là những startup đến từ Singapore và Malaysia.


Saigon Innovation Hub hỗ trợ startup giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp,

Hồi tháng 7/2018, 5 startup này từng sang Việt Nam để kết nối cộng đồng theo thỏa thuận hợp tác Runway To The World - Chương trình trao đổi startup giữa Việt Nam và các nước công nghệ tiên tiến như Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Á và các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.


Tại buổi Demo Day sắp tới, các nhóm startup sẽ tập trung giới thiệu sản phẩm nhằm tìm kiếm đầu tư và đối tác tại thị trường Việt Nam.


Thông qua chương trình Runway To The World, Saigon Innovation Hub mong muốn startup Việt sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi với các hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển của thế giới và khu vực, từ đó từng bước khắc tên Việt Nam lên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu. Bên cạnh đó, đơn vị này luôn tìm kiếm và tạo ra những cơ hội tốt nhất cho startup và doanh nghiệp Việt Nam để từng bước đưa doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới.

Them 5 startup tim kiem dau tu va doi tac tai thi truong VN


Day la hoat dong thuong xuyen do Saigon Innovation Hub trien khai trong chuong trinh RunWay To The World.


 • Tap trung hoàn thien the che phuc vu Chính phu dien tu
 • Thu tuong chia se khát vong Viet Nam hùng cuong tu doi moi sáng tao
 • Ung dung tính toán mô phong chat luong không khí o TP.HCM
 • Ung dung GIS huong den dô thi thông minh
 • Tang toc phát trien he sinh thái khoi nghiep và doi moi sáng tao tai TP.HCM

Dai dien Saigon Innovation Hub (thuoc So KHCN TP.HCM) cho biet don vi này phoi hop cùng Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (Magic) và Quest Ventures to chuc buoi Demo Day tu lúc 14 gio ngày 4/12/2018 nham gioi thieu san pham – dich vu tu 5 startup là Teleme, TagLa, Build Easy, Telepod và PostCo. Dây là nhung startup den tu Singapore và Malaysia.


Saigon Innovation Hub ho tro startup gioi thieu san pham khoi nghiep,

Hoi tháng 7/2018, 5 startup này tung sang Viet Nam de ket noi cong dong theo thoa thuan hop tác Runway To The World - Chuong trình trao doi startup giua Viet Nam và các nuoc công nghe tiên tien nhu Bac My, Tây Âu, Bac Á và các quoc gia trong khu vuc Châu Á Thái Bình Duong.


Tai buoi Demo Day sap toi, các nhóm startup se tap trung gioi thieu san pham nham tìm kiem dau tu và doi tác tai thi truong Viet Nam.


Thông qua chuong trình Runway To The World, Saigon Innovation Hub mong muon startup Viet se có co hoi giao luu, hoc hoi voi các he sinh thái khoi nghiep phát trien cua the gioi và khu vuc, tu dó tung buoc khac tên Viet Nam lên ban do he sinh thái khoi nghiep doi moi sáng tao toàn cau. Bên canh dó, don vi này luôn tìm kiem và tao ra nhung co hoi tot nhat cho startup và doanh nghiep Viet Nam de tung buoc dua doanh nghiep Viet vuon ra the gioi.


Thêm 5 startup tìm kiếm đầu tư và đối tác tại thị trường VN

Đây là hoạt động thường xuyên do Saigon Innovation Hub triển khai trong chương trình RunWay To The World.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: